Top

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

ชื่อทัวร์ : ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
ระยะเวลา : 8 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น : 49,999 บาท
วันที่เดินทาง

เดินทางเดือน มิ.ย. - ต.ค. 67

รายละเอียดทัวร์

ทัวร์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย ไปรัสเซีย

RUSSIA รัสเซีย มอสโค เซนต์ปีเตอร์ นั่งรถไฟ SAPSAN 7D5N JUL-OCT 24 

☆มหาวิหารเซ็นต์ซาเวียร์ ☆จัตุรัสสีแดง-มหาวิหารเซ็นต์บาซิล ☆พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ ☆พระราชวังฤดูหนาวเฮอมิเทจ ☆โบสถ์หยดเลือด ☆ช้อปปิ้ง ห้างกุม และถนนอารบัต ☆สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์

Russia  Saint Petersburg 

รัสเซียราคาถูก มหัศจรรย์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

RUSSIA MOSCOW SAINT PETERSBURG (8D6N)

 

วันที่หนึ่ง       กรุงเทพฯ – สนามบินอาชกาบัต – สนามบินมอสโคว์ – ตลาดอิซเมโลฟสกายา           (-/-/-)

 

01.00 น       คณะผู้เดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 สายการบิน เติร์กเมนิสถาน แอร์ไลน์ (T5) เคาน์เตอร์ U ประตู 10 ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและเอกสารการเดินทางแก่ท่าน


04.40 น.       เหินฟ้าสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอาชกาบัต โดย เที่ยวบินที่ T5642

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

10.30 น.       ถึงสนามบินอาชกาบัต เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

12.50 น.       ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์

โดยเที่ยวบินที่ T5705

15.10 น.       เดินทางถึงกรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย

หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองรัสเซีย นำทุกท่านได้เลือกซื้อสินค้า SHOPPING @ IZMAILOVSKY (ตลาดอิสเมโลฟสกายา) แหล่งรวมขายสินค้าของที่ระลึก สินค้าของฝาก เป็นตลาดนัดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองมอสโก ตุ๊กตาแม่ลูกดกวางเรียงราย ลักษณะที่โดดเด่นของตุ๊กตาชนิดนี้คือ เป็นตุ๊กตาไม้เขียนลวดลายสวยงามและซ้อนกันเป็นชั้นๆ มีตั้งแต่จากตัวใหญ่ไปตัวเล็ก จนถึงเล็กจิ๋ว ราคาแตกต่างกันขึ้นอยู่ที่ว่ามีซ้อนกันกี่ตัว มีซ้อนกันตั้งแต่ 3, 7, 9 และ 15ตัว รายละเอียดลวดลายความยากง่าย อยู่ที่การวาดด้วยมือ สินค้าที่เห็นมีจำหน่ายเยอะจะเป็นผลิตภัณฑ์จากขนสัตว์ทั้งของแท้และของเทียม รวมไปถึง หมวกทรงแบบที่เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของประเทศรัสเซีย วางขายหลากสีสัน อีกทั้งยังมีขายขนเทียม และขนสัตว์ของแท้ ราคาที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของขนสัตว์และสีของขนสัตว์ ถ้าเป็นขนหมาป่าสีน้ำตาลจะมีราคาถูกว่าขนหมาป่าสีขาวหรือสีดำ ถ้าเป็นขนของ"ตัวแร็คคูน"จะมีราคาที่สูง และภายในบริเวณตลาดแห่งนี้ ยังมีร้านอาหารต่างๆ อีกมากมาย

 

ค่ำ                อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  VEGA @ MOSCOW หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

 

วันที่สอง   มอสโคว์ - วิหารเซ็นเดอซาร์เวียร์ – ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ - จุดชมวิว Sparrow Hill – ช้อปปิ้งอารบัตสตรีท        (B/L/-)

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ (THE CATHEDRAL OF CHRIST OUR SAVIOUR)

สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1839 ในสมัยพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 1 เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะและแสดงความกตัญญุตาแด่พระเป็นเจ้าที่ทรงช่วยปกป้องรัสเซียให้รอดพ้นจากสงครามนโปเลียน โดยใช้เวลาก่อสร้าง นานถึง 45 ปี แต่ต่อมาในปี ค.ศ.1990 สตาลินผู้นำพร รคคอมมิวนิสต์ในขณะนั้นได้สั่งให้ทุบโบสถ์ทิ้งเพื่อดัดแปลงเป็นสระว่ายน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกจนเมื่อปีค.ศ.1994 ประธานาธิบดี บอริส เยลซิน ได้อนุมัติให้มีการก่อสร้างวิหารขึ้นมาใหม่ด้วยเงินบริจาคของคนทั้งประเทศ ซึ่งจำลองของเดิมได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์   วิหารนี้จึงกลับมายืนหยัดที่เดิมอีกครั้งโดยสร้างเสร็จสมบูรณ์และทำพิธีเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ค.ศ.2000  ปัจจุบันวิหารนี้ใช้ในการประกอบพิธีกรรมสำคัญระดับชาติของรัสเซีย

กลางวัน         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

                   นำท่านล่องเรือเที่ยวชมบรรยากาศเมืองมอสโคว์ (MOSCOW RIVER BOAT)

 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่จุด ชมวิวบน เนินเขาสแปร์โรว์ฮิล หรือเลนินฮิลส์ (SPARROW HillS) จุดชมวิวที่มองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ที่อยู่เบื้องล่างได้โดยทั้งหมด ปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมอสโคว์ และเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในมอสโคว์

 จากนั้นให้ท่านได้เต็มอิ่มกับการเดิน ชม ถนนอารบัต (ARABAT STREET) ชื่อถนนนี้ปรากฏมาตั้งแต่ศตวรรษ ที่ 15 ในอดีตเป็นที่อยู่ของชนชั้น ขุนนางและศิลปินที่มีผู้อุปถัมภ์ต่อมาในสมัยสหภาพโซเวียตถนนอารบัตเป็นย่านที่พักของสมาชิกระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์ปัจจุบันถนนอารบัตกลายเป็นถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงที่สุดของรัสเซีย เป็นแหล่งของศิลปินจิตรกร ร้านขายของที่ระลึก ร้านกาแฟ

 

ค่ำ                 อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย

ไปชมเซอร์คัส  Russian Circus การแสดงของสัตวแสนรู้มายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ การแสดงจะมี 2 ช่วง ช่วงละ 45 นาที และพักอีก 15 นาที ระหว่างพักจะมีบริการ ถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆ จากนั้น นำท่านกลับสู่ที่พักต่างๆ

(ในกรณี CIRCUS งดการแสดง ทางบริษัทฯ จะนำท่านชมบัลเล่ต์ หรือ ชมการแสดงที่ YAR RESTAURANT )

หมายเหตุ ละครสัตว์มีแสดงเฉพาะวันศุกร์ และวันอาทิตย์

 

 นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  VEGA @ MOSCOW หรือเทียบเท่า 4 ดาว

 

วันที่สาม   มอสโคว์ – สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ (METRO) – พระราชวังเคลมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – ช้อปปิ้งห้างกุม     (B/L/D)

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ (METRO) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการรับชมสถานี METRO ของการเดินทางวันนั้นๆ  สถานีรถไฟใต้ดิน สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1931 โดยได้รับการยกย่องจากทั่วโลกว่าเป็นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินที่สวยที่สุดในโลก ซึ่งในแต่ละสถานีจะมีการตกแต่งที่แตกต่างกัน ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 สถานีรถไฟใต้ดินได้กลายเป็นหลุมหลบภัยที่ดีที่สุดเพราะมีโครงสร้างที่แข็งแรงรวมทั้งการก่อสร้างที่ขุดลงลึกไปถึงใต้ดินหลาย 10 เมตร และบางสถานียังเป็นที่บัญชาการระหว่างสงครามอีกด้วย ในปัจจุบันรถไฟใต้ดินที่กรุงมอสโคว์มีถึง 11สาย 156 สถานีด้วยความยาวทั้งหมด 260 ก.ม.


นำท่านเข้า ชมสวนอเล็กซานเดอร์  (ALEXANDER GARDEN) สวนอเล็กซานเดอร์ ตั้งอยู่นอกกําแพงสีแดงของพระราชวังเครมลิน เป็นสวนสี่เหลี่ยมผืนผ้าและเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ชาวมอสโคว์นิยมมาพักผ่อนเป็นอย่างมาก ภายในสวนยังมีสุสานนักรบนิรนามที่มีชื่อเสียงให้ประชาชนได้สักการะ สวนอเล็กซานเดอร์ตั้งอยู่นอกกําแพงสีแดงของพระราชวังเครมลิน เป็นสวนสี่เหลี่ยมผืนผ้าและเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ชาวมอสโกนิยมมาพักผ่อนเป็นอย่างมาก ภายในสวนยังมีสุสานนักรบนิรนามที่มีชื่อเสียงให้ประชาชนได้สักการะ ตั้งแต่สหภาพโซเวียต ที่แห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของคบเพลิงที่ไม่เคยดับเพื่ออุทิศแด่ทหารผู้ไร้นาม และระลึกถึงวีรบุรุษแลวีรสตรีผู้สละชีพในสงครามโลกครั้งที่ 2 

 

นำท่านเข้าชม พระราชวังเครมลิน (KREMLIN) สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1147 โดยมกุฎราชกุมารแห่งนครเคียฟ เจ้าชายยูริ โดลโกรูกี มีรับสั่งให้สร้างเพื่อใช้ป้องกันศัตรู ในอดีตเป็นเพียงป้อมปราการไม้ธรรมดา ที่เป็นเหมือนหัวใจของกรุงมอสโคว์ ตามความเชื่อของชาวรัสเซียเครมลินคือที่สถิตย์ของพระเจ้า ปัจจุบันพระราชวังเครมลินเป็นพิพิธภัณฑ์ และที่ตั้งสถานที่สำคัญหลายแห่ง เช่น สภาคองเกรส วิหารต่างๆ หอระฆังของอีวานมหาราชและสิ่งก่อสร้างอื่นๆอีกมากมาย


จากนั้นเข้าชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ (KREMLIN ARMOURY CHAMBER) ที่อยู่ในบริเวณพระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์นี้เป็นสถานที่เก็บสมบัติล้ำค่ากว่า 4,000 ชิ้น เช่น ศาสตราวุธต่างๆ เครื่องป้องกันตัว หมวก เสื้อเกราะที่ใช้รบในสมรภูมิ เครื่อง เงิน ทอง เพชรพลอยเครื่องทรงของกษัติย์พระเจ้าซาร์และซารีน่าซึ่งหาดูได้ยาก


กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น เดินทาง สู่  จัตุรัสแดง (RED SQUARE) ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญตั้งอยู่กลางใจเมืองของมอสโคว์เป็นจัตุรัสที่สวยงามที่สุดในโลก เป็นสถานที่เก็บศพเลนินศาสดาของประเทศสังคมนิยม สร้างด้วยหินแกรนิต และหินอ่อน นับล้านชิ้นตอกลงบนพื้นจนกลายเป็นลานหินโมเสกเป็นพื้นที่ลานกว้าง ทางด้านหน้าจัตุรัสแดงนั้น เป็นที่ตั้งของกิโลเมตรที่ศูนย์ของรัสเซีย สังเกตุได้จากที่พื้นถนนจะมีสัญลักษณ์เป็นวงกลม และภายในวงกลมนี้เองก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้าไปยืนกลางวงกลมนั้นและโยนเศษเหรียญข้ามไหล่ตัวเองไปด้านหลังเพื่ออธิษฐานให้ได้กลับมาที่มอสโคว์อีกครั้ง ลานกว้างของจัตุรัสแดงนี้มีพื้นที่กว้าง 695 เมตร ยาว 130 เมตร ทำหน้าที่เป็นสถานที่จัดงานสำคัญๆ ต่างๆ ของรัสเซียมาหลายยุคหลายสมัย บริเวณจัตุรัสแดงยังประกอบไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ รายรอบอีกมากมายเช่น พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์รัสเซีย 


นำท่านถ่ายรูปด้านหน้าคู่กับ มหาวิหารเซนต์บาซิล(ST.BASIL’S CATHEDRAL)  หนึ่งสถาปัตยกรรมที่กลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญของกรุงมอสโคว์ ด้วยรูปทรงที่มีลักษณะเป็นโดมรูปหัวหอม สีสันสดใส ตั้ง ตระหง่านสง่างาม ขนาบข้างด้วยกำแพงเครมลิน สร้างขึ้นโดยพระเจ้าอีวานที่ 4 (Ivan the Terrible) เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในการรบชนะเหนือกองทัพของมองโกลที่เมืองคาซาน ในปี พ.ศ. 2095 หลังจากถูกปกครองกดขี่มานานหลายร้อยปี ออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) และด้วยความงดงามของสถาปัตยกรรมจึงทำให้มีเรื่องเล่าสืบต่อกันว่า พระเจ้าอีวานที่ 4 ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวิหารแห่งนี้มากจึงมีคำสั่งให้ปูนบำเหน็จแก่สถาปนิกผู้ออกแบบด้วยการควักดวงตาทั้งสอง เพื่อไม่ให้สถาปนิกผู้นั้นสามารถสร้างสิ่งที่สวยงามกว่านี้ได้อีก การกระทำในครั้งนั้นของพระเจ้าอีวานที่ 4 จึงเป็นที่มาของสมญานามอีวานมหาโหด

จากนั้นนำท่านชมสุสานเลนินเป็นอาคารที่มีชื่อเสียงของมอสโคว์ ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของจัตุรัสแดงสร้างด้วยหินแกรนิตสีแดงและหินสีดํายาว องค์พระผู้สอนปฏิวัติชนชั้นไร้ชนชั้น คือ ฝังอยู่ในโลงแก้วภายในอาคารและปกคลุมธงชาติสหภาพโซเวียต ใบหน้าและมือส่องแสงด้วยแสงพิเศษ ชัดเจนและเงียบสงบ ในปี 1994 สุสานเลนินได้รับการยืนยันจากยูเนสโกว่าเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมโลก

 จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ (ห้างกุม) ห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงมอสโคว์ แต่มีชื่อเสียงในเรื่องของสินค้าอันมีให้เลือกซื้อกัน อย่างหลากหลายชนิด ห้างสรรพสินค้ากุม หรืออีกสถานที่หนึ่งที่มีสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมืองนี้ ห้างสรรพสินค้ากุม ก่อสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1895 มีความสวยงามและโดดเด่นมากลักษณะชองตัวอาคารเป็นอาคารสูง 3 ชั้น มีร้านค้าเปิดให้ บริการมากมายสำหรับให้ผู้ที่เดินทางหรือผู้ที่ชอบการช้อปปิ้งถึง 200 ร้านค้าด้วยกัน แต่สินค้าที่นี่อาจจะมีทั้งรูปลักษณ์ ภายในและภายนอกที่ดูหรูหราโอ่อ่า และที่สำคัญตั้งอยู่บริเวณลานกว้างในย่านจัตุรัสแดงห้างสรรพสินค้ากูมมีการจำหน่ายสินค้าประเภทอุปโภคและบริโภคเช่น เสื้อผ้า ของใช้ในครัวเรือน สินค้าที่มีชื่อมียี่ห้อ เครื่องสำอาง น้ำหอม และสินค้าที่เป็นประเภทของที่ระลึก ซึ่งมีให้เลือกกันอย่างหลากหลายทีเดียว

 ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ BAAN THAI

 นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  VEGA @ MOSCOW หรือเทียบเท่า 4 ดาว

 

วันที่สี่       มอสโคว์ -เซ็นปีเตอร์ นั่งรถไฟความเร็วสูง Sapsan  - ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์  -   โบสถ์หยด                เลือด  - อาสนวิหารนักบุญไอแซค                  (B/L/-)

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ออกเดินทางสู่ สถานีรถไฟมอสโคว์

.................................. น. เดินทางโดยรถไฟด่วน รถไฟ  SAPSAN TRAIN   จากมอสโคว์ สู่

เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก (ตารางการเดินทางของรถไฟ อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

 

กลางวัน          รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านชมป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ (Peter And Paul) เป็นสิ่งก่อสร้างแรกสุดของเมือง St Petersburg สร้างในปีค.ศ 1703 เป็นอนุสรณ์ชัยชนะสงครามเหนือสวีเดน ด้วยศิลปะแบบบารอกเพื่อใช้เป็นป้อมปราการในการป้องกันข้าศึกรุกราน ตั้งอยู่บน เกาะวาซิลเยฟสกี้ (Vasilievsky Island) ลักษณะเป็นรูปทรงหกเหลี่ยม กำแพงเป็นหินก่ออิฐ ส่วนวิหารปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ (Peter-and-Paul-Fortress) เริ่มสร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ 1712 ด้วยการ ออกแบบของ DomennicaTrezzini สร้างเสร็จในวันที่ 29 มิถุนายน ค.ศ 1733 ตั้งชื่อวิหารแห่งนี้เพื่อเป็นเกียรติ์แด่นักบุญปีเตอร์ และนักบุญปอลด์เพื่อเป็นการเผยแพร่ศาสนา ความสูงของยอดแหลมคือ 122.5 เมตร ในอดีตเป็นสิ่ง ก่อสร้างที่สูงที่สุดของเมืองและห้ามสร้างสิ่งก่อสร้างใดสูงกว่า ภายในทำการตกแต่งด้วยศิลปะบารอกซึ่งนับว่าแตกต่าง กับโบสถ์คริสต์ออร์โทดอกซ์ทั่วไปและวิหารแห่งนี้ยังเป็นที่เก็บพระศพของราชวงศ์โรมานอฟ เริ่มต้นจากพระเจ้าปีเตอร์มหาราชเป็นองค์แรก จนกระทั่งถึงกษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์ 

จากนั้นเดินเข้าชม The Cathedral of the Resurrection เรียกเล่นๆว่า โบสถ์หยดเลือด SAVIOR ON BLOOD CATHEDRAL (ถ่ายภาพด้านหน้า) ในปี 1881หลังเหตุโศกนาฎกรรมที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่สอง ถูกวางระเบิดปลิดชีพโดยผู้ก่อการร้าย บุตรชายในฐานะกษัตริย์พระองค์ต่อไปจึงสร้างโบสถ์นี้ขึ้นเป็นอนุสรณ์ เป็นโบสถ์อันงดงามที่อยู่ข้างคลอง Griboyedov โดยสร้างขึ้นตามบัญชาของ “พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 3” เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระบิดาคือ “พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 2” ซึ่งถูกลอบปลงพระชนม์ในบริเวณที่สร้างโบสถ์นี้ขึ้นยอดของโบสถ์มีความสูง 81 ม. ตามปี ค.ศ.1881 ที่สิ้นพระชนม์ ภายในสามารถจุคนได้ถึง 1,600 คน และใช้เวลาสร้างยาวนานกว่า 24 ปี ภายในการตกแต่งด้วยงาน “โมเสก”  ที่มีความละเอียด ประณีต งดงาม โดยใช้หินอ่อนหลากสี ประดับประดาด้านใน คงลักษณะศิลปะรัสเซียในยุคศตวรรษที่17 แบบโบสถ์ทรงหัวหอม   

นำท่านชม อาสนวิหารนักบุญไอแซค (Saint Isaac’s Cathedral) เป็นอาสนวิหารของศาสนจักรออร์โธดอกซ์รัสเซีย อาสนวิหารนักบุญไอแซคเป็นอาสนวิหารออร์โธดอกซ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และยังเป็นอาสนวิหารคริสต์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก ตั้งชื่อตามนักบุญไอแซคแห่งดัลเมเชีย ผู้เป็นนักบุญองค์อุปถัมภ์ของพระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราช ซึ่งทรงเสด็จพระราชสมภพตรงกับวันสมโภชฉลองนักบุญไอแซค อาสนวิหารนี้ใช้เวลาสร้างถึง 4 ทศวรรษตั้งแต่ปี 1818 ถึง 1858 ตัวอาคารมีสถาปัตยกรรมแบบฟื้นฟูคลาสสิก ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส โอกุสต์ เดอ มงแฟร์ร็อง ผู้ซึ่งร่ำเรียนมาจากหอศิลป์ของ ชาร์ล แปร์ซิเยร์ นักออกแบบคนโปรดของจักรพรรดินโปเลียนที่ 1 แห่งฝรั่งเศส

 

ค่ำ                อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย  

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก PARK INN PRIBALTISKAYA HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

วันที่ห้า         เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังฤดูหนาวเฮอมิเทจ - แม่น้ำเนวา                    (B/L/-)

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเข้าชม พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ PETERHOF มีอีกชื่อหนึ่งเรียกว่า PETRODVORETS หรือเปโตรควาเรสต์  ตั้งอยู่แทบชานเมืองของที่นี้ เป็นพระราชวังที่สวยงามไม่เหมือนใคร เกิดขึ้นจากราชาปีเตอร์องค์เดิม ปีเตอร์ฮอฟเป็นพระราชวังที่ถูกนิรมิตโดยศิลปินเอกในสมัยนั้น ที่ชื่อว่าฟรานเชสโก ราสเทรลลี่ และเลอ บรอง ทั้งสองทำคนละส่วนในพระราชวังนี้โดยตัวภายในพระราชวังนั้นเป็นหน้าที่หลักของราสเทรลลี่ที่ออกแบบความงามในสไตล์ผสมเรอเนสซองส์ "บารอค"และคลาสสิกพระเจ้าปีเตอร์ หมายมั่นปั้นมือกับพระราชวังนี้มาก วางโครงสร้างงานไปยาวถึง 10 ปี ราสเทรลลี่บรรจงสร้างพระราชวังอย่างปราณีตเน้นการตกแต่งภายใน เลือกใช้โคมไฟระย้า งานไม้แกะสลักและภาพวาดสีน้ำมันเป็นหลัก และภายนอกพระราชวังก็ยังมีสวนน้ำพุอันตระการตาและสวนพฤกษานานาพันธุ์ อิสระตามอัธยาศัยให้ท่านได้เก็บภาพเป็นที่ระลึก

 

กลางวัน          รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พระราชวังฤดูหนาว HERMITAGE MUSEUM ที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ของทั้งประเทศรัสเซียและไทย เนื่องจากในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระองค์ได้เสด็จมาประทับที่นี่ขณะเป็นพระราชอาคันตุกะของพระเจ้าซาร์ในคราวเสด็จประพาสยุโรปใน ค.ศ. 1897 หรือ พ.ศ.2440 พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ถือเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในโลก มีห้องมากถึง 1,050 ห้อง มากถึง 3 ล้านชิ้น ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นภาพเขียน

(ภายในพระราชวัง ไม่อนุญาตให้ถ่ายรูป ต้องฝากไว้ที่เจ้าหน้าที่ รวมถึงสัมภาระขนาดใหญ่ด้วย)

นำท่านแวะชมทัศนียภาพ ริมแม่น้ำเนวา เป็นแม่น้ำในประเทศรัสเซียส่วนยุโรป ไหลออกจากทะเลสาบลาโดกาและไหลเข้าสู่อ่าวฟินแลนด์ในทะเลบอลติก มีความยาวค่อนข้างสั้น คือ 74 กิโลเมตร แต่เป็นแม่น้ำที่มีการไหลเป็นอันดับสามในยุโรป

 

ค่ำ                อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย  

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก PARK INN PRIBALTISKAYA HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

วันที่หก        เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - ถนนเนฟสกี้ - วิหารคาซาน          (B/L/-)

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

                   อิสระให้ทุกท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย เก็บภาพบรรยากาศ

 

กลางวัน         รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

จากนั้นช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้ Nevsky Prospekt ถนนเส้นนี้เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะถนนประวัติศาสตร์ศูนย์กลาง แห่งเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ชื่อเดิมคือ Nevskaya Perspective สร้างขึ้นปี ค.ศ.1710 ในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช มีความยาวทั้งสิ้น 4.5 กิโลเมตร เริ่มต้นจากหน้าพระราชวังฤดูหนาว Hermitage และสิ้นสุดที่สถานีรถไฟมอสโคว์

 

จากนั้นนำท่าน ชม วิหารคาซาน (Kazan cathedral ) สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ในปีค.ศ. 1708 ตั้งอยู่ใจกลางเมือง บนถนนเนฟสกี้ ถนนเส้นหลักของตัวเมืองเลยค่ะ แต่เดิมนั้น ที่นี่เป็นเพียงโบสถ์เล็กๆ ต่อมาในสมัยการปกครองของพระเจ้าปอลด์ที่ 1 ในปีค.ศ.1800 มหาวิหารแห่งนี้มีลักษณะรูปทรงครึ่งวงกลม มีเสาหินวางเรียงแถวยาวอย่างเป็นระเบียบประกอบไปด้วยเสาโรมัน 96 ต้น และโดมขนาดใหญ่ซึ่งมียอดสูงถึง 90 เมตร

นำท่านออกเดินทางสู่ สถานีรถไฟด่วนอีกครั้ง

..... น.           เดินทางโดยรถไฟด่วน รถไฟ  SAPSAN TRAIN  กลับสู่มอสโคว์

(ตารางการเดินทางของรถไฟ อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

 

ค่ำ      อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย

 นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก VEGA @ MOSCOW หรือเทียบเท่า

 

วันที่เจ็ด         MOSCOW มอสโก - ส่งออกสนามบิน   

เช้า               ได้เวลาอำลากรุงมอสโคว์   จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

06.55 น.       Q เหินฟ้าสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอาชกาบัต โดย เที่ยวบินที่ T5716

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

13.05 น.       ถึงสนามบินอาชกาบัต เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

18.30 น.       Q เหินฟ้าสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย เที่ยวบินที่ T5641

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

 

วันที่แปด       สนามบินสุวรรณภูมิ   

03.10 น.       เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและประทับใจ