Top

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ เนปยีดอ พุกาม

ชื่อทัวร์ : ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ เนปยีดอ พุกาม
สายการบิน : Myanmar Airways (8M)
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น : 13,999 บาท
วันที่เดินทาง

เดินทางเดือน ก.ค. -ต.ค.67

รายละเอียดทัวร์

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์

พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ 

เมียนมาร์ เที่ยว3เมือง มัณฑะเลย์-เนปยีดอ-พุกาม 4 วัน 3 คืน

โดยสายการบิน Myanmar Airways

วันแรก         สนามบินดอนเมือง • มัณฑะเลย์ • เมืองเนปยีดอ         (-/-/เย็น)

  09.30 น.            พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน MYANMAR AIRWAYS (8M)โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

12.20 น.         ออกเดินทางสู่ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า โดย เที่ยวบินที่ 8M361

*มีบริการอาหารบนเครื่องไป-กลับ*

13.40 น.         เดินทางถึง สนามบินมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง (เวลาท้องถิ่นที่พม่าช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที) นำท่านเดินทางสู่เมืองเนปยีดอ (Naypyidaw) เมืองหลวงแห่งประวัติศาสตร์ของประเทศเมียนมาร์ โดยรถบัสปรับอากาศ

ค่ำ                   บริการอาหารค่ำ  ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้น                  นำท่านเข้าสู่ที่พัก Aureum Naypyidaw 5* หรือเทียบเท่า 

วันที่สอง       พระพุทธรูปปางมารวิชัย • เจดีย์อุปปาตะสันติ • ดูช้างเผือก • พิพิธภัณฑ์อัญมณี   เมืองพุกาม        (เช้า/กลางวัน/เย็น)        

เช้า             บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้น            นำท่านสักการะพระพุทธรูปปางมารวิชัย (Mara Vijaya Buddha)ที่สูงที่สุดของประเทศเมียนมาร์ประทับนั่งบนบัลลังก์หินอ่อน ตัวองค์พระสร้างจากหินอ่อนสีขาวทั้งหมด โซนด้านข้างบริเวณวัดจะเป็นเจดีย์ซึ่งประดิษฐ์สถานพระไตรปิฎก 720 แผ่น รายล้อมรอบองค์พระที่แกะสลักอย่างสวยงาม ออกแบบให้ซุ้มทางเข้าด้านข้างมองผ่านทะลุช่องได้ตรงกันพอดี ถือว่าเป็น Unseen แห่งเมืองเนปยีดอว์ สถานที่นี้มีทั้งเจดีย์สีขาว น้ำพุสีขาว และพิธภัณฑ์เก็บรวบรวมการก่อสร้างให้ได้ศึกษาอีกด้วย   

เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

นำท่าน             ชมเจดีย์อุปปาตะสันติ (Uppatasanti Pagoda) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เจดีย์แห่งสันติภาพ ณ กรุงเนปิดอว์ เจดีย์องค์นี้ถูกสร้างให้เป็นหลักแก่เมืองหลวงปัจจุบันของเมียนมา โดยสร้างเลียนแบบพระมหาเจดีย์ชเวดากอง แต่ได้ถูกกำหนดความสูงให้สูงเพียง 325 ฟุต ซึ่งน้อยกว่าพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 1ฟุต เนื่องด้วยไม่ต้องการสร้างให้ใหญ่กว่าพระมหาเจดีย์ชเวดากององค์จริงที่อยู่ ณ เมืองย่างกุ้ง ถูกออกแบบให้สามารถเดินเข้าไปภายในเจดีย์ได้ ด้านในจะประดับด้วยหยกลวดลายแบบพม่า และมีการประดับรูปพุทธประวัติที่แกะสลักมาจากหินอ่อนจำนวนมาก

จากนั้น            นำท่านชมโรงเลี้ยงช้างเผือก (White Elephants - Nay Pyi Taw) เป็นสถานที่สำหรับดูแลช้างเผือก เชื่อกันว่ากษัตริย์องค์ใดมีไว้ครอบครอง แสดงว่าประเทศนั้นจะอุดมสมบูรณ์ เป็นการเสริมอำนาจบารมี

นำท่าน             แวะชมพิพิธภัณฑ์อัญมณี(Myanmar Gems Museum) เป็นศูนย์รวมร้านอัญมณีต่างๆ ทั้งไพลินสีน้ำเงิน ไข่มุก ทับทิมสีเลือดนก และหยกหลากสีหลายขนาด ให้ท่านได้ช้อปปิ้งและซื้อสินค้าได้ตามอัธยาศัย จากนั้น เดินทางสู่เมืองพุกาม (ใช้เวลาเดินทาง 4 ชม.)

 

ค่ำ               บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร พิเศษ!!เมนูกุ้งแม่น้ำเผาพื้นเมือง

จากนั้น                  นำท่านเข้าสู่ที่พัก Arthawka Hotel Bagan 4* หรือเทียบเท่า

 

วันที่สาม       เจดีย์ชเวสิกอง • วัดติโลมินโล • วัดอนันดา • วิหารสัพพัญญู • โรงงานเครื่องเขิน • วิหารธรรมยันจี • วัดมหุหา • วัดกุบยางกี • นั่งรถม้าชมเมือง • ล่องเรือแม่น้ำอิระวดีชมพระอาทิตย์ตก                             (เช้า/กลางวัน/เย็น)    

เช้า             บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 

จากนั้น            เข้าชมวัดติโลมินโล Htilominlo Temple)สร้างขึ้นเมื่อปี 1211 โดยพระบัญชาของพระเจ้านันต่าว-มยา เป็นพระโอรสในพระเจ้านรปติสิทธู ซึ่งเกิดกับนางห้ามผู้หนึ่ง และได้เสี่ยงทางเลือกให้เป็นราชทายาท เป็นวัดสูง 46 เมตรยาว 43 เมตร เท่ากันทั้ง 4 ด้านมีพระพุทธรูปประดิษฐ์ฐานอยู่ทั้ง 4 ทิศ ทั้งสองชั้น มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันเก่าแก่กับลวดลายปูนปั้น อันประณีตสวยงามสร้างโดยพระติโลมินโลเมื่อปี พ.ศ.1761ซึ่งได้รับการยกย่องว่ามีความสวยงามมากทั้งภายในและภายนอก

เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

นำท่าน             นมัสการ เจดีย์สัพพัญญู ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในเมืองพุกาม ชมวิหารธรรมยันจี (Dhammayangyi) สร้างโดยพระเจ้านะระตู่ และพระองค์ก็เชื่อว่าเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองพุกาม สร้างขึ้นเพื่อล้างบาป ด้วยทรงปริวิตกว่าผลกรรมจากการกระทำปิตุฆาตจะติดตามพระองค์ไปในชาติภพหน้า ตั้งโดดเด่นยิ่งใหญ่ตระหง่านดังตำนานที่โหดร้ายได้เล่าต่อกันมา ชมเมืองทะเลเจดีย์ที่สวยงาม และหมู่บ้านเก่าแก่เมืองพุกามที่ยังคงวิถีที่วิตที่เรียบง่าย

นำท่าน             แวะชมสิ่งของขึ้นชื่อของพุกามก็คือ เครื่องเขิน (Lacquer Ware)ซึ่งยอมรับกันว่ามีชื่อเสียงที่สุดในพม่าเช่น ถ้วยน้ำ จานรอง โถใส่ของตั้งแต่ขนาดเล็กถึงใหญ่ หีบใส่ของต่างๆ สิ่งที่กำลังเป็นที่นิยมก็คือ โถใส่ของทำจากขนหางม้าสานกับโครงไม้ไผ่ มีขนาดเบาบางและบีบให้ยุบ แล้วกับไปคืนรูปได้ดังเดิม

 

จากนั้น            พาท่านชม วัดมนุหา (Manuha Temple) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของหมู่บ้านมยินกะบา โดยพระเจ้ามนูหะกษัตริย์แห่งมอญ เพื่อสั่งสมบุญไว้สำหรับชาติหน้า จึงได้นำอัญมณีบางส่วนไปขายมาสร้างวัดนี้ โครงสร้างวิหารค่อนข้างแคบ มีพระนอนหนึ่งองค์ กับ พระพุทธรูปอีกสามองค์นั่งเบียดเสียดอยู่ภายใน สะท้อนถึงความคับแค้นพระทัยของกษัตริย์เชลยพระองค์นี้เป็นอย่างดี จากนั้นพาท่านเที่ยว วัดกุบยางกี (Gubyaukkyi Tempel) สร้างโดยพระโอรสของพระเจ้าจันสิทธะ สิ่งที่โดดเด่นคือ ภาพจิตกรรมฝาผนังที่งดงามที่สุดในพุกามที่ยังคงเหลืออยู่ 

จากนั้น         นำท่านนั่งรถม้าชมเมืองพุกามและล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดิน 

ค่ำ                บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร พร้อมชมโชว์เชิดหุ่นกระบอก ท่านจะได้ชมการเชิดหุ่นที่ดูเหมือนมีชีวิตจริง พร้อมลิ้มรสอาหารพื้นเมือง

จากนั้น                  นำท่านเข้าสู่ที่พัก Arthawka Hotel Bagan 4* หรือเทียบเท่า

วันที่สี่           เมืองมัณฑะเลย์ • สนามบินมัณฑะเลย์ • กรุงเทพฯ            (เช้า/กลางวัน/-)   

เช้า             บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้น                  นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองมัณฑะเลย์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.)

เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

          ได้เวลาสมควร        นำท่านเดินทางสู่สนามบินมัณฑะเลย์

14.50 น.       ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานดอนเมืองโดย สายการบินMYANMAR AIRWAYS (8M)

เที่ยวบินที่ 8M362

17.10 น.       เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

 

 ❤️ติดต่อทัวร์ใจดี
???? 084-2261956, 087-0868527
✅กดแอดไลน์ ????????https://bit.ly/2v9VLIs
????ทักข้อความทางนี้ m.me/tour.tourjaidee