Top

ย่างกุ้ง หงสาวดี อินแขวน 3 วัน

ชื่อทัวร์ : ย่างกุ้ง หงสาวดี อินแขวน 3 วัน
สายการบิน : Myanmar Airways (8M)
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น : 10,999 บาท
วันที่เดินทาง

เดินทางเดือน มิ.ย. - ต.ค. 2567

รายละเอียดทัวร์

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า พม่าราคาถูก ไปพม่า ตั๋วไปพม่า

ทัวร์พม่า ไหว้พระพม่า ขอพรเทพทันใจ

???? ???? สายบุญเชิญจ้า โปรแกรมพม่าไหว้พระจัดเต็ม ???? ???? 
ย่างกุ้ง หงสา เทพทันใจ เทพกระซิบ พระนอนตาหวาน พระธาตุอินทร์แขวน
ไม่ต้องทำวีซ่าพม่า

 

 

วันแรก         สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินย่างกุ้ง • พระนอนตาหวาน • พระนั่งหงาทัตจี • เจดีย์โบตาทาวน์ • เทพทันใจ • เทพกระซิบ • เจดีย์ชเวดากอง   (-/กลางวัน/เย็น)     

  07.30 น.          พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน MYANMAR AIRWAYS (8M)โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

10.15 น.       ออกเดินทางสู่ กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดย เที่ยวบินที่ 8M336 *มีบริการอาหารบนเครื่องไป-กลับ*

10.55 น.       เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่

                   เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นที่พม่าช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที)

จากนั้น           นำท่าน สักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี(KyaukHtatgyi Buddha)หรือ พระนอนตาหวาน

                   พระพุทธรูปนอนที่มีความ ยาว 55ฟุต สูง 16 ฟุตซึ่งเป็นพระที่มีความพระที่มีความสวยที่สุดมีขนตา

                        ที่งดงามพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ

    

เที่ยง               บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น           สักการะ พระพุทธรูปองค์ใหญ่ หลวงพ่อหงาทัตจี (Nga Htat Gyi Pagoda) หลวงพ่อที่สูงเท่าตึก 5 ชั้น เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่แกะสลักจากหินอ่อน ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ เครื่องทรงเป็นโลหะ ส่วนเครื่องประกอบด้านหลังจะเป็นไม้สักแกะสลักทั้งหมด และสลักเป็นลวดลายต่างๆจำลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยยะตะนะโบง

จากนั้น           นำท่านชม เจดีย์โบตะทาวน์(Botahtaung Pagoda) สร้างโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆ์อินเดีย 8 รูป ได้นำมาเมื่อ 2,000 ปีก่อน ในปี 2486 เจดีย์แห่งนี้ถูกระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรเข้ากลางองค์จึงพบโกศทองคำบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2 องค์ และพบพระพุทธรูปทองเงินสำริด 700 องค์ ภายในเจดีย์ที่ประดับด้วยกระเบื้องสีสันงดงาม และมีมุมสำหรับฝึกสมาธิหลายจุดในองค์พระเจดีย์

จากนั้น           นำท่านสักการะ พระเทพทันใจและเทพกระซิบ

    

จากนั้น           นำท่านชมและนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง(Shwedagon Pagoda)

จากนั้น                  นำท่านเข้าสู่ที่พัก SUMMIT PARK VIEW HOTEL 4* หรือเทียบเท่า

19.00น.        บริการอาหารค่ำ ห้องอาหารโรงแรม *พิเศษ!! บุฟเฟ่นานาชาติ*

 

วันที่สอง       เมืองย่างกุ้ง • เมืองหงสาวดี • พระราชวังบุเรงนอง • พระธาตุมุเตา • เจดีย์ไจ๊ปุ่น พระนอนชเวตาเลียว • พระธาตุอินแขวน             (เช้า/กลางวัน/เย็น)  

เช้า                 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้น                       เดินทางสู่ เมืองหงสาวดีหรือเมืองพะโค(BAGO) ซึ่งในอดีตเป็นเมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองมอญโบราณที่ยิ่งใหญ่และอายุมากกว่า 400 ปี อยู่ห่างจากเมืองย่างกุ้งประมาณ 80 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชั่วโมง

จากนั้น                       นำท่านชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง(KanbawzaThardi Palace) ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดค้นและบูรณปฏิสังขรณ์เมื่อปี พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู่ ทำให้สันนิษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งนี้เป็นที่ประทับของ พระเจ้าบุเรงนอง ท่านผู้ที่ได้รับคำสรรเสริญว่าเป็น ผู้ชนะสิบทิศ และเป็นที่ประทับของพระนางสุพรรณกัลยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั้งต้องตกเป็นเชลยศึก เมื่อต้องเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่า แต่ปัจจุบัน พระราชวังแห่งนี้ได้เหลือเพียงแต่ร่องรอย ทางประวัติศาสตร์ และถูกสร้างจำลองพระราชวังและตำหนักต่างๆ ขึ้นมาใหม่โดยอ้างอิงจากพงศาวดาร   

จากนั้น           นำท่านเข้าชมพระธาตุที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี เป็นเจดีย์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองและเป็น 1 ใน 5 มหา  บูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของ

 

จากนั้น                       นำชม เจดีย์ไจ๊ปุ่น(Kyaik Pun Buddha)  มีพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทั้ง 4 ทิศ สูง 30 เมตร ประกอบด้วย องค์สมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า (ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ กับพระพุทธเจ้าในอดีต สามพระองค์คือพระพุทธเจ้ามหากัสสปะ ทิศตะวันตก)เล่ากันว่าสร้างขึ้นโดยสตรีสี่พี่น้องที่มีพุทธศรัทธาสูงส่งและต่างให้สัตย์สาบานว่าจะรักษาพรหมจรรย์ไว้ชั่วชีวิต

เที่ยง         บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น           นำท่าน นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว (ShewThalyang Buddha) พระพุทธรูปนอนที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ ในปี พ.ศ.2524 ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวพม่าทั่วประเทศและเป็นพระนอนที่งดงามที่สุดของพม่าองค์พระยาว 55 เมตร สูง 16 เมตร

นำท่าน                     เดินทางสู่ พระธาตุอินทร์แขวน (ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 1 ชั่วโมง) ก็จะถึง คิ้มปูนแค้มป์ ซึ่งเป็นจุดสำหรับทำการเปลี่ยนเป็น รถบรรทุกหกล้อ (เป็นรถประจำเส้นทางชนิดเดียวที่จะสามารถขึ้นพระธาตุอินทร์แขวนได้) ใช้เวลาเดินทางจากคิมปูนแค้มป์ถึงยอดเขาประมาณ 1 ชั่วโมง

จากนั้น                     นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Kyaikhto, Yoyolae , Golden Rock Hotel

หมายเหตุ : ในกรณีพักโรงแรม Golden Rock Hotel จะขึ้นอินแขวนได้แค่ครั้งเดียวค่ะ

นำท่านชม     เจดีย์ไจ้ทีโยหรือพระธาตุอินทร์แขวน Kyaikhtiyo Pagoda จากนั้น นำท่านขึ้นไปนมัสการหรือสวดมนต์ นั่งสมาธิที่พระเจดีย์ ควรเตรียมเสื้อกันหนาวหรือกันลมหรือผ้าห่มผ้าพันคอเบาะรองนั่งเนื่องจากบริเวณพื้นที่นั้นมีความเย็นมาก

ค่ำ                   บริการอาหารค่ำ  ณ ห้องอาหารในโรงแรม 

หมายเหตุ : โรงแรมบนพระธาตุอินแขวน สร้างเพื่อความสะดวกสบายเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่ขึ้นไปกราบนมัสการพระธาตุอินแขวน  โรงแรมไม่ได้หรูหราเหมือนเมืองย่างกุ้งและมีโรงแรมจำกัด แต่ได้เรื่องความสะดวกจากการเดินทาง บางโรงแรมมีเป็นห้องพัดลม เนื่องจากบนเขามีอากาศเย็นสบายและไม่สามารถเลือกหรือรีเควสโรงแรมได้

 

วันที่สาม       พระธาตุอินแขวน • เมืองย่างกุ้ง •  • สนามบินมิงกาลาดง • สนามบินสุวรรณภูมิ                   (เช้า/กลางวัน/-) 

05.00 น.        อรุณสวัสดิ์ยามเช้า อิสระตามอัธยาศัย สำหรับผู้ที่ต้องการใส่บาตร สามารถซื้ออาหารที่จะใส่บาตรได้จากบริเวณหน้าโรงแรม ที่พัก กิจกรรมนี้ไม่บังคับ ทำบุญตามอัธยาศัย

07.30น.         บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

10.30 น.      เดินทางกลับ เปลี่ยนนั่งรถบรรทุกหกล้อถึงคิมปูนแคมป์ จากนั้น เปลี่ยนเป็นรถโค้ชปรับอากาศเดินทางสู่ เมืองย่างกุ้ง

เที่ยง               บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ได้เวลาสมควร        นำท่านเดินทางสู่สนามบินย่างกุ้ง

17.25 น.       ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสายการบินMYANMAR AIRWAYS (8M)

เที่ยวบินที่ 8M331

18.15 น.       เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

 

………………………………

 

 

 ❤️ติดต่อทัวร์ใจดี
???? 084-2261956, 087-0868527
✅กดแอดไลน์ ????????https://bit.ly/2v9VLIs
????ทักข้อความทางนี้ m.me/tour.tourjaidee