Top

เชียงใหม่บินตรงพม่า ย่างกุ้ง หงสา

ชื่อทัวร์ : เชียงใหม่บินตรงพม่า ย่างกุ้ง หงสา
สายการบิน : Myanmar Airways (8M)
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท
วันที่เดินทาง

เดินทางเดือน มิ.ย. - ธ.ค. 67

รายละเอียดทัวร์
เชียงใหม่บินตรงย่างกุ้ง เชียงใหม่ไปพม่า มูข้ามแดน เมียนมา ย่างกุ้ง หงสา 3 วัน 2 คืน

ทัวร์พม่า ไปพม่า เที่ยวพม่า ไหว้พระพม่า ไหว้พระเสริมดวง แก้บน ไหว้เทพทันใจ

ทัวร์พม่า 3 วัน Mayanmar

ไปพม่า >>ไม่ต้องทำวีซ่าแล้ว 

 

HIGHLIGHT

  • พระนอนตาหวาน
  • เจดีย์ชเวดากอง
  • เทพทันใจ

 

 

วันแรก         ท่าอากาศยานเชียงใหม่ • ย่างกุ้ง • เจดีย์โบตาทาวน์ • เทพทันใจ เทพกระซิบ • เจดีย์ชเวดากอง                  (-/-/เย็น)    

  11.30 น.            พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน MYANMAR AIRWAYS (8M)โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

14.45 น.        ออกเดินทางสู่ กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดย เที่ยวบินที่ 8M370 *มีบริการอาหารบนเครื่องไป-กลับ*

15.15 น.       เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นที่พม่าช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที) จากนั้น เปลี่ยนเป็นรถบัสปรับอากาศ เดินทางสู่ เจดีย์โบตะทาวน์(Botahtaung Pagoda) สร้างโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆ์อินเดีย 8 รูป ได้นำมาเมื่อ 2,000 ปีก่อน ในปี 2486 เจดีย์แห่งนี้ถูกระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรเข้ากลางองค์จึงพบโกศทองคำบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2 องค์ และพบพระพุทธรูปทองเงินสำริด 700 องค์ ภายในเจดีย์ที่ประดับด้วยกระเบื้องสีสันงดงาม และมีมุมสำหรับฝึกสมาธิหลายจุดในองค์พระเจดีย์

จากนั้น           นำท่านสักการะ พระเทพทันใจและเทพกระซิบ

     

จากนั้น           นำท่านชมและนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง(Shwedagon Pagoda)

จากนั้น                  นำท่านเข้าสู่ที่พัก SUMMIT PARK VIEW HOTEL 4* หรือเทียบเท่า

19.00น.        บริการอาหารค่ำ ห้องอาหารโรงแรม *พิเศษ!! บุฟเฟ่นานาชาติ*

 

วันที่สอง       เมืองย่างกุ้ง • เมืองหงสาวดี • พระธาตุมุเตา • พระราชวังบุเรงนอง • วัดไจ๊คะวาย •          พระนอนชเวตาเลียว • เจดีย์ไจ๊ปุ่น          (เช้า/กลางวัน/เย็น)       

เช้า                 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้น            เดินทางสู่เมืองหงสา เข้าชมพระธาตุที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี เป็นเจดีย์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองและเป็น 1 ใน 5 มหา  บูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของ 

จากนั้น                        นำท่านชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง(KanbawzaThardi Palace) ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดค้นและบูรณปฏิสังขรณ์เมื่อปี พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู่ ทำให้สันนิษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งนี้เป็นที่ประทับของ พระเจ้าบุเรงนอง ท่านผู้ที่ได้รับคำสรรเสริญว่าเป็น ผู้ชนะสิบทิศ และเป็นที่ประทับของพระนางสุพรรณกัลยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั้งต้องตกเป็นเชลยศึก เมื่อต้องเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่า แต่ปัจจุบัน พระราชวังแห่งนี้ได้เหลือเพียงแต่ร่องรอย ทางประวัติศาสตร์ และถูกสร้างจำลองพระราชวังและตำหนักต่างๆ ขึ้นมาใหม่โดยอ้างอิงจากพงศาวดาร   

เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร **เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผาตัวใหญ่ท่านละ 1 ตัว **

จากนั้น                        นำท่านตักบาตรพระสงฆ์กว่า 500 รูป ที่วัดไจ้คะวาย สถานที่ที่มีพระภิกษุและสามเณรไป ศึกษาพระไตรปิฎกเป็นจำนวนมากท่านสามารถนำสมุด ปากกา ดินสอไปบริจาคที่วัดแห่งนี้ได้

นำท่าน นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว (ShewThalyang Buddha)กราบนมัสการพระพุทธรูปนอนที่ที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ  ในปี พ.ศ.2524ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวพม่าทั่วประเทศและเป็นพระนอนที่งดงามที่สุดของพม่าองค์พระยาว 55 เมตร สูง 16 เมตร

จากนั้น           นำชม เจดีย์ไจ๊ปุ่น(Kyaik Pun Buddha)  มีพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทั้ง 4 ทิศ สูง 30 เมตร ประกอบด้วย องค์สมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า (ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ กับพระพุทธเจ้าในอดีต สามพระองค์คือพระพุทธเจ้ามหากัสสปะ ทิศตะวันตก)เล่ากันว่าสร้างขึ้นโดยสตรีสี่พี่น้องที่มีพุทธศรัทธาสูงส่งและต่างให้สัตย์สาบานว่าจะรักษาพรหมจรรย์ไว้ชั่วชีวิต

เย็น               บริการอาหารค่ำ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้น                  นำท่านเข้าสู่ที่พัก SUMMIT PARK VIEW HOTEL 4* หรือเทียบเท่า

วันที่สาม       พระนั่งหงาทัตจี • พระนอนตาหวาน • สนามบินมิงกาลาดง • ท่าอากาศยานเชียงใหม่   (เช้า/-/-)              

เช้า                บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้น            สักการะ พระพุทธรูปองค์ใหญ่ หลวงพ่อหงาทัตจี (Nga Htat Gyi Pagoda) หลวงพ่อที่สูงเท่าตึก 5 ชั้น เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่แกะสลักจากหินอ่อน ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ เครื่องทรงเป็นโลหะ ส่วนเครื่องประกอบด้านหลังจะเป็นไม้สักแกะสลักทั้งหมด และสลักเป็นลวดลายต่างๆจำลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยยะตะนะโบง

จากนั้น            นำท่าน สักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี(KyaukHtatgyi Buddha)หรือ พระนอนตาหวาน

                   พระพุทธรูปนอนที่มีความ ยาว 55ฟุต สูง 16 ฟุตซึ่งเป็นพระที่มีความพระที่มีความสวยที่สุดมีขนตา

                        ที่งดงามพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ 

ได้เวลาสมควร        นำท่านเดินทางสู่สนามบินมิงกาลาดงเมืองย่างกุ้ง

12.15 น.       ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานเชียงใหม่สายการบินMYANMAR AIRWAYS (8M)

เที่ยวบินที่ 8M371

13.45 น.       เดินทางถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม