Top

ทัวร์เกาหลี แทกู เคียงจู ปูซาน

ชื่อทัวร์ : ทัวร์เกาหลี แทกู เคียงจู ปูซาน
สายการบิน : Tway
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น : 15,999 บาท
วันที่เดินทาง

18 – 22 กันยายน 62/20 – 24 กันยายน 62/23 – 27 กันยายน 62
25 – 29 กันยายน 62/27 ก.ย. – 01 ต.ค. 62/02 – 06 ตุลาคม 62
03 – 07 ตุลาคม 62/04 – 08 ตุลาคม 62/09 – 13 ตุลาคม 62
10 – 14 ตุลาคม 62/11 – 15 ตุลาคม 62/23 – 27 ตุลาคม 62
24 – 28 ตุลาคม 62/25 – 29 ตุลาคม 62/30 ต.ค. – 03 พ.ย. 62
06 - 10 พฤศจิกายน62/07 - 11 พฤศจิกายน62/08 - 12 พฤศจิกายน62
12 - 16 พฤศจิกายน62/13 - 17 พฤศจิกายน62/15 - 19 พฤศจิกายน62
19 - 23 พฤศจิกายน62/20 - 24 พฤศจิกายน62
22 - 26 พฤศจิกายน62/26 - 30 พฤศจิกายน62

รายละเอียดทัวร์

ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี เกาหลีราคาถูก

โปรแกรมทัวร์เกาหลี ตั๋วไปเกาหลี เกาหลี

ทัวร์เกาหลี

ทัวร์เกาหลี แทกู เคียงจู ปูซาน (5D3N)

TAE04 KOREA ปัง มากแม่! ”

สายการบิน T’WAY (TW)

บินด้วยสายการบินทีเวย์ (TW) : ขึ้นเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK)

TW106

BKK(กรุงเทพ) - TAE(แทกู)

01.55-09.50

TW105

TAE(แทกู) - BKK(กรุงเทพ)

21.25-01.55

**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน้ำหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. **

วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ        (-/-/-)

23.00       คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 สายการบิน T’WAY โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง

** เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดให้ท่านได้นั่งด้วยกัน หรือ ใกล้กันให้มากที่สุด กรณีต้องการอัพเกรดที่นั่ง จำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ตามรายละเอียดท้ายโปรแกรม ทั้งนี้กรุณาเช็คที่นั่งว่างอีกครั้ง *

 

 วันที่ 2

สนามบินนานาชาติแทกู- วัดดงฮวาชา- สวนสนุก E- WORLD - 83 TOWER MAGIC ART ถนน DONGSEONGNO       -/L/D)                                                                                           

 

01.55        นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติแทกู ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยสายการบิน T’WAY เที่ยวบินที่ TW106 เมืองแทกูเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับที่สามของประเทศเกาหลีใต้

** สำหรับเที่ยวบินนี้ ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน กรุณารับประทานอาหารให้เรียบร้อยก่อนขึ้นเครื่องบิน ใช้เวลาบินประมาณ 5 ชั่วโมง **

10.05       เดินทางถึง สนามบินนานาชาติแทกู สาธารณรัฐเกาหลีใต้

** ตามเวลาท้องถิ่น เร็วกว่าเมืองไทยประมาณ 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา **

หลังทุกท่านผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย

                  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดดงฮวาซา (DONGHWASA TEMPLE) เป็นวัดเก่าแก่กว่า 1,500 ปี สร้างในสมัยกษัตริย์โซจิแห่งอาณาจักรชิลลา ภายในมีอมิตาภะพุทธเจ้า และพระพุทธรูปหินพระศรีศากยมุนีอยู่ด้านนอกอยู่ในหุบเขาพัลกงซาน อีกหนึ่งไฮไลท์ก็คือยัคซายอแรแดพุล YAKSA-YEORAEDAEBUL พระขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมใจของผู้มาสวดมนต์ทำบุญมีความสูงถึง 17 เมตร นอกจากนี้ ยังมีหอคอยหิน โคมไฟหิน รูปปั้นสิงโต และดอกไม้ที่ประดับฐานพระพุทธรูปด้านหลังพระพุทธรูปเป็นหมู่หินที่โอบรอบสวยงามมาก นับเป็นผลงานประติมากรรมหินระดับโลก

กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ข้าวยำบิบิมบับเสิร์ฟพร้อมซุปชาบู  

นำท่านเดินทางสู่ สวนสนุกE-WORLD นับเป็นสวนสนุกประจำเมืองแทกูและเป็นสวนสนุกที่ใหญ่เป็นลำดับที่สามของประเทศเกาหลีใต้ เครื่องเล่นที่ ได้ รับความนิยมมากที่สุดคือ สกายจั้ม อีกทั้งเครื่องเล่นสุดมันส์ อาทิ รถไฟเหาะ ,BALLON RACE ,WATER FALL PLAZA และอื่นๆ แล ะยังมีเทศกาลดอกไม้ตามฤดูกาลให้ทุกท่านได้เลือกมุมถ่ายภาพเพื่อนเก็บเป็นที่ระลึกอีกด้วย

นำท่านเดินทางสู่ หอคอยชมวิวที่สูงที่สุด และเป็นสัญลักษณ์ของเมืองแทกู หอคอยแห่งนี้ตั้งอยู่บนเนินเด่นสง่า มองเห็นแต่ไกลด้ายบนเป็นจุดชมวิวที่ดีที่สุดของเมือง สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองแทกูแห่งนี้โดยรอบแบบ 360 องศา **ค่าบริการไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์** จากนั้นนำท่านถ่ายภาพที่ ART MAGIC ซึ่งเป็นงานศิลปะภาพวาดลวงตาซึ่งเป็นแนวคิดรูปแบบใหม่เพื่อต้องการจะจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ ของการสร้างภาพโดยใช้เทคนิคจากภาพสามมิติที่ทุกท่านสามารถมีส่วนร่วมกับผลงานเหล่านี้ได้ อย่างสนุกสนาน **ไม่รวมค่าเข้า**

นำท่านเดินทางสู่ DONGSEONGNO STREET ตลาดเสื้อผ้าขนาดใหญ่ และถนนสายแฟชั่น ที่สำคัญของเมืองแทกู เป็นถนนที่เต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย และสิ้นค้าหลากหลายชนิดให้เลือกซื้อตามรสนิยมของแต่ละท่าน มีตั้งแต่เสื้อผ้า ของใช้ เครื่องประดับ เป็นจุดที่เหมาะกับการช้อปปิ้งอย่างมาก

ค่ำ             บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู บูเดชิเก หรือ มาม่าเกาหลีหม้อไฟ

ที่พัก         DAEGU CRYSTAL HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 3

DAEGU OTGOL VILLAGE  - เมืองเคียงจู – หมู่บ้านคนตระกูลฉ่อย – สะพานโบราณ WOLJEONGGYO – หอดูดาวซอมซองแด ชมดอกมูห์ลี่ย์ ทุ่งหญ้าสีชมพู – ถ้ำซอกกูรัม - วัดพลูกุกซา – เมืองปูซาน -  หาดแฮอุนแด - ตลาดแฮอึนแด    (B/L/D)                                                                                                                                                                                                                               

 

เช้า         บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ DAEGU OTGOL VILLAGE เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะสถานที่ถ่ายทำรายการชื่อดังอย่าง RUNNING MANและซีรีย์เรื่อง JEKYLL AND HYDE สำหรับใครที่อยากไปพักผ่อนในหมู่บ้านที่เงียบสงบและร่มรื่นแล้วล่ะก็เราขอแนะนำที่นี่เลยค่ะ ทั้งอากาศบริสุทธิ์และทัศนียภาพอันสวยงามกำลังรอให้ทุกท่านได้ไปสัมผัส

              นำท่านเดินทางสู่ เมืองเคียงจู เป็นเมืองหลวงเก่าของอาณาจักรชิลลา หนึ่งในสามอาณาจักรของเกาหลีโบราณโดยเคียงจูเป็นเมืองโบราณอายุกว่าสองพันปี คือเริ่มมีการตั้งถิ่นฐานเป็นเมืองตั้งแต่ก่อนคริสตกาล จนมารุ่งเรืองถึงขีดสุดในศตวรรษที่ 7 คนส่วนใหญ่รู้จักเมืองนี้จากซีรี่ย์เรื่อง ซอนต๊อก ราชินีสามแผ่นดิน

              นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านคนตระกูลฉ่อย ซึ่งเป็นคนดั้งเดิมของจังหวัด GYEONGCHANGDO

              นำท่านเดินทางสู่ สะพานโบราณ WOLJEONGGYO เมือง คย็องจู (GYEONGJU) สะพานโบราณ WOLJEONGGYO จัดได้ว่าเป็นสะพานที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศเกาหลีใต้ ตั้งอยู่ไม่ไกลจาก สถานีรถไฟ GYEONGJU ทอดยาวอยู่บน แม่น้ำ NAMCHEON ติดกับหมู่บ้านโบราณ เคียวโชน (GYOCHON TRADITIONAL VILLAGE) สะพานแห่งนี้สร้างขึ้นในช่วง พระเจ้าคยองด็อก รัชกาลที่ 35 แห่งอาณาจักรชิลลา

กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ไก่ตุ๋นโสม

                   จากนั้นนำท่านชม หอดูดาวซอมซองแด หอดูดาวที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังคงเหลืออยู่ในเอเชียตะวันออก ถูกสร้างขึ้นในรัชสมัยของสมเด็จพระราชินีซอนด๊อก(SEON DEOK) แห่งอาณาจักรชิลลา เพื่อใช้สำหรับการสังเกตดาวในการคาดการณ์สภาพอากาศ และถูกกำหนดให้เป็นสมบัติของชาติ ให้เวลาท่านถ่ายรูปกับทุ่งดอกมูห์ลีย์ ซึ่งเป็นทุ่งหญ้าสีชมพูซึ่งอยู่บริเวณใกล้ๆหอดูดาว (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและอุณหภูมิ)

              นำท่านชม ถ้ำซอกกูรัม (SEOKGURAM) อีกหนึ่งมรดกโลก จากลานจอดรถจะเห็นอาคารสวยๆตั้งเรียงรายไปตามเนินเขา ล้อมรอบด้วยเทือกเขาเป็นทิวแถว สวยงามจับตามาก เดินขึ้นเขาไปเพื่อชมพระพุทธรูปแกะสลักจากหินแกรนิตอายุนับพันปีซึ่ง ประดิษฐานอยู่ในถ้ำ

              นำท่านเดินทางสู่ วัดพลูกุกซา สร้างขึ้นอาณาจักรชิลล่ามาตั้งแต่ปี ค.ศ.535 ซึ่งวัดเเห่งนี้มีความสวยงามเเละสมบูรณ์เเบบอย่างมาก จนทำให้ได้รับการคัดเลือกเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การ UNESCO เมื่อปี ค.ศ.1995 ทำให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเมืองเคียงจู ภายในวัดจะมีเจดีย์เก่าเเก่ อันเป็นสัญลักษณ์ของวัดโดยเจดีย์ทั้งสององค์นั้นมีการคัดลอกเเบบไปเเสดงที่พิพิธภัณฑ์เมืองเคียงจูอีกด้วย ซึ่งมีชื่อเรียกกันว่าเจดีย์ SEOKTAP และ DABOTAP

              จากนั้นเดินทางสู่ เมืองปูซาน

              นำท่านเดินทางสู่ หาดแฮอุนแด เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศเกาหลี  มีหาดทรายสีขาวยาวถึง 1.5 กิโลเมตรและมีความกว้างของชายหาด 40-50 เมตร มีน้ำทะเลสะอาดใส ทางด้านฝั่งตรงข้ามถนนจากชายหาด มีตลาดแฮอึนแด (HAEUNDAE MARKET) เป็นแหล่งให้เลือกลิ้มชิมอาหารทะเลสดๆ และอาหารพื้นเมืองมากมาย พลาดไม่ได้ อิสระที่จะลองทาน ลูกชิ้นปลา ร้าน FISH CAKE CAFE ที่หน้าร้านจะมี ลูกชิ้นปลาเสียบไม้ยักษ์เป็นสัญลักษณ์ให้เห็นกันแบบชัดๆ

ค่ำ             บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู โอซัมพุลโกกิ หรือ สุกี้กึ่งน้ำกึ่งแห้ง

ที่พัก         BUSAN DIAMOND  HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 4

ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – SONGDO SKYWALK - ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง– ดิวตี้ฟรี – ปูซานทาวเวอร์ - ตลาดปลาจากัลชิ – ตลาดนัมโพดง                   (B/L/-)                                                                                                                                                                                                

 

เช้า         บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล (GINSENG) เหตุผลที่เรียกว่าศูนย์โสมแห่งรัฐบาล เพราะโสมทุกชนิดที่นี่จะถูกควบคุมคุณภาพภายใต้มาตรฐานของรัฐบาล ซึ่งแน่นอนว่าได้รับการรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เป็นโสมที่มีอายุ 6 ปี ซึ่งถือว่ามีคุณภาพดีที่สุดในโลก มีชื่อเสียงที่สุด ให้ท่านได้เลือกซื้อโสมคุณภาพ ในราคาถูกกว่าประเทศไทยถึง 2 เท่า โสมเกาหลีถือเป็นยาบำรุงร่างกายหรือสามารถซื้อเป็นของฝากจากประเทศเกาหลีใต้ก็ได้

นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์สาหร่าย (SEAWEED MUSEUM) ซึ่งท่านจะได้เรียนรู้การทำสาหร่ายของชาวเกาหลี ประวัติความ  เป็นมาและความผูกผันที่ชาวเกาหลีที่มีต่อสาหร่าย

นำท่านเดินทางสู่ SONGDO SKYWALK (ซองโด สกายวอล์ค) เป็นสะพานชมวิวที่ทอดยาวลงไปในทะเลความยาวประมาณ 104 เมตร ตั้งอยู่บริเวณชายหาดซองโด นอกจากนี้ยังเป็นที่ถ่ายทำรายการ ดังของเกาหลี เช่น WE GOT MARRIED ฯลฯ (ไม่รวมค่ากระเช้า)

กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู บุฟเฟ่ติ์ปิ้งย่าง

นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง (RED PINE) เป็นผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากน้ำมันสน มีสรรพคุณช่วยบำรุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกายได้เป็นอย่างดี

ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ณ DUTY FREE  ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนด์ เนมนำเข้าจากต่างประเทศมากมายหลากหลายชนิด

นำท่านเดินทางสู่ ปูซานทาวเวอร์ (BUSAN TOWER) ตั้งอยู่ในสวนยองดูซาน  ปูซานทาวเวอร์แห่งนี้ สูง 69 เมตร สูงกว่าระดับน้ำทะเล  120 เมตร ถือเป็น LANDMARK สำคัญของเมือง สำหรับชั้นแรกของหอคอย เป็นบริเวณขายของที่ระลึก และงานหัตถกรรมแบบดั้งเดิมของเกาหลี เช่น พวงกุญแจ, เครื่องปั้นดินเผา, ตุ๊กตา และอื่นๆ อีกมากมายคนที่มาเที่ยวที่นี่ ส่วนมากจะเป็นคู่รัก ทั้งชาวเกาหลีและนักท่องเที่ยวต่างชาติ คู่รักส่วนมากจะเตรียมกุญแจมาคล้องตรง ที่ราวระเบียงรอบฐานของหอคอย เพราะมีความเชื่อว่าคู่รักที่ได้มาคล้องกุญแจที่นี่จะรักกันยาวนานตลอดไป ส่วนด้านบนสุดของหอคอยเป็นจุดสำหรับชมวิวทิวทัศน์ของเมืองปูซานแบบพาโนราม่า 360 องศา **ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์หอคอยและกุญแจคู่รัก

นำท่านเดินทางสู่ ตลาดปลาจากัลชิ (JAGALCHI MARKET) แหล่งรวมขายส่งปลาทุกชนิด ทุกวันจะมีของสดของทะเลมากมายนำมาประมูลกันในยามเช้ามืด และช่วงสายยังสามารถซื้อในราคาปลีกที่ค่อนข้างถูก

นำท่านเดินทางสู่ ตลาดนัมโพดง (NAMPODONG STREET) แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่งของเมืองปูซาน ที่นี่เต็มไปด้วยร้านค้า เสื้อผ้า เครื่องประดับ เครื่องสำอาง ของฝาก ของที่ระลึก มากมายให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างจุใจอีกทั้งยังมีอาหารแบบ LOCAL ให้ท่านได้เลือกทานแบบเต็มที่

                  อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว

ที่พัก         BUSAN DIAMOND  HOTEL หรือเทียบเท่า

 

 

วันที่ 5

ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ - ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกนามู –  หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน หรือซานโตรินี่เกาหลี – SUPERMARKET - วัดแฮดงยงกุงซา – เมืองแทกู – ตลาดซอมุน - ถนนสตรีทฟู้ด - สนามบินนานาชาติแทกู – สนามบินสุวรรณภูมิ                                                   (B/L/-)                                                                                                                 

 

เช้า         บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ศูนยร์วมเครื่องสำอางค์ เลือกซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าและเครื่องสำอางค์หลากหลายแบรนด์ อาทิ B2B ,CLOSEE DR.,ROJUKISS, ครีมเมือกหอยทาก, เซรั่มพิษงู, ครีมโบท็อก, เจลอโรเวร่า. ครีมน้ำแตก, BB CREAM ฯลฯ แวะชม ร้านนํ้ามันสนเข็มแดง มหศัจรรย์แห่งธรรมชาติผ่านผลงานการวิจัยมากมายจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล ประเทศเกาหลีใต้มีสรรพคุณช่วยลดไขมันัและน้ำตาลในกระแสเลือด ป้องกันการเกิดเส้นเลือด ตีบ แตก ตัน และสามารถล้างสารพิษในร่างกายเพื่อเพิ่มภูมิต้านทานและทำให้อายุยืนแบบชาวเกาหลี

นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู (RAISIN TREE) ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ำทะเล 50-800 เมตร เมล็ดพันธุ์ของสมุนไพรฮ็อกเกตนามูนี้ เป็นที่นิยมของคนเกาหลีรุ่นใหม่ เพราะมีผลช่วยดูแลตับให้แข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งไม่ถูกทำลายจากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและยา

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน หรือ ซานโตรินี่เกาหลี โดยชื่อเรียกนี้มาจากลักษณะอันโดดเด่นของหมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน หมู่บ้านที่ตั้งอยู่บน เนินเขา เรียงตัวส ลับกันไปมาสีสันสดใส ในอดีตหมู่บ้านนี้เคยเป็นที่อยู่อาศัยของของผู้ลี้ภัยสงครามเกาหลี จนในปี 2009 รัฐบาลเกาหลี ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวมีการพัฒนาปรับปรุงทัศนียภาพ ให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น โดยปรับเปลี่ยน หมู่บ้านคัมชอนให้มีสีสันโดดเด่นด้วยการทาสีวาดภาพ ตามกำแพงและตัวบ้าน ให้ดูสดใส น่ารัก บ้านเรือน หลายหลังเปลี่ยนเป็นสตูดิโอและแกลลอรี่บางจุดก็เป็นร้านขายสินค้า ทั้งสินค้าพื้นเมืองสินค้าสมัยใหม่ รวมไปถึงร้านกาแฟ และได้โด่งดังจากซีรี่ย์เรื่อง RUNNING MAN ที่มาถ่ายทำที่นี่ จึงทำให้หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอนแห่งนี้เป็นที่รู้จักมีนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีและต่างประเทศมาเที่ยวกันมากขึ้น

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ชาบูชาบู

นำท่านเดินทางสู่ ร้านละลายเงินวอน SUPER MARKET เลือกซื้อสินค้าเกาหลีโดยเฉพาะของกิน เช่น บะหมี่ซินราเมียน (มาม่าสไตล์เกาหลี),อูด้ง,กิมจิ,ขนมช็อคโก้พาย,น้ำจิ้มปรุงรสหมูย่างเกาหลี,ไก่ตุ๋นโสมสำเร็จรูป ในราคาพิเศษ

นำท่านเดินทางสู่ วัดแฮดงยงกุงซา (HAEDONG YONGGUNGSA TEMPLE) วัดเก่าแก่ที่สวยสุดในปูซาน สร้างอยู่บนโขดหินริมทะเล มาตั้งแต่ปี 1376 และได้ทำการบูรณะอีกครั้งในปี 1970 จนมาถึงปัจจุบัน โดยจะมีเจดีย์สามชั้น และสิงโตสี่ตัว หันหน้าออกไปทางทะเล ซึ่งสิงโตทั้งสี่ตัวนี้ คือสัญลักษณ์ของความยินดี ความโกรธ ความเศร้า และความสุข

จากนั้นนำทุกท่านเดินทางกลับสู่ เมืองแทกู

นำท่านเดินทางสู่ ตลาดซอมุน หนึ่งในตลาดที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองแทกู ดำเนินการค้ามาตั้งแต่สมัยโซชอน ปัจจุบันเป็นตลาดใหญ่ที่รวมสินค้าอุปโภค บริโภคไว้หลากหลายประเภทเปรียบเสมือนย่านจตุจักร ประตูน้ำ เดินทางสู่ ถนนสตรีทฟู้ด เต็มไปด้วยร้านอาหารพื้นเมืองยอดนิยมของเกาหลี กระจายตามสองฝั่งถนน

อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว

ได้เวลาพอสมควรเดินทางสู่ สนามบินแทกู

21.25      นำท่านเดินทางสู่ ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน T’WAY เที่ยวบินที่ TW105 ** ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน กรุณารับประทานอาหารให้เรียบร้อยก่อนขึ้นเครื่องบิน หรือ ท่านสามารถเลือกซื้ออาหารและเครื่องดื่มได้บนเครื่องบิน ใช้เวลาบินประมาณ 5 ชั่วโมง **

01.55+1        เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ