Top

บินจากเชียงใหม่ เฉินตู จิ่วจ้ายโกว

ชื่อทัวร์ : บินจากเชียงใหม่ เฉินตู จิ่วจ้ายโกว
ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น : 26,999 บาท
วันที่เดินทาง

14-19 มิถุนายน 2567

13-18 กันยายน 2567

20-25 กันยายน 2567

11-16 ตุลาคม 2567

18-23 ตุลาคม 2567

รายละเอียดทัวร์

บินจากเชียงใหม่ ทัวร์เฉินตู จิ่วจ้ายโกว    6 วัน 5 คืน

บินตรงเชียงใหม่ไปจีน

นั่งรถไฟความเร็วสูง ไม่ลงร้าน

 

วันแรก                สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ •  สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่ (-/-/-)                                                                                       

17.30 น.           พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 1 เคาน์เตอร์สายการบิน SICHUAN AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

20.30 น.            ออกเดินทางสู่ เมืองเฉินตู ประเทศจีน โดย เที่ยวบินที่ 3U3934

23.50 น.           เดินทางถึง สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ สาธารณรัฐประชาชนจีน (เวลาท้องถิ่นที่จีน เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง กรุณาปรับเวลาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย)

จากนั้น                     พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือระดับเทียบเท่า êêêê

วันที่สอง               เฉินตู • สถานีรถไฟความเร็วสูง • อุทยานหวงหลง • จิ่วจ้ายโกว(เช้า/กลางวัน/เย็น)                                                                                      

 เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 จากนั้น         ออกเดินทางไปยัง สถานีรถไฟความเร็วสูงเฉินตู มุ่งหน้าสู่ เมืองเจิ้นเจียงกวน

กลางวัน          บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 จากนั้น         นำท่านเดินทางเข้าสู่ เขตอุทยานแห่งชาติหวงหลง ชมทิวทัศน์การเกษตรแบบขั้นบันไดจากสองข้างทางอันตระการตา ผ่านหมู่บ้านชาวธิเบตและฝูงจามรีตามสองข้างทาง นำท่านสู่ อุทยานแห่งชาติหวงหลง ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งต้นกำเนิดตำนานแห่งมังกรเหลือง สัตว์ศักดิ์สิทธิ์ที่มีความเกี่ยวพันกับชนชาติจีนมาแต่ครั้งโบราณ หวงหลงมีภูมิทัศน์เป็นแนวหินลดหลั่นเป็นชั้นๆ ที่สวยที่สุดเป็นอันดับต้นๆ ของโลก เมื่อมองจากมุมสูงจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับพญามังกรที่หลับไหลอยู่ในหุบเขา มีความสวยงามเปรียบดั่งสรวงสวรรค์บนโลกมนุษย์ ในช่วงฤดูหนาวจะมีหิมะโปรยปรายลงมาปกคลุมภูเขาทั่วบริเวณ มองดูขาวสะอาดตาสวยงาม (ไม่รวมค่ากระเช้าขาขึ้น-ลง และรถแบตเตอรี่ขาไป ราคาประมาณ 120 หยวน)

 

ซึ่งในอุทยานแห่งชาติหวงหลงนี้จะมีบ่อน้ำตื้นๆ ที่มีประกายเฉดสีที่สวยงามตามธรรมชาติ เมื่อกระทบกับแสงแดดจะส่องแสงประกายดูคล้ายเกร็ดมังกร ซึ่งล้อมรอบไปด้วยความเขียวขจีของป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ ชมความงามมหัศจรรย์ของแอ่งน้ำมีมากกว่า 4,300 แอ่ง มีรูปร่างแตกต่างกันไปตามธรรมชาติสรรค์สร้าง อาทิ รูปสัตว์ต่างๆ รูปไข่มุกพระจันทร์ครึ่งเสี้ยว เป็นต้น

หมายเหตุ : หากสถานที่ท่องเที่ยวปิด เนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ภัยธรรมชาติ รัฐบาลสั่งปิด หรือเกิดเหตุขัดข้องต่างๆ ทำให้ไม่สามารถท่องเที่ยวภายในอุทยานได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนวิทธิ์ปรับรายการเป็นสถานที่อื่นทดแทน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

เย็น               บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

จากนั้น                พักที่ SHAN QUAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า êêêê

 

วันที่สาม              อุทยานแห่งชาติ จิ่วจ้ายโกว  (โดยรถของอุทยาน)

        (เช้า/กลางวัน/เย็น)                                                                                                         

 เช้า              บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

จากนั้น          นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (โดยรถของอุทยาน) เพื่อชมมรดกโลกอุทยานแห่งชาติธารสวรรค์ “จิ่วจ้ายโกว” หนึ่งในมรดกโลกทางธรรมชาติของประเทศจีนที่ขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามของภูเขา ลำธาร น้ำตก และทะเลสาบ ตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 2,500 เมตร ภายในอาณาบริเวณอุทยานจิ่วจ้ายโกวประกอบด้วยภูเขาและหุบเขาอันสลับซับซ้อน เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่มีระดับพื้นดินที่ลดหลั่นจึงทำให้เกิดแอ่งน้ำน้อยใหญ่มากมาย ทั้งกลุ่มน้ำตกใหญ่น้อยและแม่น้ำ ซึ่งไหลมาจากหุบเขารวม 5 สาย ในยามฤดูใบไม้เปลี่ยนสีนั้น สีสันของทะเลสาบแห่งนี้จะเต็มไปด้วย สีแดง สีส้ม สีเหลือง ของใบไม้ที่ปลิดปลิวร่วงหล่นลงไปในทะเลสาบ หากเป็นช่วงฤดูหนาวก็จะถูกปกคลุมไปด้วยหิมะให้บรรยากาศที่สวยงามไปในอีกรูปแบบหนึ่ง จนได้รับฉายาว่า “ดินแดนแห่งเทพนิยาย” (รวมค่ารถประจำทางอุทยาน)

 

                        สถานที่ท่องเที่ยวที่ภายในอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว

Ü ทะเลสาบกระจก (MIRROR LAKE) ถือเป็นทะเลสาบที่ความสวยงามอย่างมาก โดยเฉพาะในยามที่ผืนน้ำนิ่งสงบไม่ไหวสั่น และลมไม่แรง ผืนน้ำจะนิ่งสนิทสะท้อนความสวยงามของทัศนียภาพโดยรอบราวกับกระจกบานยักษ์

Ü ทะเลสาบนกยูง (PEACOCK LAKE) รูปร่างลักษณะคล้ายนกยูง มีน้ำสีฟ้าอมน้ำเงินในบริเวณร่องน้ำลึก และสีเขียวมรกตในบริเวณร่องน้ำตื้น ทอประกายสีทองยามสะท้อนกับแสงแดด ตัวทะเลสาบนั้นตั้งอยู่ภายในหุบเขาที่เต็มไปด้วยด้วยต้นไม้นานาชนิด

Ü ทะเลสาบไผ่ลูกศร (ARROW BAMBOO LAKE) เป็นทะเลที่มีน้ำเขียว และลายล้อมไปด้วยวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม

Ü ทะเลสาบแพนด้า (PANDA LAKE) หนึ่งในสองทะเลสาบของจิ่วจ้ายโกวที่มีความลึกมากจนผิวน้ำจับตัวเป็นน้ำแข็งในช่วงฤดูหนาว

Ü ทะเลสาบดอกไม้ห้าสี (FIVE FLOWER LAKE) ทะเลสาบสีฟ้าที่ปกคลุมไปด้วยต้นไม้หลากสี ได้รับการยกย่องว่าเป็นทะเลสาบที่สวยที่สุดในอุทยานแห่งนี้ แม้จะเป็นเพียงทะเลสาบเล็กๆ แต่กลับมีความงดงามจนน่าอัศจรรย์ เมื่อยามแสงอาทิตยต์กกระทบผืนน้ำจะเปล่งประกายเป็นสีรุ้งดูงดงามมากๆ

 

กลางวัน          บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ภายในอุทยาน)

จากนั้น          นำท่านชมความงดงามอีกด้านของอุทยานจิ่วจ้ายโกว น้ำตกธารไข่มุก เป็นน้ำตกที่ไหลผ่านถ้ำ และลำธารใหญ่ที่สลับซับซ้อนดุจดังวังบาดาล มีสายน้ำที่ทอดธารลดหลั่นยาวเป็นระยะทางยาวอย่างไม่ขาดสาย ส่องประกายระยิบระยับงดงามราวกับเส้นไข่มุก

 

ชมความงดงามของ ทะเลสาบแรด (RHINOCEROS LAKE) เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากทะเลสาบยาว เสน่ห์อันน่าประทับใจของทะเลสาบแห่งนี้คือ หมู่เมฆและสายหมอกที่สะท้อนทะเลสาบแรดจนแยกไม่ออกว่า ส่วนไหนที่เป็นท้องฟ้าหรือส่วนไหนที่เป็นผืนน้ำ ความเปลี่ยนแปลงของทั้งเมฆและหมอกในทุกๆ เช้านั้น ทำให้ความงดงามของทะเลสาบแตกต่างกันไปในแต่ละวัน

ชมความยิ่งใหญ่ของ ทะเลสาบยาว (LONG LAKE) เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในอุทยานจิ่วจ้ายโกว ซึ่งเกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขา มีต้นสนซีดาร์ทั่วภูเขาล้อมรอบทะเลสาบ เมื่อมองจากระยะไกลสะท้อนเป็นทิวทัศน์อันงดงามเปรียบได้กับพระราชวังหยกในชั้นฟ้า ด้านข้างของทะเลสาบมีต้นไม้เก่าที่เชื่อว่าเป็นเทพผู้พิทักษ์ทะเลสาบยาว

หมายเหตุ : หากสถานที่ท่องเที่ยวปิด เนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ภัยธรรมชาติ รัฐบาลสั่งปิด หรือเกิดเหตุขัดข้องต่างๆ ทำให้ไม่สามารถท่องเที่ยวภายในอุทยานได้  ทางบริษัทฯ ขอสงวนวิทธิ์ปรับรายการทดแทนเป็น อุทยานแห่งชาติซงผิงโกว หรือสถานที่อื่นๆ ทดแทน

เย็น              บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

จากนั้น                พักที่ SHAN QUAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า êêêê

วันที่สี่                 เมืองโบราณซงพาน • ผ่านชม ทะเลสาบเต๋อซี • เมืองตูเจียงเยี่ยน

     (เช้า/กลางวัน/เย็น)                                                                                     

 เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้น          ออกเดินทางสู่ เมืองตูเจียงเอี้ยน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง) ระหว่างทางแวะชม เมืองโบราณซงพาน เมืองชายแดนจีน-ทิเบต ซึ่งในสมัยโบราณเป็นเมืองที่ใช้แลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างชาวฮั่นและชาวทิเบต ชมกำแพงเมืองโบราณที่ทำจากอิฐ และหินที่ใช้แรงงานคนสร้างมากกว่าหนึ่งแสนคน ด้านหน้ามีรูปปั้นของเจ้าเหวินเฉินกับกษัตริย์ซงเซนกัมโปแห่งทิเบต เมืองโบราณที่มีกำแพงรายล้อมรอบด้านนอก ส่วนด้านในจะมีสินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึก และอาหาร มีทั้งอาหารเนื้อวัว (อาหารอิสลาม เนื่องจากชาวกุยอาศัยอยู่จำนวนมาก) และยังมีอาหารของชาวจีนทิเบตที่สามารถลองชิมได้ ซึ่งการเดินทางในเมืองโบราณซงพาน หากนั่งสามล้อก็สามารถเที่ยวได้ทั่วเมืองแล้ว

กลางวัน          บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

                       

จากนั้น          ระหว่างทางผ่านชม ทะเลสาบเต๋อซี ทะเลสาบบนที่ราบสูงที่รายล้อมไปด้วยภูเขาที่มีน้ำสีเขียวดังมรกต เกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในมณฑลเสฉวน ผลพวงของความสวยงามนั้นทำให้แผ่นดินทรุดจนเกิดรอยแยก และกลายเป็นมาเป็นทะเลสาบสีเขียวเทอร์ควอยซ์ที่ไหลไปตามแอ่งหุบเขา

เย็น               บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

จากนั้น                พักที่ LI WAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า êêêê

 

 

วันที่ห้า                จัตุรัสหย่างเทียนวู • รูปปั้นหมีแพนด้ายักษ์ • เมืองเฉินตู • ถนนคนเดินซุนซีลู่  • ถนนไท่กู๋หลี • วัดต้าฉือ • โชว์เปลี่ยนหน้ากาก

     (เช้า/กลางวัน/เย็น)                                                                                     

เช้า              บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

จากนั้น          นำท่านเดินทางสู่ จตุรัสหย่างเทียนวู ชมรูปปั้นผลงานศิลปะรูปแพนด้าถ่ายเซลฟี่ที่ตั้งอยู่ใจกลางจตุรัส ซึ่งออกแบบโดยนักออกแบบชื่อดัง Florentijn Hofman ความน่ารักของประติมากรรมชิ้นนี้ รูปปั้นแพนด้ายักษ์ นั้นดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นจำนวนมาก “แพนด้าเชคอิน” มีความยาว 26 เมตร กว้าง 11 เมตร สูง 12 เมตร และหนัก 130 ตัน ผลงานแพนด้ายกโทรศัพท์มือถือขึ้นเพื่อถ่ายเซลฟี่มีความสนุกมาก ด้วยท่าทางสบายๆ ผ่อนคลายและมีความสุข และเป็นการแสดงออกด้วยภาษาทางศิลปะแบบหนึ่งที่สะท้อนชีวิตในท้องถิ่น มอบความรู้สึกสนิทสนมและมีความสุขกับผู้ชมทุกท่าน

กลางวัน          บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 จากนั้น                     ออกเดินทางสู่ เมืองเฉิงตู (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที) เป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน เป็นหนึ่งในสามเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในภาคตะวันตกของประเทศจีน โดยอีกสองแห่งคือ เมืองฉงชิ่ง และเมืองซีอาน อิสระเดินเล่นย่าน ถนนคนเดินซุนซีลู่ แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของเมืองเฉินตู ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งแบรนด์เนม สินค้าพื้นเมือง และขนมท้องถิ่น ฯลฯ ตามอัธยาศัย

จากนั้น          นำท่านสู่ ถนนไท่กู๋หลี และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดต้าฉือ วัดเก่าแก่ที่มีอายุยาวนานกว่า 1,600 ปี ตั้งอยู่ใจกลางเมืองในย่านที่คึกคักที่สุดของเฉิงตู รอบๆ วัดเป็นตึกสูง และมีห้างสรรพสินค้ารายล้อมมากมาย แต่ภายในวัดบรรยากาศดีให้ความรู้สึกสงบร่มรื่น 

เย็น               บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ตื่นตาตื่นใจไปกับ โชว์เปลี่ยนหน้ากาก “ความลับของเมืองเฉิงตู” การแสดงศิลปะชั้นสูงที่มีชื่อเสียงโด่งดังของมณฑลเสฉวน ซึ่งในการเปลี่ยนหน้ากากแต่ละครั้งใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาที

ที่พัก                               พักที่ YI JIA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า êêêê

วันที่หก                วัดเหวินซู • ถนนโบราณจินลี่ • สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่ • สนามบินนานาชาติเชียงใหม่

    (เช้า/กลางวัน/-)                                                                                       

เช้า               บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

จากนั้น          พาท่านชม วัดเหวินซู เป็นวัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงของเมืองเฉินตู อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของสมาคมชาวพุทธของมณฑลเสฉวน เดิมมีชื่อ "วัดซินเซียง" จนกระทั่งในปี 1697 สมัยปีที่ 36 ของราชวงศ์คังซี ได้ให้มีการบูรณะวัดขึ้นมาใหม่ โดยมีหลวงพ่อซีตู้เป็นแกนนำ ซึ่งเชื่อว่าหลวงพ่อเป็นภาคหนึ่งของพระโพธิสัตว์มัญชุศรี และได้เปลี่ยนชื่อวัดเป็น เหวินซูย่วน" นับตั้งแต่ นั้นมา

กลางวัน               บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น                นำท่านสู่ ถนนโบราณจินหลี เป็นถนนคนเดินอยู่ติดกับศาลเจ้าสามก๊ก หรือศาลเจ้าขงเบ้ง(จูกัดเหลียง) บุคคลสำคัญในยุคสามก๊ก ภายในบริเวณถนนโบราณจะมีร้านค้าที่ตกแต่งอยู่ในบ้านรูปแบบโบราณ มีจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง ขนม ร้านอาหาร รวมทั้งของฝากให้ท่านได้ถ่ายรูปและเลือกซื้อ

ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

18.00 น.         ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ โดยเที่ยวบินที่ 3U3933 (ไม่มีบริการอาหารบน

เครื่อง)

19.30 น.         เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม