Top

ทัวร์บาหลี Bali เกาะสวรรค์บาหลี

ชื่อทัวร์ : ทัวร์บาหลี Bali เกาะสวรรค์บาหลี
สายการบิน : Air Asia
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น : 19,999 บาท
วันที่เดินทาง

เดินทางเดือน ก.ย. - ธ.ค. 65

เช็คที่ว่าง Add Line id : tourjaidee

คลิกอ่านรายละเอียด เลือกวันเดินทาง พร้อมราคาข้างล่างนี้

รายละเอียดทัวร์

ทัวร์บาหลี เที่ยวบาหลี ไปบาหลี

เยือนดินแดน "อัญมณีแห่งคาบสมุทรอินเดีย" อัศจรรย์วิหารกลางทะเลทานาล็อท เกาะไดโนเสาร์  BALI SWING พักดี บินดี

 

DAY1 กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร – PURA ULUN DANU BRATAN              - วัดทานาล็อต – เมือง KUTA – หาด KUTA      (–/L/D)

04.30    คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอชีย (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับ *กรุณาเผื่อเวลาในการเดินทางมายังสนามบิน เนื่องจากต้องใช้เวลาในการเช็คอิน สายการบินจะปิดให้ทำการเช็คอินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชั่วโมง*

06.45    ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร ประเทศอินโดนีเซีย โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย (FD) เที่ยวบินที่ FD396 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง 15 นาที

**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กับสายการบิน**                                                                                                                                                                       

**รวมน้ำหนักกระเป๋าสำหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 ก.ก. และถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก.  **

**เวลาท้องถิ่นของ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง**

12.00  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร ประเทศอินโดนีเซีย เกาะบาหลี

          หลังจากทุกท่านผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

 เที่ยง   รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

          นำทุกท่านเดินทางสู่ PURA ULUN DANU BRATAN หรือเรียกสั้นๆว่า PURA BRATAN ซึ่งเป็นวัดประจำศาสนาฮินดูที่ถูกก่อสร้างขึ้นกลางทะเลสาบ BRATAN ตั้งแต่ปี 1633 เพื่อบูชา DEWI DANU เทพเจ้าฮินดูผู้ดูแลน้ำและทะเลสาบแห่งนี้ซึ่งถือเป็นหล่งน้ำที่สำคัญสำหรับการเกษตรของชาวเกาะบาหลีในสมัยนั้นเป็นอย่างมาก และไฮไลท์สำคัญที่พลาดไม่ได้เลยอยู่ที่ เจดีย์ 11 ชั้น ที่มีรูปทรงเป็นเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมฮินดู

          ชมความงามของ วัดทานาล็อต TANAH LOT TEMPLE หรือ วัดปุรา ตานะห์ ลอต วัดที่ดังที่สุดของเกาะบาหลี ตั้งอยู่บนโขดหินริมทะเล และยังเป็น 1 ใน 7 วัดที่ถูกสร้างริมชายฝั่งทะเลของเกาะบาหลีอีกด้วย เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวัดที่มีความสำคัญที่สุดในเกาะบาหลีเลย นอกจากสถาปัตยกรรมที่สวยงาม และตัววัดยังโดดเด่น ตั้งตระหง่านอยู่เขตชายฝั่งทาบานัน

          จากนั้นนำทุกท่านเดินทางมายังเมือง KUTA หรือเมืองเดนบาร์ซา บาหลี เป็นเมืองที่เติบโตอย่างรวดเร็ว เป็นเมืองที่อยู่ติดกับชายหาดที่เรียกว่า หาดคูตา ซึ่งอยู่ห่างจากสนามบินเพียง 2-3 กิเมตร

ค่ำ        รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 

นำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก GRAND IXORA HOTEL หรือเทียบเท่า 

DAY2  PURA LEMPUYANG LUHUR – หมู่บ้านคินตามณี – ภูเขาไฟกูนุงบาตูร์ – ทะเลสาบบาร์ตู – น้ำพุศักด์สิทธิ์ – ตลาดปราบเซียน – BALI SWING – หาดจิมบารัน    (B/L/D)

เช้า       รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

            นำท่านเดินทางไปยัง วัด PURA LEMPUYANG LUHUR สำหรับวัดปูรานั้นเป็นวัดที่ประกอบไปด้วย 7 วัดด้วยกัน           และวัดที่สูงที่สุดมีความสูงถึง 1,058 เมตร โดยนักท่องเที่ยวจะต้องนุงโสร่งเข้ามาเยี่ยมชมวัดปูราเพื่อความเรียบร้อย        หากได้ขึ้นมาชมวัดบนเขาแล้ว ไม่เพียงแต่จะได้ชมความสวยงามของวัดและเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาฮินดูแต่          นักท่องเที่ยวยังได้ชมทัศนียภาพจากมุมสูงเนื่องจากที่ตั้งของวัดที่สูงเหนือระดับน้ำทะเล รวมทั้งอาจจะได้เห็นพระ          อาทิตย์ขึ้นเหนือน้ำทะเลและภูเขาอีกด้วย หากจะมาเยือนวัด PURA LEMPUYANG LUHUR นักท่องเที่ยวจะต้อง สำรวม ทั้งวาจาและการแต่งกาย โดยห้ามพูดคำหยาบหรือแม้แต่แม่ที่ให้นมบุตรก็ห้ามเด็ดขาด รวมทั้ง            ผู้หญิงมีประจำเดือนและผู้ที่เพิ่งสูญเสียบุคคลในครอบครัวห้ามขึ้นมาที่วัด

ชมความสวยงามของหมู่บ้านโบราณ หมู่บ้านคินตามณี KINTAMANI ตั้งอยู่ตรงปากปล่อง ภูเขาไฟบาตูร์ โดยมี

ทะเลสาบบาร์ตูร์ อยู่ตรงเบื้องหน้า ทำให้หมู่บ้านแห่งนี้ล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติ พร้อมชมวิวทิวทัศน์ของ ภูเขาไฟกูนุงบาตูร์ (MOUNT BATUR) หรือ ภูเขาไฟกินตะมะนี (KINTAMANI MOUNTAIN) เป็นหนึ่งในภูเขาไฟที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของอินโดนีเซีย อยู่เหนือระดับน้ำทะเล 1,717 เมตร มีอายุมากกว่า 50,000 ปี และเป็นภูเขาไฟที่ชาวบาหลีศรัทธาอย่างมาก ความสวยงามยังไม่หมดเท่านี้ ทะเลสาบที่ชาวบาหลีเชื่อว่าทะเลสาบแห่งนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ ทะเลสาบบาตูร์ (LAKE BATUR) เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในบาหลี มีความยาว 7 กม กว้าง 2.5 กม. ตั้งอยู่กลางหุบเขา

เที่ยง    รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

          รับประทานอาหารเที่ยงพร้อมชมวิวของภูเขาไฟและทะเลสาบแห่งนี้พร้อมกับอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี

หลังจากรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ เทมภัคสิริงค์ TAMPAK SIRING เป็นวัดในศาสนาฮินดู ตั้งอยู่ใกล้เมืองเทมภัคสิริงค์ วัดแห่งนี้สร้างขึ้นราวปี ค.ศ.962 สมัยราชวงศ์วาร์มาเดวา วัดห่งนี้ชาวบาหลีนิยมเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ปุระ เตียต้า เอ็มพูล จุดเด่นของวัดนี้อยู่ที่บ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ เป็นบ่อน้ำพุที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากตาน้ำใต้ดินมาเป็นเวลายาวนานนับพันปีชาวบาหลีมีความเชื่อว่า การที่ได้อาบหรือดื่มกินน้ำจากน้ำพุศักดิ์สิทธิ์นี้จะเป็นสิริมงคล ขับไล่สิ่งชั่วร้ายรวมไปถึงยังรักษาโรคต่างๆได้

ร้านค้าสินค้าพื้นเมือง ตลาดปราบเซียน มีร้านขายของพื้นเมืองต่างๆมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ และให้ท่านได้ใช้ความสามารถในการต่อรองราคาของแบบสุดๆ จึงเป็นที่มาที่นไทยตั้งชื่อให้กับตลาดแห่งนี้

จุดเช็คอินที่ไม่ควรพลาด BALI SWING สถานที่ไฮไลท์สุดฮิต นั่งชิงช้าชมวิวทิวทิวทัศน์สวยงาม (ไม่รวมค่าเล่น BALI SWING ราคาท่านละประมาณ 150,000 RUPIAH หรือประมาณ 350 บาทไทย)

ค่ำ        รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

ชมวิวพระอาทิตย์ตกดิน หาดจิมบารัน (JIMBARAN BEACH) บนเกาะบาหลี ชมวิวพระอาทิตย์ตกสุดประทับใจ หาดทรายขาวๆตัดกับผืนน้ำสีฟ้าอมเขียวหาดทรายสุดสวยแห่งนี้ เป็นลักษณะทอดตัวโค้งเป็นวงจันทร์หันหน้าไปทางทิศตะวันตก โดยความยาวของหาดทอดตัวมาจากรันเวย์ของสนามบินเดนปาซาร์ลงทางใต้ และตั้งอยู่ไม่ไกลจากชายหาดเซมินยัก (SEMINYAK)กับชายหาดคูตา (KUTA) อันแสนวุ่นวาย

 

นำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก GRAND IXORA HOTEL หรือเทียบเท่า 

DAY3  เกาะนูซา เปนิดา – เกาะไดโนเสาร์ – ผาแอ่งน้ำธรรมชาติ – ANGEL BILLABONG – ชายหาด CRYSTAL BEACH    (B/L/D)

เช้า       รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นำท่านเกินทางยังไปยัง เกาะนูซา เปนิดา โดยเรือเฟอรี่ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที เกาะนูซาเปนิดา มีแหล่งดำน้ำที่นิยมมากมายไว้ชมเหล่าปลาในเขตร้อนชื้น แนวปะการัง หรือแม้กระทั่งซากเรืออัปปาง และสำหรับคนที่ชอบนั่งบนฝั่งก็สามารถผ่อนคลายบนหาดทรายละเอียด เกาะนูซา เปนิดา เป็นที่สำหรับคนที่ต้องการมาพักผ่อนอย่างแท้จริงด้วยทิวทัศน์ของต้นไม้เขตร้อนและนกหลายสายพันธุ์

เมื่อเดินทางมาถึง นำท่านชมความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวบนเกาะ เกาะไดโนเสาร์ หรือที่เรียกกันว่า เกาะ  KELINGKING BEACH เป็นจุดแลนด์มาร์คถ่ายรูปที่ฮิตมากๆ โดยเฉพาะมุมที่อยู่ด้านบนของเกาะที่เป็นหน้าผาสูงตัดกับน้ำทะเลสีมรกต และยังเป็นจุดชมวิวดูพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงามมาก ๆ ของบาหลี สถานที่ยอดนิยมเช่นนี้คือหน้าผาก่อตัวเป็นรูปตัว T- REX ผาแอ่งน้ำธรรมชาติ หรือ BROKEN BEACH จุดเด่นของชายหาดแห่งนี้ คือจะมีหินที่โดนน้ำทะเลกัดเซาะจนเป็นรูตรงกลาง ดูเหมือนกับเป็นสะพาน ด้านล่างจะคือผืนน้ำทะเลสีฟ้าใส ถือเป็นอีกจุดเช็คอิน ถ่ายรูปสวยๆ ชิคๆ ที่ไม่ควรพลาดเมื่อไปเที่ยวบาหลี อยู่ห่างจาก ANGEL BILLABONG แค่ 100 เมตร ก็ได้เห็นอีกหนึ่งความอลังการของธรรมชาติอันสวยงาม

เที่ยง    รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

          แหล่งน้ำที่ขังตัวในก้อนหินที่โดนกัดเซาะ ANGEL’S BILLABONG จากนั้นชมชายหาดน้ำใสราวกับคริสตัล           เหมือน ชื่อชายหาด CRYSTAL BEACH เรียกได้ว่าสวยจนลืมไม่ลงกันเลยทีเดียว

ค่ำ        รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

นำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก GRAND IXORA HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

 

DAY4  ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)     (B/–/–)

เช้า       รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ได้เวลาอันสมควรเดินทางไปยัง ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย

12.30  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดย สายการบินไทยแอร์เอเชีย (FD) เที่ยวบินที่ FD397 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง 15 นาที

**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กับสายการบิน**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

**รวมน้ำหนักกระเป๋าสำหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 ก.ก. และถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก.  **

16.05  เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ