Top

HONGKONG

ชื่อทัวร์ : HONGKONG
สายการบิน : Hongkong Airlines
ระยะเวลา : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น : 5,999 บาท
วันที่เดินทาง

15-18 พฤศจิกายน 2561/21-24 พฤศจิกายน 2561

3-6 ธันวาคม 2561/10-13 ธันวาคม 2561
12-15 ธันวาคม 2561/23-26 ธันวาคม 2561

14-17 มกราคม 2562/15-18 มกราคม 2562/17-20 มกราคม 2562/

11-14 กุมภาพันธ์ 2562/13-16 กุมภาพันธ์ 2562/18-20 กุมภาพันธ์ 2562
20-23 กุมภาพันธ์ 2562/24-27 กุมภาพันธ์ 2562/26-28 กุมภาพันธ์ 2562

4-7 มีนาคม 2562/6-9 มีนาคม 2562/7-10 มีนาคม 2562
10-13 มีนาคม 2562/14-17 มีนาคม 2562/19-22 มีนาคม 2562
25-28 มีนาคม 2562/27-30 มีนาคม 2562

รายละเอียดทัวร์

ทัวร์ฮ่องกง บินเปลี่ยนดวง ไหว้พระฮ่องกง ไหว้พระเสริมรวย ไหว้พระเสริมดวง 

นอนฮ่องกง 2 คืน 9,999.- เท่านั้น

วัดแชกงหมิว                                     ขอพรพ่อท่านพ่อแชกง หมุนกังหันนำโชค 4 ฤดู

วัดหวังต้าเซียน                                  ขอพรท่านหวังต้าเซียน และผู้เฒ่าจันทรา ขอความรัก

อิสระช้อปปิ้งจุใจ                                ย่านถนนนาธานจิมซาจุ่ยเต็มวัน และ ซิตี้เกท เอาท์เลต

แม่กวนอิม                                         กู้เงินพระเจ้า ขอความร่ำรวย

วัดแชกงองค์โบราณ                             ขอพรพ่อท่านพ่อแชกง หมุนกังหันนำโชค 4 ฤดู

 

วันแรก            กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ฮ่องกง  – ศาลเจ้าพระพิฆเนศ – กู้เงินพระเจ้า -  วัดแชกงหมิว (ดั่งเดิม) – โรงแรมที่พัก

00.30 น.            พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน Hongkong Airlines (HX) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องบัตรผู้โดยสาร และสัมภาระ

04.45 น.            ลัดฟ้าจาก สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน Hongkong Airlines (HX) เที่ยวบินที่ HX762

09.05 น.            เดินทางถึง สนามบิน Chek Lap Kok (ฮ่องกง) (เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชม.) ซึ่งตั้งยู่บนเกาะลันเตา ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน ติดกับมณฑลกวางตุ้ง ประกอบด้วย เกาะฮ่องกง นิวเทอร์ริทอรีส์ เกาลูน และเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว   นำท่านเข้าสู่ ศาลเจ้าพระพิฆเนศ เทพแห่งความสำเร็จ ที่ประดิษฐานเป็นประธาน องค์สีทองเหลืองอร่าม กลางลานอธิษฐาน สักการะขอพรองค์ท่าน เพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิต  พระพิฆเนศ เป็นมหาเทพผู้ทรงภูมิปัญญายิ่งใหญ่ เทพเจ้าแห่งความรู้ เป็นผู้มีปัญญาเป็นเลิศ ปราดเปรื่องในศิลปวิทยาทุกแขนง ผู้ขจัดอุปสรรค และอำนวยความสำเร็จในทุกสิ่งทุกอย่างให้กับผู้ที่เคารพและขอพรท่าน พระองค์ทรงเป็นเทพเจ้าแห่งสากลที่มีผู้เคารพนับถือมากที่สุดองค์หนึ่งในโลก บทสวดบูชาพระพิฆเนศ “โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา” โดยจะสวด 1 จบ , 3 จบ หรือ 9 จบก็ได้

  วัดแม่กวนอิม กู้เงินพระเจ้าขอความร่ำรวย พร้อมทำพิธีขอเงินพระเจ้า สมหวังทันใจ     

เที่ยง               บริการอาหารเที่ยง เมนู ข้าวเหนียวหมู สุดอร่อย ท่านละ 1 กล่อง

นำท่านเดินทางสู่ วัดแชกงเก่า ตั้งอยู่เขตไซ่กุง ต้องขอย้ำว่าวัดแชกงที่จะพามาครั้งนี้ไม่ใช่สถานที่นิยมที่ ไปกันอยู่ แต่เป็นวัดแชกง(เก่า) เป็นสถานที่ฮวงจุ้ยดีมาก มีภูเขาและสายน้ำโอบล้อม เปี่ยมด้วยพลังของธรรมชาติ ให้ไหว้องค์แชกงอดีตแม่ทัพใหญ่ผู้มีดาบไร้พ่ายแห่งราชวงศ์ซ้ง และหมุนกังหันโชคดีสี่ฤดู ชาวฮ่องกงมีความเชื่อและนับถือในความศักดิ์สิทธิ์ขององค์แชกงแห่งนี้เป็นอย่างมาก เพราะเชื่อว่าจะช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้ออกไปจากชีวิต และรับสิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิตตลอดทั้งสี่ฤดู  สิ่งหนึ่งที่สัมผัสได้หลังจากมาที่แห่งนี้แล้วคือ รู้สึกถึงความสงบและสบายเป็นอย่างมาก แม้สถานที่ของวัดจะมีความเก่าแก่ก็ตาม แต่ชาวฮ่องกงก็ให้ความสำคัญและมาไหว้ขอพรที่วัดนี้กันอยู่บ่อยครั้ง

ค่ำ        อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย

ที่พัก     O HOTEL โรงแรมระดับ 3 ดาว

วันที่สอง         วัดหวังต้าเซียน – ทำพิธีหนุนดวง - 10เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ – ร้านกังหัน – ปี่เซียะหยก – วัดแชกงหมิว  – วัดเจ้าพ่อกวนอู – วัดทินฮ่าว

เช้า                     ä บริการอาหารเช้า เมนูติ่มซำฮ่องกง รสชาติดั้งเดิม ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ วัดหวังต้าเซียน ตั้งอยู่ใจกลางเมือง โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบเซนที่งดงาม ซึ่งวัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานของเทพเจ้าจีนหลายองค์อย่างเทพเจ้าหลักของวัดคือ เทพหวังต้าเซียน เทพเจ้าตามความเชื่อชาวจีน เดิมท่านชื่อ “หว่องช้อเผ่ง” ท่านจะดลบันดาลพรเกี่ยวกับสุขภาพ ให้สุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ  แต่เป้าหมายของคนโสดอยากมีคู่ ต้องเดินมาข้างๆ ซึ่งจะมีศาลกลางแจ้งของ เทพเจ้าด้ายแดงหรือเทพเจ้าหยุคโหลว รูปปั้นสีทองมีเสี้ยวพระจันทร์อยู่ด้านหลังประทับอยู่ ซึ่งชาวจีนต้องมาขอพรความรักกันที่นี่ โดยการขอพรกับเทพเจ้า องค์นี้ต้องใช้ด้ายแดงผูกนิ้วเอาไว้ไม่ให้หลุดระหว่างพิธี จุดสำคัญที่จะพาไปทำพิธีหนุนดวง อยู่ที่ชั้นใต้ดินของวัด การไหว้นั้น เพื่อขอพร ขอความโชคดีปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายต่างๆ กับองค์ไท้ส่วยเอี๊ยประจำปีเกิดที่มีมากถึง 60 องค์ ท้องฟ้าจำลอง 60 กลุ่มดาว และวงหยินหยางแปดเหลี่ยม จุดสำคัญในการยืนขอพรกับพระอนุตรธรรมมารดา ผู้สร้างดวงดาวที่มีอิทธิพลต่อชีวิตมนุษย์    

นำท่านชม ร้านจิวเวลรี่DAIMOND IN LOVE ชมกังหันนำโชค ทำกังหันทุกชิ้นวางตามหลักฮวงจุ้ยโดยซินแซ ผ่านพิธีจากวัดแชกงหมิวฮ่องกง โดยไต๋ซือ ที่ทำพิธีใหญ่ให้ อยากเฮง อยากรวย มีสิ่งดีๆเสริมฮวงจุ้ย ตัวใบพัดกังหันหมุนได้รอบทิศทาง หมุนไปมาตามการเคลื่อนไหวของร่างกาย ด้วยความเชื่อที่ว่า กังหันช่วยหมุนชีวิตพลิกผัน จากร้ายกลายเป็นดี   จะช่วย "ช่วยดึงดูนำพาสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต ปัดเป่าสิ่งไม่ดีพัดออกไป" พาชีวิตราบรื่น เจริญก้าวหน้า ทั้งหน้าที่การงาน โชคลาภ เงินทองวิ่ง รับทรัพย์เหมือนกังหันที่ลู่ลม     

เที่ยง                 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                  นำท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว วัดที่ชาวฮ่องกงให้ความเลื่อมใสศรัทธามาเนิ่นนาน สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึง ตำนานนักรบแห่งราชวงศ์ซ้ง เทพเจ้าแชกง แม่ทัพปราบศึกที่กล้าหาญ ในกองทัพของท่านยามที่ออกรบเพื่อต้านข้าศึกศัตรูทุกทิศทาง ทุกๆครั้งท่านจะใช้สัญลักษณ์รูปกังหัน 4 ใบพัด ติดไว้ด้านหน้ารถศึกนำขบวนในกองทัพของท่าน  ซึ่งท่านมีความเชื่อว่าเมื่อพกพาสัญลักษณ์รูปกังหันนี้ไป ณ ที่ใดๆ กังหันนี้จะช่วยเสริมสิริมงคล นำพาแต่ความโชคดี มีอำนาจเข้มแข็ง เสริมกำลังใจให้แก่กองทัพของท่าน ชื่อเสียงในการนำทัพสู้ศึกของท่านจึงเป็นตำนานมาจนทุกวันนี้ 

นำท่านเข้ากราบขอพรเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเจ้าพ่อกวนอู หรือที่คนฮ่องกงเรียกว่า “วัดกวนไท”  เป็นวัดเดียวในย่านเกาลูนที่ยกให้เทพเจ้ากวนอูเป็นประธานของวัด วัดนี้ได้รับความนิยมจากนักธุรกิจ ข้าราชการและตำรวจเดินทางมาไหว้เป็นจำนวนมาก วัดถูกสร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2434  เพื่อเป็นที่ประดิษฐานของ องค์เทพเจ้ากวนอู ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ และกตัญญูรู้คุณ ดังนั้นในสมัยก่อนวัดแห่งนี้จึงเป็นสถานที่ที่เหล่าพ่อค้าหรือคนทำธุรกิจจะมาใช้เป็นสถานที่ในการตกลงสัญญาทำการค้ากัน เพราะเชื่อว่าองค์กวนอูนั้นจะให้ความยุติธรรมกับทุกคน ขอพรให้กิจการของตนไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบหรือโดนโกง ต่างฝ่ายต่างสื่อสัตว์จริงใจต่อกัน เพื่อให้ทำมาค้าขึ้น ร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมา หรือถ้าอยากมีลูกน้องบริวารดี ช่วยส่งเสริมให้การงานประสบความสำเร็จ ก็ต้องไม่ลืมที่จะไหว้ขอพรจากองค์ม้าเซ็กเธาว์ ม้าคู่ใจขององค์กวนอูที่ช่วยเสริมส่งบารมีของผู้เป็นเจ้านายด้วยเช่นกัน ดังคำกล่าวของชาวจีนที่ว่า "เมื่อม้ามาถึง ทุกอย่างสำเร็จ"

นำท่านเข้าสู่ วัดเจ้าแม่ทับทิม  หรือที่คนฮ่องกงเรียกว่า “วัดทินฮ่าวเยามาเต๋”  ในสมัยก่อนฮ่องกงเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมง ซึ่งเคารพนับถือ เจ้าแม่ทับทิม เทพีแห่งท้องทะเล ท่านจะคอยคุ้มครองผู้เดินทางทางเรือ หรือผู้ที่เดินทางไปไหนมาไหนท่านจะคอยคุ้มครองให้ปลอดภัย โดยมีอีกความเชื่อของคนฮ่องกงคือ ท่านมีความศักดิ์สิทธิ์ และชอบประทานพรเกี่ยวกับ เรื่องอสังหาริมทรัพย์ ผู้ใดอยากมีที่ดิน อยากได้บ้าน หรืออยากขายที่ดิน ขายบ้าน ต้องเดินทางมากราบไหว้ขอพรเจ้าแม่ทับทิม

เย็น                  อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

ที่พัก                 O HOTEL โรงแรมระดับ 3 ดาว ย่านนาธาน 

วันที่สาม         ซื้อเพิ่ม นองปิง –ดิสนีย์ แลนด์ - อิสระช้อปปิ้งจิมซาจุ่ยเต็มวัน– สนามบินฮ่องกง

เช้า                     ä บริการอาหารเช้า เมนูติ่มซำฮ่องกง รสชาติดั้งเดิม ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่าน  อิสระช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย  เป็นย่านช้อปปิ้งชื่อดังของเกาะฮ่องกง ที่คนไทยทั่วๆ ไปก็ต้องรู้จัก และพูดกันหนาหูติดปากมานาน ตั้งอยู่บริเวณริมอ่าววิคทอเรีย ของฝั่งเกาลูน นับเป็นถนนสายช็อปปิ้งอย่างแท้จริง และเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของฮ่องกง ที่ทั้งสองฟากฝั่งของถนน จะเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆ มากมาย ทั้งเสื้อผ้าแบรนด์เนมชื่อดังทั่วโลก เครื่องหนังชั้นดี ห้างสรรพสินค้าทันสมัย ร้านอาหารและภัตตาคารสุดหรู โรงแรมตั้งแต่ระดับเกสต์เฮ้าส์ ไปจนถึงระดับ 5 ดาว  บริเวณใกล้เคียงจิมซาจุ่ย ณ ถนนแคนตั้น มี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชื่อ OCEAN TERMINAL ซึ่งประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันอยู่ และมีทางเชื่อมติดต่อกัน สามารถเดินทะลุถึงกันได้ ภายในมีขนาดใหญ่มากจนถึงขั้นเรียกกันว่า ห้างสรรพสินค้าเขาวงกต ภายในห้างจะเป็นช้อปปิ้งมอลล์ ที่มีร้านค้าทุกแบบ และทุกแบรนด์จากทั่วโลกจำหน่าย รวมไปถึงห้างขายของเด็กเล่นชื่อดัง TOY R′US ซึ่งหากเดินออกจาก OCEAN TERMINAL ไปทางด้านหลัง จะเป็นบริเวณ OCEAN HARBOR ซึ่งในช่วงสุดสัปดาห์ จะเป็นที่จอดสำหรับเรือสำราญระดับโลกจากถนนแคนตั้น เดินมายังซาลิสบิวรี่ บริเวณใกล้เคียงกันติดกับอ่าววิคทอเรีย จะเป็นที่ตั้งของสถานที่น่าเที่ยวมากมาย เช่น พิพิธภัณฑ์อวกาศ, ศูนย์วัฒนธรรม, พิพิธภัณฑ์ศิลปะฮ่องกง, ท่าเรือเฟอร์รี่, หอนาฬิกา 

หรือ                  (OPTION 1 ) ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เป็นความฝันของใครหลายๆ คนที่ต้องมาเยือนสักครั้งในชีวิต ดินแดนแห่งความสุขที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัย แต่!! การจะเล่นเข้าไปสนุกให้คุ้มค่าบัตรนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เพราะเข้าไปแล้วจะมีทั้งเครื่องเล่นมากมาย แถมยังแบ่งโซนภายใน ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ จะแบ่งเป็น 5 โซน ได้แก่

  1. Main Street USA เต็มไปด้วยบ้านเรือนในแนวคันทรี พร้อมร้านขายของที่ระลึก และรถไฟวนรอบสวนสนุก
  2. Tomorrowland โซนเครื่องเล่นแห่งอนาคต เครื่องเล่นส่วนใหญ่จะเน้นไปในแนวตื่นเต้น
  3. Fantasyland ดินแดนแห่งเทพนิยาย เครื่องเล่นเบาๆเหมาะกับคุณหนูและเป็นที่ตั้งของปราสาท
  4. Adventureland โซนที่เน้นความตื่นเต้นลึกลับ เสมือนเรากำลังผจญภัยในป่าอะเมซอน
  5. โซนใหม่ประกอบด้วย Toy Story Land, Grizzly Gulch, Mystic Point

สิ่งแรกเลยที่ต้องรู้ คือ “Fast Pass” ฟาสต์พาส คือ บัตรนัด ใบจองเครื่องเล่น เมื่อถึงเวลาแล้วเราก็ค่อยมาที่เครื่องเล่นโดยไม่ต้องเสียเวลาต่อคิวให้เสียเวลา

วิธีการแลกบัตรก็ง่ายดาย โดยไปที่ตู้แลกบัตรหน้าเครื่องเล่น เอาบัตรผ่านเข้าประตูดิสนีย์เสียบใส่ เราจะได้บัตรนัดออกมา ฟาสต์พาสไม่ได้มีทุกเครื่องเล่น จะมีเพียง 3 เครื่องเล่นเท่านั้นที่ให้บริการ คือ Space Mountain, Buzz Lightyear Astro Blasters และ The Many Adventures of Winnie the Pooh ถ้าให้ผมแนะนำ เมื่อไปถึงควรมุ่งหน้าไป เอา Fast Pass ของ Space Mountain ก่อนเลย เพราะเป็นเครื่องเล่นที่คนเล่นเยอะมาก ต่อคิวนานสุดชอบหวาดเสียว ตื่นเต้น มันส์ๆ

** Space Mountain (โซน Tomorrowland) รถไฟตะลุยจักรวาล (รถไฟเหาะในที่มืด) เครื่องเล่นอันดับต้นๆของที่นี่ ถ้าใครถามว่าเป็นอย่างไรก็คงต้องบอกว่าอารมณ์คล้ายๆ กับ Dream World บ้านเราแต่พวกเทคนิคแสงสีเสียงที่นี่เขาเริ่ดเว่อร์

** Runaway Mine Cars (โซน Grizzly Gulch) นั่งรถไฟตะลุยเหมืองในเทือกเขาบิ๊กกริซลี อาจจะดูเป็นแค่รถไฟเหาะธรรมดาแต่จริงๆแล้วมีลูกเล่นที่แอบเอาไว้มากมาย เช่น ถอยหลังวิ่ง พุ่งไปข้างหน้าแบบความเร็วสูง ส่วนตัวผมว่าเครื่องเล่นนี้เด็ดไม่ควรพลาด แม้แถวจะยาวไปเสียหน่อย แต่อย่างไรก็ต้องเล่น!

** RC Racer (โซน Toy Story Land) ลองนึกภาพรางรถไฟเหาะรูปตัว U สูง 27 เมตร ขึ้นลงไปมาดูซิว่ามันจะมันส์ขนาดไหน ดูไปดูมามันคือ “ไวกิ้ง” ดีๆนี่เอง

** Toy Soldier Parachute Drop (โซน Toy Story Land) ร่วมกระโดดร่มไปกับกองทำลังทหารของ “Andy” (หนุ่มน้อยเจ้าของของเล่นทั้งหลายจากเรื่อง Toy Story) เครื่องเล่นนี้ถือว่าเสียวใช้ได้แต่ไม่ได้แรงมากเพราะจังหวะลงจะรั้งๆ เอาไว้ไม่ตกลงทีเดียว เด็กๆ ก็สามารถเล่นได้นะครับ

** Jungle River Cruise (โซน Adventureland) นั่งเรือผจญภัยในป่าลึกลับ พบเจอกับบรรดาสัตว์ป่า ชาวป่า ภูเขาไฟระเบิด ระหว่างทางจะมีผู้บรรยาย บิ้วอารมณ์เราตลอดทาง เล่นเสร็จแล้วก็อย่าลืมไปเยี่ยมบ้านต้นไม้ของทาร์ซาน ด้วยละ

** Mystic Manor (โซน Mystic Point) ของเล่นใหม่แกะกล่องที่จะพาคุณนั่งรถชมของสะสมสุดมหัศจรรย์จากทั่วทุกมุมโลกของคุณปู่ พร้อมสเปเชียลเอฟเฟ็คต์สุดตระการตา

** Buzz Lightyear Astro Blasters (โซน Tomorrowland) ร่วมพิทักษ์จักรวาลไปกับ Buzz Lightyear โดยการนั่งยานอวกาศเข้าไปยิงปืนเลเซอร์ใส่เหล่าร้ายเพื่อเก็บคะแนน ซึ่งเป็นเครื่องเล่นที่ได้รับความนิยมจากเด็กๆ

** Mickey’s Philharmagic (โซน Fantasyland) ภาพยนต์ 4 มิติ ที่รวมเอาเหล่าซุป’ตาร์ มาครบทุกเรื่อง

การแสดงโชว์

เหนื่อยกับการเล่นเครื่องเล่น มาพักดูโชว์ดีๆ กัน เริ่มต้นจากโชว์ Festival of The Lion King (โซน Adventureland) รอบโชว์ 12.00, 14.00, 16.30 และ 18.00 , The Golden Mickeys (โซน Fantasyland) รอบโชว์ 12:45, 13:45, 16:00, 17:00 และ 18:15 อย่างไรควรเช็กรอบกันก่อนที่ไปหน่อยนะครับเพราะเวลาโชว์อาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละวันและอีกหนึ่งไฮไลท์เด็ดของการมาเยือนดิสนีย์แลนด์ คือการชมขบวนพาเหรดของเหล่าซุป’ตาร์เหล่าตัวการ์ตูน โดยจะมีอยู่ 2 ช่วง คือเวลา 13:00 น. และ 16:00 น.      

หรือ                  (OPTION 2 )เดินทางสู่ เกาะลันเตา (ราคาทัวร์ไม่รวมค่ากระเช้า ไป+กลับ) เพื่อสัมผัสประสบการณ์อันน่าตื่นเต้น ชมวิวทิวทัศน์หมู่เกาะทะเล จีนใต้และภูเขาสูงแบบ 360 องศา ระยะทางกว่า 5.7 กิโลเมตร โดยใช้เวลาประมาณ 25 นาที (หมายเหตุ ในกรณีที่ไม่สามารถขึ้นกระเช้าได้เนื่องจากกระเช้าปิดปรับปรุง ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการเดินทางเป็นรถโค้ชแทน)จากนั้นนำท่านเที่ยว ชมหมู่บ้านนองปิง ที่จำลองชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนมี บรรยากาศสบายๆแทรกตัวด้วยร้านน้ำชา ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก นำท่าน  นมัสการ พระใหญ่ลันเตา เป็นพระพุทธรูปนั่งทำจากทองสัมฤทธิ์กลางแจ้งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีน้ำหนัก 202 ตัน ความสูง 24 เมตร ที่ตั้งอยู่กลางแจ้งของเกาะลันเตา จากนั้นนำท่านนมัสการ พระโพธิสัตว์กวนอิมพระมัญชูศรีโพธิสัตว์ และพระสมันตภัทรโพธิสัตว์ ณ วัดโปหลิน ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1920 เดิมเป็นวัดขนาดเล็กที่มีพระภิกษุสงฆ์เพียง 3 องค์ ต่อมาในปี ค.ศ. 1924 ได้เปลี่ยนเป็นศาสนสถานโปลินพร้อมทั้งมีการสร้างอารามและโบสถ์เพิ่มขึ้นทำให้ปัจจุบันมีพระภิกษุเดินทางมาจำวัดกันเป็นจำนวนมาก                            

เที่ยง-เย็น          อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพิ่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง

20.30 น.            ถึงเวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่จุดนัดหมาย

 

วันที่สี่              ฮ่องกง – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

00.35 น.            ลัดฟ้าเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Hongkong Airlines (HX) เที่ยวบินที่ HX 769

02.35 น.            เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมรับความประทับใจไปแสนนาน