Top

Cruise ! Genting Dream บินลงสิงคโปร์

ชื่อทัวร์ : Cruise ! Genting Dream บินลงสิงคโปร์
สายการบิน : Air Asia
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น : 29,900 บาท
วันที่เดินทาง

12-15 เมษายน 2566 **สงกรานต์

รายละเอียดทัวร์

 ล่องเรือสำราญ CRUISE ที่เที่ยววันสงกรานต์ สงกรานต์66

 Genting Dream

โปรแกรมทัวร์สิงคโปร์ รวม ตั๋วเครื่องบิน เรือสำราญ รถรับส่ง อาหาร ไกด์ พร้อมด้วยหัวหน้าทัวร์ดูแลตลอดการเดินทาง

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1           ดอนเมือง – สิงคโปร์ - Marina Bay Cruise Centre

07.00 น.            คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง , อาคาร 1 บริเวณเคาน์เตอร์ 1 และ 2, ประตูทางเข้า 1-2 สายการบิน Thai Air Asia(FD) เพื่อทำการเช็คอินสัมภาระและรับตั๋วเดินทาง 

10.40 น.            นำท่านเดินทางสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบิน Thai Air Asia เที่ยวบินที่ FD357

(ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง) 

14.05 น.            เดินทางถึง สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

                        หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว 

16.00 น.            เช็ค-อิน ณ ท่าเรือ Marina Bay Cruise Centre ประเทศสิงคโปร์

20.00 น.            เรือล่องออกจากท่าเรือ Marina Bay Cruise Centre ประเทศสิงคโปร์

ทุกท่านจะต้องเข้าร่วมการซ้อมระบบรักษาความปลอดภัยของท่าเรือตามกฏของการล่องเรือสากล

1 ชั่วโมงก่อนเรือออกเดินทาง หลังจากนั้นท่านสามารถ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารหลักจากที่โชว์อยู่บน บัตร Cruise Card ของท่าน หรือเลือกรับประทานที่ห้องอาหาร บุฟเฟ่ต์ นานาชาติได้ตามอัธยาศัยหลังจากนั้นชมการแสดงที่ห้องโชว์หลัก(ท่านที่จะชมโชว์จะต้องทำการจองรอบโต๊ะที่ Box Office ซึ่งตั้งอยู่โซน Lobby ชั้น 6) และดนตรีสดตามบาร์ต่างๆทั่วทั้งลำเรือและพักผ่อนตามอัธยาศัย(หลังจากเรือล่องออกสู่น่านน้ำสากลแล้วร้านค้าปลอดภาษีและคาสิโนจะเปิดให้บริการ)

ท่านสามารถเข้าร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือเตรียมไว้ให้ตลอดทั้งทริปจาก RW Daily หนังสือพิมพ์ประจำวันที่มีรายละเอียดกิจกรรมในแต่ละวันที่ห้องพักของท่าน

ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ ดังนี้

*  ห้องอาหาร The Lido  ชั้น 16

ห้องอาหารแบบ Buffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 16 ของเรือ

** ห้องอาหาร Dream Dining Lower ชั้น 7

                     Dream Dining Upper ชั้น 8

(Walk-in open seating)

ห้องอาหารแบบ Set Menu อาหารตะวันตก

ห้องอาหารแบบ Set Menu อาหารจีน

ท่านสามารถทานได้ไม่อั้น

  

วันที่  2       กัวลาลัมเปอร์(พอร์ตคลัง),มาเลเซีย

เช้า/กลางวัน       ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ดังนี้ 

*  ห้องอาหาร The Lido  ชั้น 16

ห้องอาหารแบบ Buffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 16 ของเรือ

** ห้องอาหาร Dream Dining Lower ชั้น 7

                     Dream Dining Upper ชั้น 8

(Walk-in open seating)

ห้องอาหารแบบ Set Menu อาหารตะวันตก

ห้องอาหารแบบ Set Menu อาหารจีน

ท่านสามารถทานได้ไม่อั้น

10.00 น.            เรือจอดเทียบท่าที่ ท่าเรือพอร์ตคลัง(Port Klang) ประเทศมาเลเซีย

สำหรับท่านที่ทำการจองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ พนักงานจะแจ้งเวลาออกจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ  ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเองสามารถ ลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง ณ บริเวณท่าเรือ พอร์ตคลังจะมีบริการ แท๊กซี่ จากท่าเรือเข้าไปในตัว เมืองกัวลาลัมเปอร์(Kuala Lumpur)อีกด้วย

***กรุณากลับถึงเรือก่อนเรือออก 1 ชั่วโมง*** 

(สำหรับท่านที่ทำการจองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ พนักงานจะแจ้งเวลาออกจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ  ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเองสามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง  ณ บริเวณท่าเรือ

และกรุณากลับถึงเรือก่อนเรือออก 1 ชั่วโมง)

 

สำหรับท่านที่ประสงค์ที่จะอยู่บนเรือ ท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางเรือจัดให้หรือพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ตามห้องอาหารที่ทางเรือจัดให้

หลังจากนั้น ท่านสามารถรับชมการแสดงที่ห้องโชว์หลัก(กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้า) หรือดนตรีสดตามบาร์ต่างๆทั่วทั้งลำเรือ  หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย 

20.00 น.            เรือออกจาก ท่าเรือพอร์ตคลัง(Port Klang), ประเทศมาเลเซีย

**เรือจะมีใบแจ้ง สถานที่และเวลาที่ห้องพักของท่านเพื่อให้ท่านรับหนังสือเดินทางคืน**

ช่วงค่ำ                เรือจะมีแท๊กกระเป๋าและกำหนดการลงจากเรือให้ท่านในห้องพักของท่าน ให้ท่านนำกระเป๋าเดินทางของท่านวางไว้หน้าห้องเพื่อให้พนักงานนำลงไปที่ท่าเรือในวันรุ่งขึ้น(สิ่งของที่ท่านจำเป็นต้องใช้ระหว่างวันให้ท่านแยกใส่ในกระเป๋าถือ ) 

** ถ้าท่านใดมีความประสงค์จะถือกระเป๋าเดินทางลงด้วยตนเองไม่จำเป็นต้องวางไว้ที่หน้าห้องพัก** 

วันที่  3       สิงคโปร์ - โรงแรมที่พัก – อิสระตามอัธยาศัย

เช้า                    ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียม ไว้ให้ ดังนี้ 

*  ห้องอาหาร The Lido  ชั้น 16

ห้องอาหารแบบ Buffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 16 ของเรือ

** ห้องอาหาร Dream Dining Lower ชั้น 7

                     Dream Dining Upper ชั้น 8

(Walk-in open seating)

ห้องอาหารแบบ Set Menu อาหารตะวันตก

ห้องอาหารแบบ Set Menu อาหารจีน

ท่านสามารถทานได้ไม่อั้น

 

10.00 น.            เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือ Marina Bay Cruise Centre ประเทศสิงคโปร์  

หลังจากทุกท่านลงจากเรือจะผ่าน พิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับ กระเป๋าเดินทางของท่านด้านล่าง 

หลังจากนั้นนำท่านสู่ที่พัก Grand Central Orchard หรือเทียบเท่า 

ท่านสามารถซื้อทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซลสิงคโปร์ และรถรับส่ง (โปรดติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่)                                     

 

เที่ยง/เย็น           อิสระอาหารเที่ยงและเย็น 

                        ที่พักจะอยู่ใกล้ย่านออร์ชาร์ด ท่านสามารถเดินเล่น ช้อปปิ้งหรือหาร้านอาหารเครื่องดื่มได้ตามอัธยาศัย

                        ปัจจุบันถนน Orchard เต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้าและร้านอาหารชั้นนำมากมาย โดยมีร้านค้าต่างๆ หลายพันแห่งที่มอบ

                        ประสบการณ์ไลฟ์สไตล์ที่น่าประทับใจสำหรับทั้งนักท่องเที่ยวและคนสิงคโปร์เอง

ห้าง ION Orchard เป็นห้างขนาดใหญ่ที่ออกแบบได้สวยงาม ภายในห้องมีสินค้ามากมายหลากหลาย มีศูนย์อาหาร

ขนาดใหญ่อาหารให้เลือกหลากหลาย หรือจะเป็นห้าง Wisma Atria/Paragon/ Lucky Plaza/Takashimaya  

และอีกหลายห้างที่อยู่ย่านถนนออร์ชาร์ดที่ท่านสามารถเลือกเดินได้

วันที่  4       เมอร์ไลอ้อน – วัดพระเขี้ยวแก้ว – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง- ถ่ายรูปสถานีตำรวจเก่า –     วัดเจ้าแม่กวนอิม – มาริน่า เบย์แซนด์ - สนามบิน

เช้า                    รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

หลังจากนั้น นำท่านถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์โดยรูปปั้นครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มี ทัศนียภาพที่สวยงาม โดยมีฉากด้านหลังเป็น“โรงละครเอสเพลนาท” ซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมการสร้างคล้ายหนามทุเรียน 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ย่านไชน่าทาวน์ชม วัดพระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว ของพระพุทธเจ้า วัดพระพุทธศาสนาแห่งนี้สร้าง สถาปัตยกรรม สมัยราชวงศ์ถังวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 1มีนาคม 2005 ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทั้งหมดราว 62 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 1500 ล้านบาท) ชั้นล่างเป็นห้องโถงใหญ่ใช้ประกอบศาสนพิธี ชั้น 2-3 เป็นพิพิธภัณฑ์และห้องหนังสือ ชั้น 4 เป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว (ห้ามถ่ายภาพ) 

นำท่านแวะชม น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง(Fountain of wealth) แห่งเมืองสิงคโปร์ตั้งอยู่ท่ามกลางหมู่ตึกซันเทคซิตี้ ซันเทค มาจากคำในภาษาจีน แปลว่าความสำเร็จชิ้นใหม่ หมู่  ตึกซันเทค สร้างขึ้นโดยนักธุรกิจชาวฮ่องกง ซึ่งนับเป็นโครงการพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่สุดของเมือง โดยคนสิงคโปร์เชื่อว่าถ้าได้เดินรอบ ลานน้ำพุ และได้สัมผัสน้ำจะพบโชคดีและ ร่ำรวยตลอดปี 

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ข้าวมันไก่ Boon Tong Kee 

นำท่านถ่ายรูปกับ สถานีตำรวจเก่า ปัจจุบันคืออาคารวัฒนธรรมชุมชนและเยาวชน

หลังจากนั้นนำท่านสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิม กราบไหว้ขอพร     

 

                      หลังจากนั้นนำท่านสู่ มาริน่า เบย์แซนด์ (ไม่รวมค่าเข้าจุดชมวิว) เป็นอาคารที่เป็นแลนด์มารค์ในอ่าวมาริน่าโดย

                      ภายในประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้า โรงแรม จุดชมวิว คาสิโน พิพิธภัณฑ์

 

17.00 น.            นำท่านเช็คอินและโหลดสัมภาระ ณ เคาน์เตอร์สายการบิน

 

      ท่านสามารถแวะชม THE JEWEL CHANGI ตั้งอยู่ใจกลางท่าอากาศยานชางงี (ใกล้กับ Terminal 1)   

เกิดจากความร่วมมือของ Changi Airport Group และ CapitalLand Mall Asia โดยวางคอนเซ็ปต์ให้ที่นี่เป็นทั้งศูนย์กลางแห่งการบิน การช้อปปิ้ง และการพักผ่อนอย่างแท้จริง ซึ่งโดดเด่นด้วยงานสถาปัตยกรรมล้ำสมัยในแบบสถาปัตยกรรมสัญลักษณ์ (Architecturally Iconic) โดยได้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบชื่อดังอย่าง Safdie Architects (ออกแบบ Marina Bay Sands), Benoy และ RSP (ออกแบบ ION Orchard) มาเป็นที่ปรึกษาในการออกแบบเทอร์มินอลแห่งนี้ THE JEWEL ถูกออกแบบมาให้เป็นโดมกระจกขนาดใหญ่  มีพื้นที่ทั้งหมดราว ๆ 134,000 ตารางเมตร แบ่งเป็นชั้นเหนือพื้นดิน 5 ชั้น และชั้นใต้ดิน 5 ชั้น สามารถเชื่อมต่อไปยังเทอร์มินอล 1-3 ได้ โดยจุดกึ่งกลางสุดของอาคารจะอลังการด้วยน้ำตกยักษ์ (Rain Votex) สูงราว ๆ 40 เมตร จะมีน้ำไหลพรั่งพรูลงมาจากเพดาน สู่แอ่งน้ำวนขนาดใหญ่ด้านล่าง

20.35 น.            เดินทางกลับ กรุงเทพ ฯ ดอนเมือง โดยสายการบิน THAI AIR ASIA(FD)  เที่ยวบินที่ FD350

 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)

22.00  น.           คณะเดินทางกลับถึง กรุงเทพ ฯ ดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 

 

อัตราค่าบริการ

***กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขการจองทุกครั้งก่อนทำการจอง***

วันเดินทาง

ประเภทห้อง

12-15 เมษายน 2566

 

ผู้ใหญ่พักห้องเดียวกัน 2 ท่าน

(เด็ก 2-12 ปี ราคาเท่ากับผู้ใหญ่)

 

พักเดี่ยว

 

ท่านที่ 1-2

ราคาท่านละ

ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง(Inside)

29,900 บาท

40,900 บาท

ห้องพักแบบมีระเบียง(Balcony)

33,900 บาท

48,900 บาท

 

***ราคายังไม่รวมค่าทิปเรือ SGD 42 /คน/ทริป (ชำระบนเรือ)***