Top

เบตง SPECIAL PRICE 3 วัน 2คืน

ชื่อทัวร์ : เบตง SPECIAL PRICE 3 วัน 2คืน
สายการบิน : Nok Air
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท
วันที่เดินทาง

09 ธ.ค. 66-11 ธ.ค. 66
30 ธ.ค. 66-01 ม.ค. 67
12 ม.ค. 67-14 ม.ค. 67
19 ม.ค. 67-21 ม.ค. 67
09 ก.พ. 67-11 ก.พ. 67
16 ก.พ. 67-18 ก.พ. 67
01 มี.ค. 67-03 มี.ค. 67
15 มี.ค. 67-17 มี.ค. 67
29 มี.ค. 67-31 มี.ค. 67

รายละเอียดทัวร์

ทัวร์เบตง เบตง Betong

เบตง สงขลา ยะลา ปัตตานี 3 วัน 2 คืน 

วันแรก         กรุงเทพฯ •หาดใหญ่ • ปัตตานี • ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว • ยะลา •สตรีทอาร์ทเบตง •

ถนนคนเดินเบตง       (-/กลางวัน/เย็น)

07.00 น.        พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์

ประตู 14โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

09.40 น.        ออกเดินทางสู่ เมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาโดยเที่ยวบิน DD 502(ใช้ระยะเวลาเดินทาง โดยประมาณ 1ชั่วโมง 25นาที) *บนเที่ยวบินไม่มีบริการ อาหารทั้งขาไปและกลับ*

11.05 น.      ถึงสนามบินนานาชาติหาดใหญ่ รับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว

กลางวัน       บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

ออกเดินทางสู่ จ.ปัตตานีเสริมสิริมงคลกันในที่แรก ณ ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวเจ้าของตำนานสุดคลาสสิกของปัตตานี โดยมีเรื่องเล่าว่าลิ้มกอเหนี่ยวเดินทางมาตามพี่ชายกลับไปดูแลแม่ที่บ้านเกิด แต่พี่ชายไม่กลับไป ลิ้มกอเหนี่ยวจึงผูกคอตายใต้ต้นมะม่วงหิมะพานต์ โดยภายในศาลมีความเชื่อกันว่าเราสามารถยืมเงินเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวเป็นขวัญถุงได้ เมื่อค้าขายได้กำไรงอกเงยให้นำเงินมาคืนเป็น 2 เท่า ของที่ได้ยืมเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวไป

จากนั้น            นำท่านเดินทางสู่เบตง จ.ยะลา ซึ่งถือว่าเป็นเมืองที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทย พาท่านเดินชมเมืองเบตงซึ่งมีจุดเด่นอยู่ที่งาน ศิลปะแบบสตรีทอาร์ทที่กระจายอยู่ตามจุดต่างๆของเมือง ซึ่งมีลักษณะสวยงามคล้ายกับเมืองปีนังของมาเลเซีย และถนนฮาจิเลยของประเทศสิงคโปร์ ให้ท่านได้เก็บรูปเป็นที่ระลึกอย่างเต็มที่ ก่อนให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้าท้องถิ่นของเบตงที่ ถนนคนเดินเบตงที่มีให้ท่านได้เลือกอย่างมากมายตลอดถนนรวมถึงมีของทานเล่นเล็กๆ น้อยๆ ที่ท่านต้องไม่พลาดที่จะลิ้มลอง

เย็น                       บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

ที่พัก             โรงแรมระดับ 3 ดาว เมืองเบตงหรือเทียบเท่า

วันที่สอง       ตู้ไปรษณีย์สูงใหญ่ที่สุดในโลก•หอนาฬิกาเบตง • วัดพุทธาธิวาส•อุโมงค์ปิยะมิตร•สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง• บ่อน้ำร้อนเบตง • ถ่ายรูปป้ายใต้สุดสยาม•อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์     (เช้า/กลางวัน/เย็น)

เช้า              บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร(เมนูติ่มซำ)

จากนั้น            ให้ท่านได้เต็มอิ่มกับดินแดนสุดปลายด้ามขวานของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น ตู้ไปรษณีย์สูงใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งตั้งอยู่มุมถนนสุขยางค์ มีความสูงเกือบ 3 เมตร ไม่รวมฐาน ซึ่งยังสามารถใช้งานได้จริงจนถึงปัจจุบัน นอกจากนั้นยังมี หอนาฬิกาเบตงตั้งอยู่ศูนย์กลางของเมือง สร้างด้วยหินอ่อนขาวของจังหวัดยะลา ซึ่งมีความแข็งแรงและสวยงาม

จากนั้น            พาท่านสักการะพระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ และพระพุทธธรรมกายมงคลประยุรเกศานนท์สุพพิธาน ณ วัดพุทธาธิวาสวัดเก่าแก่ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2460 ปัจจุบันเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตัวองค์เจดีย์ของวัดโดดเด่นด้วยศิลปะแบบศรีวิชัยประยุกต์ ถือเป็นสถานที่ที่เป็นศูนย์รวมใจของชาวพุทธในเบตงมาอย่างช้านาน

                        เดินทางสู่ อุโมงค์ปิยะมิตรสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2519 เป็นอุโมงค์ดินที่อดีตขบวนการโจรคอมมิวนิสต์มลายาสร้างขึ้น เพื่อใช้หลบการโจมตีทางอากาศและสะสมเสบียง ปัจจุบันภายในอุโมงค์นั้นถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นพิพิธภัณฑ์ นอกจากนั้นยังมีต้นไทรอายุกว่าพันปีอยู่ซึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ท่านไม่ควรพลาดชม

จากนั้น            เดินทางต่อไปยัง สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตงหรือสวนหมื่นบุฝผา เบตงแห่งนี้ก็มีความสวยงามของพรรณไม้ซ่อนอยู่ในขุนเขาแห่งนี้เช่นกัน โดยแรกเริ่มนั้นเป็นโครงการที่กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงแนะนำแนวทางการปลูกพรรณไม้เมืองหนาวขึ้น ในปัจจุบันมีดอกไม้นานานชนิด ไม่ว่าจะเป็น แกลดิโอลัส รักเร่ ซ่อนกลิ่น ฮอลลีฮ็อก ลิลลี่ เบญจมาศ เป็นต้น 

กลางวัน       บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

พาท่านแวะน้ำพุร้อนเบตงเป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ประมาณ 3 ไร่ ประกอบด้วยแร่ธาตุต่างๆ โดยอุณหภูมิของน้ำเฉลี่ยอยู่ที่ 80 องศาเซลเซียส ท่านสามารถซื้อไข่ลงไปต้มในน้ำแร่ที่นี่ได้ หรือว่าท่านใดอยากจะลองแช่เท้าผ่อนคลายอริยบททางสถานที่ก็มีบริการให้ท่านด้วยเช่นกัน

จากนั้น            แวะถ่ายรูปกับ ป้ายใต้สุดสยามตั้งอยู่บริเวณชายแดนปลายสุดถนนทางหลวงหมายเลข 410 ห่างจากตัวเมืองประมาณ 7 กิโลเมตร เป็นแนวเขตแดนระหว่างอำเภอเบตง กับรัฐเปรัคประเทศมาเลเซียจากนั้น นำท่านชมอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ที่เป็นอุโมงค์รถยนต์ที่ลอดผ่านภูเขาแห่งแรกของประเทศไทย มีความยาวตลอดอุโมงค์ ประมาณ 273 เมตร ได้เปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1มกราคม 2544

เย็น                        บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร(เมนูไก่เบตง)

ที่พัก             โรงแรมระดับ 3 ดาว เมืองเบตง หรือเทียบเท่า

วันที่สาม       จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง พร้อมขึ้น Skywalk • สะพานแตปูซู• เขื่อนบางลาง • วัดช้างให้ • มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา •ตลาดกิมหยง•สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ • สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ                                                   (เช้า/อิสระ/-)

 

05.00 น.                ออกเดินทางสู่ จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวงหนึ่งในสุดยอดวิวทะเลหมอกที่สวยที่สุดในประเทศไทย ที่ความสูงราว 2,038ฟุต เหนือระดับน้ำทะเล สุดพิเศษ!! พาท่านขึ้นสู่Skywalk อัยเยอร์เวง จุดชมวิวที่ดีที่สุดของเขาแห่งนี้ ที่ท่านจะได้สัมผัสความตระการตาแบบ 360 องศา รวมถึงยังเป็นสกายวอร์คที่ยาวที่สุดในอาเซียนอีกด้วย

เช้า              บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร

แวะถ่ายรูปที่ สะพานแตปูซูสะพานแขวนพื้นไม้ที่พาดผ่านแม่น้ำปัตตานี ที่มีความยาวกว่า 100 เมตร สร้างขึ้นเพื่อให้ชาวบ้านเดินทางไป-มาได้อย่างสะดวก ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชุมชนแห่งนี้เลยก็ว่าได้ และด้วยวิวรอบข้างนั้นมีธรรมชาติที่งดงามโอบล้อมไว้ จึงถือเป็นอีกหนึ่งจุดที่ต้องแวะเก็บภาพเป็นที่ระลึกให้ได้

จากนั้น          มุ่งหน้ากลับหาดใหญ่ ระหว่างทางผ่านชมเขื่อนบางลางที่อำเภอบันนังสตาเป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียวเป็นโครงการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเผื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง และกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อน เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2524

จากนั้น            เข้าสู่ปัตตานี สักการะหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดที่วัดช้างให้พระอาจารย์ดังในสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งหลวงปู่ทวด หรือสมเด็จเจ้าพระราชมุนีสามีรามคุณูปรมาจารย์ เป็นเจ้าอาวาสคนแรก โดยท่านเป็นที่รู้จักกันดีในด้านการแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ เปลี่ยนน้ำทะเลเป็นน้ำจืด

กลางวัน      อิสระอาหารกลางวัน ณจ.ปัตตานี

จากนั้น            เดินทางถึงจังหวัดสงขลา แวะถ่ายรูปบริเวณ มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลาที่ใความสวยงามราวกับไม่ได้อยู่ในประเทศไทย ได้รับการขนานนามว่า ทัชมาฮาลเมืองไทย มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า มัสยิดกลางดิย์นุลอิสลาม โครงสร้างอาคารเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก อาคารเป็นสีขาว มีโดมทอง และเสา 4 เสารอบตัวอาคาร ด้านหน้ามีสระน้ำขนาดใหญ่ยาวกว่า 200 เมตร ทำให้เกิดทัศนียภาพที่งดงามเป็นอย่างมากจากนั้นให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากและสินค้านานาชนิดที่ ตลาดกิมหยงสถานที่ที่ถูกขนานนามว่า "มาหาดใหญ่ ไม่ถึงตลาดกิมหยง ก็เหมือนไม่ได้มาหาดใหญ่" มีสินค้าต่างๆ เยอะแยะมากมาย โดยเฉพาะสินค้านำเข้าจากประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย สินค้าบางตัวที่ขายตามจังหวัดต่างๆ ก็ซื้อมาจากตลอดแห่งนี้

สมควรแก่เวลา พาท่านเข้าสู่สนามบินนานาชาติหาดใหญ่เช็คอิน โหลดสัมภาระ

19.45 น.        ออกเดินทางกลับสู่สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯเที่ยวบินที่DD 507

21.10 น.        เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม