Top

ทัวร์ไต้หวัน ไลอ้อนแอร์

ชื่อทัวร์ : ทัวร์ไต้หวัน ไลอ้อนแอร์
สายการบิน : Lion Air
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น : 15,999 บาท
วันที่เดินทาง

เดินทางเดือน ก.ค. - ก.ย. 67

โหลดรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

รายละเอียดทัวร์

ทัวร์ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน บิน ไลอ้อนแอร์ Thai Lion Air

ไฮไลท์

  • ล่องเรือชมทะเลสาบ สุริยันจันทรา
  • ขอพรเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่
  • อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว
  • ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น และ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
  • ชอปปิ้ง ย่านซีเหมินติง ไถจงไนท์มาเก็ต และตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)

 

วันแรก         สนามบินดอนเมือง • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน • เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถั่งซำจั๋ง • ชิมชาอู่หลง • เมืองไถจง • ไถจงไนท์มาร์เก็ต                     (-/กลางวัน/อิสระ)       

00.10 น.         พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 ประตู 7 เคาน์เตอร์สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ THAI LION AIR (SL) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

03.10 น.         ออกเดินทางสู่ เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน โดย เที่ยวบินที่ SL398  (ไม่รวมอาหารบนเครื่องไป-กลับ)

 

08.00 น.         เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นที่ไต้หวัน เร็วกกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

จากนั้น            นำท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถว (Nantou) ตั้งอยู่ใจกลางของเกาะไต้หวัน โดยเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุด และเป็นเมืองเดียวของไต้หวันที่ไม่มีเขตติดต่อกับทะเล

จากนั้น            นำท่านสักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ หรือ วัดกวนอู วัดแห่งนี้เป็นวัดใหม่ที่ทางการญี่ปุ่นสร้างขึ้นหลังจากทำการสร้างเขื่อนทำให้วัดเก่า 2 วัด จมอยู่ไต้เขื่อน การออกแบบของวัดเหวินหวู่โครงสร้างคล้ายกับพระราชวังกู้กง ของประเทศจีน ภายในวิหารประดิษฐานเทพเจ้ากวนอู เทพเจ้าแห่งความซื้อสัตย์ และคุณธรรม การขอพรจากองค์เทพกวนอู ณ วัด เหวินหวู่นี้ ชาวไต้หวันจะนิยมแขวนกระดิ่งลมเพื่อเป็นการสักการะองค์เทพเจ้ากวนอู

 

นำท่าน             ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทราหรือ (SUN MOON LAKE) แหล่งน้ำจืดใหญ่ที่สุดบนเกาะไต้หวัน ที่มาของชื่อทะเลสาบสุริยันจันทรา มาจาก ทิศตะวันออกของทะเลสาบมีลักษณะคล้ายพระอาทิตย์ และ ทิศตะวันตกของทะเลสาบมีลักษณะคล้ายพระจันทร์ ล้อมรอบด้วยเทือกเขาสูง จึงมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี จากนั้น นำท่านสักการะอัฐิของพระถังซำจั๋ง ณ วัดพระถังซำจั๋งหรือ วัดสวนกวง ตั้งอยู่บนเนินเขาริมทะเลสาบสุริยันจันทรา ชื่อของพระในสมัยราชวงศ์ถังที่เดินทางไปอัญเชิญพระไตรปิฎกจากดินแดนชมพูทวีปเดิมอัฐิของท่านทางการประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้เก็บดูแลรักษาไว้ และได้แบ่งมอบให้กับประเทศไต้หวัน ปัจจุบันอัฐิของท่านได้เก็บรักษาไว้ที่นี่

เที่ยง                       บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

นำท่าน          ชิมชาอู่หลง และชมการสาธิตการชงชาแบบต่างๆ เพื่อให้ท่านได้ชงชาอย่างถูกวิธีและได้รับประโยชน์จากการดื่มชา ทั้งชาอู่หลงจากอาลีซาน ชาจากเมืองฮัวเหลียน และเลือกซื้อชาอู่หลงที่ขึ้นชื่อของไต้หวันไปเป็นของฝากและดื่มทานเอง

จากนั้น                      เดินทางสู่เมืองไถจง (Taichung) เป็นเมืองใหญ่อันดับสองของไต้หวัน เมืองนี้เป็นแหล่งอุตสาหกรรมและการค้าที่สำคัญของไต้หวัน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1ชม.)

นำท่าน             เดินช็อปปิ้ง ตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน ตลาดไถจง ไนท์มาเก็ต ถนนคนเดินเป็นหนึ่งในถนนที่น่าสนใจ มีทั้งแฟชั่น เสื้อผ้า รองเท้า ที่ทันสมัยราคาไม่แพง อาหารทานเล่น ของกิน ที่นี่ค่อนข้างคึกคักช่วงเวลากลางวันจนถึงกลางคืน

ค่ำ                อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต

จากนั้น            นำท่านเข้าพักที่ เมืองไถจง หรือเทียบเท่าตามมาตรฐานไต้หวัน

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

วันที่สอง       เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • ถ่ายรูปตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) • GERMANIUM • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต  

เช้า             บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้น                        เดินทางสู่เมืองไทเป แวะชมร้านขนมพายสับปะรดร้านนี้เป็นร้านซึ่งได้การรับรองคุณภาพจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไต้หวันและราคาย่อมเยาปลอดภาษีสินค้าแนะนำได้แก่ ขนมพายสับปะรดขนมพายเผือก ขนมพายช็อคโกแลตไส้เกาลัด หมูแผ่น ข้าวตังสาหร่าย ขนมโมจิรสชา ฯลฯ

จากนั้น                    นำท่านถ่ายรูป ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นชั้น 89) ตึกระฟ้าสูงที่สุดในมหานครไทเป และเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลก ตึกไทเป 101 ได้รับรางวัล “ผู้นำการออกแบบพลังงานและสิ่งแวดล้อม” จะเป็น ห้างสรรพสินค้า และร้านอาหารชั้นนำเช่น DIN TIA FUNG DIMSUM , ZARA . ROLEX , PANNERAI , DIOR , CHANEL ฯลฯ และ ภายในตึกยังมีลิฟต์ที่เร็วที่สุดในโลก โดยกินเนสส์เวิลด์เรคคอร์ด (Guinness Book World Records) ที่ความเร็ว 1,010 เมตรต่อนาที ใช้ขึ้นจากชั้น 5 ไปยัง ชั้น 88 โดยใช้เวลาเพียง 37 วินาทีเท่านั้น

เที่ยง             บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร พิเศษ!! เมนูเสี่ยวหลงเปา

นำท่าน             แวะชมของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium (GE) ซึ่งทำเป็นเครื่องประดับทั้งสร้อยคอและสร้อยข้อมือซึ่งมีการฝังแร่ Germanium ลงไปมีคุณสมบัติ ลดผลกระทบจากรังสีจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ปรับความสมดุลในระบบต่างๆของร่างกาย

จากนั้น            นำท่านชมอนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) อนุสรณ์รำลึกถึงท่านอดีตประธานาธิบดีไต้หวัน รวบรวม ประวัติ  ของใช้สำคัญ รถ และ จำลองห้องทำงานของท่าน เจียง ไค เช็ค และไฮไลท์อีกอย่าง ณ อนุสรณ์สถานแห่งนี้คือ การชม การเปลี่ยนเวรยามของทหารรักษาการรูปปั้นสำริด ท่านเจียงไคเช็ค ซึ่งจะเปลี่ยนเวรทุกๆชั่วโมง

จากนั้น            นำท่านเดินทางสู่ ซีเหมินติง ไนท์มาเก็ต (อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย) หรือที่คนไทยรู้จักกันในนาม สยามสแควร์แห่งไทเปเป็นย่านช็อปปิ้งของวัยรุ่นและวัยทำงานของไต้หวัน ในย่านนี้เป็นถนนคนเดินโดยแบ่งโซนเป็นสีต่างๆ เช่น แดง เขียว น้ำเงิน โดยสังเกตจากเสาข้างทางจะมีการระบุหมายเลยและทำสีไว้อย่างเป็นระเบียบ ร้านค้าแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย ซึ่งราคาถูกกว่าไทยประมาณ 30 % ได้แก่ ONITSUKA TIGER , NEW BALANCE , ADIDAS , H&M , MUJI ซึ่งรวมสินค้ารุ่นหายากและราคาถูกมากๆ

ค่ำ               อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย ณ ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต

จากนั้น            นำท่านเข้าพักที่ เมืองไทเป หรือเทียบเท่าตามมาตรฐานไต้หวัน

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

วันที่สาม       วัดหลงซาน • ศูนย์เครื่องสำอาง • เมืองนิวไทเป • อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว • หมู่บ้านชาวประมงหลากสี • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น • เมืองเถาหยวน     (เช้า/กลางวัน/อิสระ)

เช้า              บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้น          วัดหลงซาน (Longshan Temple) เป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทเป เพื่อเป็นสถานที่สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของชาวจีน ที่เชื่อกันว่าเป็นเทพผู้ผูกด้ายแดงให้สมหวังด้านความรัก จนบางคนเรียกกันว่าเป็นวัดสไตล์ไต้หวัน ทำให้ที่นี่เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวไม่ควรพลาดของเมืองไทเป จากนั้นแวะซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางต่างๆ ที่ศูนย์เครื่องสำอาง นำท่านเดินทางสู่ เมืองนิวไทเป

จากนั้น           นำท่านชม อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว (Yehliu Geo Park) อุทยานทางธรณี ของประเทศไต้หวันลักษณะเป็นแหลมยื่นลงไปในทะเล เกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของแผนเปลือกโลก โดดเด่นด้วยหินแปลกตารูปร่างต่างๆ ซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของน้ำทะเลและลมทะเล ไฮไลท์จะอยู่ที่ หินรูปเศียรพระราชินีอลิธซาเบธหินรูปเจ้าหญิง หินรูปมังกร และฟอสซิลของสัตว์ทะเลดึกดำบรรพ์ ท่านจะได้ชมวิวของทะเลแปซิฟิคน้ำทะเลสีครามสวยงามแปลกตา

กลางวัน        บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร พิเศษ!! เมนู ซีฟู๊ดสไตล์ไต้หวัน

ระหว่างทาง     นำท่านแวะถ่ายรูปกับบ้านสีสันสดใสริม ท่าเรือประมงเจิ้งปิน (Zhengbin Fishing Port) ท่าเรือแห่งนี้ ตั้งอยู่เมืองจีหลง สร้างขึ้นโดยชาวญี่ปุ่น และเป็นท่าเรือประมงที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน สัมผัสวิถีชีวิตพื้นบ้านและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวไต้หวัน

 

จากนั้น            นำท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น (Jiufen Old Street) หมู่บ้านโบราณบนไหล่เขาซึ่งในอดีตเคยเป็นแหล่งขุดทองชื่อดังของไต้หวัน เมื่อกาลเวลาผ่านไปเหลือเพียงบ้านเรือนแบบเก่าเป็นสิ่งดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวมาเยือน ชมร้านรวงต่างๆทั้งร้านน้ำชา ร้านขายขนม และ ของที่ระลึก ชมวิวทิวทัศน์ของบ้านโบราณซึ่งประดับด้วยโคมไฟสีต่างๆและตรอกซอยเล็กๆที่เต็มไปด้วยร้านค้า และนักท่องเที่ยวจำนวนมาก นำท่านเดินทางสู่ เมืองเถาหยวน

เย็น              อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน

 

จากนั้น            นำท่านเข้าพักที่ เมืองเถาหยวน หรือเทียบเท่าตามมาตรฐานไต้หวัน

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

วันที่สี่           สนามบินเถาหยวน • สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ       (setbox/-/-)

เช้า         บริการอาหารเช้า SETBOX

          ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

10.20 น.      ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ THAI LION AIR (SL)

เที่ยวบินที่ SL399

13.10 น.        เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

-----------------------------------------------------------

 ❤️ติดต่อทัวร์ใจดี
???? 084-2261956, 087-0868527
✅กดแอดไลน์ ????????https://bit.ly/2v9VLIs
????ทักข้อความทางนี้ m.me/tour.tourjaidee