Top

ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ POPLAND ลาบูบู้

ชื่อทัวร์ : ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ POPLAND ลาบูบู้
สายการบิน : Air China
ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น : 27,999 บาท
วันที่เดินทาง

07 – 12 มิถุนายน 2567
27 มิถุนายน – 02 กรกฎาคม 67

รายละเอียดทัวร์

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ POPLAND POPMART ตามล่าลาบูบู้

ปักกิ่ง เที่ยวสองเมืองสุดคุ้ม ไปเซี่ยงไฮ้ ที่เที่ยวเซี่ยงไฮ้ 

จีน เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง  นั่งรถไฟความเร็วสูง - ฟรีวีซ่าจีน)
เที่ยวจีน 2 เมืองใหญ่ 6 วัน 4 คืน
 ครั้งเดียวเที่ยว 2 มหานครยักษ์ใหญ่แห่งดินแดนมังกร

บินด้วยสายการบิน AIR CHINA (CA) : ขึ้นเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK)

CA980

BKK (สุวรรณภูมิ) – PEK (ปักกิ่ง)

01.30 – 07.00

CA805

PVG (เซียงไฮ้) BKK (สุวรรณภูมิ)

23.15 – 02.15+1

**รวมน้ำหนักกระเป๋าสำหรับโหลดใต้ท้องเครื่องไม่เกิน 23 ก.ก. (1 ชิ้น) และถือขึ้นเครื่องบินได้ไม่เกิน 7 ก.ก.**

**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กับสายการบิน**                                                                                      

DAY1 กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)                                                                                                               (–/–/–)

22.30    คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน AIR CHINA (CA) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับ *กรุณาเผื่อเวลาในการเดินทางมายังสนามบิน เนื่องจากต้องใช้เวลาในการเช็คอิน สายการบินจะปิดให้ทำการเช็คอินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชั่วโมง*

 

DAY2 ท่าอากาศยานปักกิ่ง  – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม –  สวนPOPLAND (–/L/D)

01.30    ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานปักกิ่ง ประเทศจีน โดยสายการบิน AIR CHINA (CA) เที่ยวบินที่ CA980  **อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กับสายการบิน**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

** รวมน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องไม่เกิน 23 ก.ก. (1 ชิ้น) และถือขึ้นเครื่องบินได้ไม่เกิน 7 ก.ก.  **

**หมายเหตุ:     เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็นตั๋วกรุ๊ประบบ Random ไม่สามารถล็อกที่นั่งได้ ที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกัน และไม่สามารถเลือกที่นั่งบนเครื่องบินได้ในคณะ เป็นไปตามเงื่อนไขสายการบิน

07.00  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติปักกิ่งประเทศจีน (เวลาท้องถิ่นเร็ว กว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

            หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย


นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน ตั้งอยู่ใจกลางกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน เป็นจัตุรัสขนาดใหญ่อันดับต้นๆ ของโลก ด้วยพื้นที่ทั้งสิ้น 440,000 ตร.ม. (กว้าง 500 เมตร, ยาว 880 เมตร) สามารถจุประชากรได้ถึง 1 ล้านคน จัตุรัสแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง (เมื่อปีค.ศ. 1417) เดิมมีชื่อว่าเดิมว่า “เฉิงเทียนเหมิน” ต่อมาในปีค.ศ. 1651 ซึ่งเป็นสมัยจักรพรรดิซุ่นจื้อแห่งราชวงศ์ชิงมีการบูรณะซ่อมแซมใหม่และได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น “เทียนอันเหมิน” มาถึงปัจจุบัน จัตุรัสเทียนอันเหมินถือเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของประเทศจีนเพราะเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญทางราชการอีกทั้งเคยมีเหตุการณ์สำคัญทางการเมืองในประวัติศาสตร์ชาติจีนเกิดขึ้นและจารึกไว้มากมาย

เที่ยง    รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

จากนั้นนำท่านชม พระราชวังต้องห้าม ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจตุรัสเทียนอันเหมิน เป็นพระราชวังหลวงมาตั้งแต่สมัยกลางราชวงศ์หมิงจนถึงราชวงศ์ชิง พระราชวังต้องห้ามยังรู้จักกันในนาม พิพิธภัณฑ์พระราชวัง ครอบคลุมพื้นที่ 720,000 ตารางเมตร อาคาร 800 หลัง มีห้องทั้งหมด 9,999 ห้อง และมีพระที่นั่ง 75 องค์ หอพระสมุด ห้องหับต่างๆอีกมาก รวมทั้งยังมีสวน ลานกว้าง ทางเดินเชื่อมกันโดยตลอด มีคูและกำแพงที่สูงถึง 11 เมตรล้อมรอบ ใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 14 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 1949 จนถึง พ.ศ. 1963  ในอดีตพระราชวังแห่งนี้ เป็นเขตหวงห้ามไม่ไห้ประชาชนเข้า แม้ข้าราชการชั้นสูงยังต้องขออนุญาตเป็นกรณีพิเศษ จึงเรียกพระราชวังนี้ว่า "พระราชวังต้องห้าม" จักรพรรดิจะทรงประทับอยู่ในพระราชวังแห่งนี้กั้นพระองค์จากโลกภายนอก โดยมีสนมกำนัล ขันที และข้าหลวงรับใช้ซึ่งคนเหล่านี้ต้องอาศัยอยู่ในนครต้องห้ามตลอดชีวิต เพื่อความสำราญของจักรพรรดิ์ ในวังจะมีวิเสท 6,000 คน ประกอบพระกระยาหาร มีสนมกำนัล 9,000 นาง ซึ่งมีขันที 70,000 คน คอยดูแลให้ มีคำเล่าลือกันว่า พระนางซูสีไทเฮา เวลาเสวยก็จะมีพระกระยาหารถึง 148 ชุด และทรงส่งขันทีไปเสาะหาชายหนุ่มซึ่งเข้าวังแล้วจะไม่มีผู้ใดพบเห็นอีกเลย(พระราชวังปิดให้เข้าชมทุกวันจันทร์ หากตรงกับวัน
จันทร์ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนโปรแกรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)


นำท่านเดินทางทางสู่ สวน POPLAND สวนสนุกสุดน่ารักแห่งแรกของ POPMART เจ้าของ ART TOY สุดโด่งดัง ตั้งอยู่ที่ CHAOYANG PARK ที่ถูกปรับปรุงให้กลายเป็นพื้นที่พักผ่อนและความบันเทิงที่เต็มไปด้วยพื้นที่ธีมตัวละครแบบอินเทอร์แอคทีฟ เช่น MOLLY, LABUBU, DIMOO และอีกมากมาย ภายในยังมีร้านอาหาร คาเฟ่ รวมถึงโมเดลของ POP MART (ทัวร์รวมเฉพาะบัตรค่าเข้าชมเท่านั้น)

ค่ำ        รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง

นำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก JINGLIN HOTEL BEIJING ระดับ 4 ดาวท้องถิ่นหรือเทียบเท่า

 

DAY3  ร้านหยก – กำแพงเมืองจีน ด่าน JUYONGGUAN – ร้านยางพารา – ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง (B/L/D)

เช้า       รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

            นำท่านชม ร้านหยก ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากอันล้ำค่าแก่คนที่ท่านรัก

เที่ยง    รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร


จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กำแพงเมืองจีน หรือที่ชาวจีนเรียกว่า “กำแพงหมื่นลี้” 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง สัญลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ของประเทศจีนอันยาวนาน กำแพงส่วนใหญ่ที่ปรากฏในปัจจุบันสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ฉิน ทั้งนี้เพื่อป้องกันการรุกรานจากชาวฮันหรือซังหนู ตั้งแต่สมัยราชวงศ์โจว (ราว 450 ปีก่อนคริสตกาล) โดยเยี่ยมชมตรงจุดของ ด่าน JUYONGGUAN  ซึ่งถือว่าเป็นด่านที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความงดงามด้านทิวทัศน์ เป็นทัศนียภาพของภูเขาสูงใหญ่ที่สลับกันไปมา และอีกหนึ่งไฮไลท์มีป้อมปราการที่มีอายุราวๆประมาณร้อยปีที่เปิดให้ทางนักท่องเที่ยวได้แวะเที่ยวชม

นำท่านเดินทางสู่ ร้านยางพารา ให้ท่านได้เลือกชมสินค้าและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพชนิดต่างๆ


นำท่านเดินทางต่อสู่ ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง (WANGFUJING SHOPPING STREET) เป็นหนึ่งในจุดท่องเที่ยวที่พลาดไม่ได้อย่างเด็ดขาด สำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเมืองปักกิ่ง ประเทศจีน ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่น่าตื่นตาตื่นใจคู่กับเมืองปักกิ่งมาช้านาน ซึ่งนอกจากจะเป็นถนนที่รวบรวมเอาสินค้าอันหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ เสื้อผ้า ยังมีอาหารที่มีทั้งของขึ้นชื่อยอดนิยมของชาวจีน ไปจนอาหารแปลกตาที่หารับประทานไม่ได้ที่อื่น ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์และสีสันอันคึกคักของถนนหวังฝูจิ่ง ถนนแห่งนี้ยังมีขนมชื่อดังอย่าง ถังหูลู่ ให้ลองชิมอีกด้วย

ค่ำ        รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

นำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก JINGLIN HOTEL BEIJING ระดับ 4 ดาวท้องถิ่นหรือเทียบเท่า

 

DAY4 นั่งรถไฟความเร็วสูงจากเมืองปักกิ่ง สู่ เมืองเซียงไฮ้ – ร้านบาบัวหิมะ – เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว                   (B/L/D)

เช้า       รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือ SET BOX ขึ้นอยู่กับเที่ยวรถไฟ


            นำท่าน นั่งรถไฟความเร็วสูงจาก เมืองปักกิ่ง สู่ เมืองเซียงไฮ้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ช.ม.)

เที่ยง    รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

นำท่านเดินทางสู่ ร้านยาบัวหิมะ ชมครีมเป่าซู่ถัง หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ บัวหิมะ สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม้ พุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญประจำบ้าน


จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเซี่ยงไฮ้ ริมฝั่งทะเลสาบดื้นซาน และอยู่ระหว่างมณฑลเจ๋อเจียงกับมณฑลเจียงซู เป็นตำบลน้ำแห่งวัฒนธรรมโบราณ ติดอันดับหนึ่งในสี่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในบรรดาตำบลน้ำของเมืองเซี่ยงไฮ้ อีกทั้งได้ชื่อว่าเป็นไข่มุกใต้แม่น้ำแยงซีเกียงจนถึงปัจจุบันนี้ ท่านจะได้ล่องเรือชมเมืองจูเจียเจี่ยว ซึ่งเป็นเมืองที่มีสิ่งก่อสร้างทางวัฒนธรรมโบราณของราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ซิงอยู่มากมาย (ราคาทัวร์ไม่ค่าล่องเรือ)

ค่ำ        รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เมนูพิเศษ!! เสี่ยวหลงเปา

นำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก VIENNA INTERNATIONAL HOTEL SHANGHAI ระดับ 4 ดาวท้องถิ่นหรือเทียบเท่า

 

DAY5 เทียนอันเชียนซู่ (TIAN AN 1,000 TREES) – STARBUCKS RESERVE ROASTERY – ตลาดเฉินหวังเมี่ยว : หรือเลือกซื้อ OPTION สวนสนุกดิสนีย์แลนด์พร้อมรถรับส่ง                        (B/–/–)

เช้า       รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม


นำท่านแวะชม เทียนอันเชียนซู่ (TIAN AN 1,000 TREES) หรือที่ถูกเรียกว่า อาคารพันไม้ ถูกออกแบบโดยโทมัส เฮเธอร์วิก สถาปนิกชาวอังกฤษ โดยคาดว่าต้นไม้เหล่านี้จะสามารถดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ 21 ตันทุกปี กลุ่มอาคารดังกล่าวตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำซูโจวหรือแม่น้ำอู๋ซง ซึ่งครอบคลุมพื้นที่กว่า 300,000 ตารางเมตร (ราว 187 ไร่) และได้รับการขนานนามว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกสมัยใหม่ที่เทียบได้กับสวนลอยบาบิโลนโบราณ ได้แรงบันดาลใจจาก “เขาหวงซาน” 1 ในมรดกโลกที่ยิ่งใหญ่ของจีน

นำท่านไปยัง STARBUCKS RESERVE ROASTERY สาขาใหม่ที่นครเซี่ยงไฮ้ มาพร้อมกับความยิ่งใหญ่อลังการ ครองตำแหน่งสตาร์บัคส์ที่ใหญ่และสวยที่สุดในโลก ซึ่งได้ทำการเปิดตัวไปเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 มีเนื้อที่ใหญ่โตถึง 2,787 ตารางเมตร ด้านบนของร้านตกแต่งด้วยแผ่นไม้รูปหกเหลี่ยมซึ่งเป็นงานแฮนด์เมดจำนวน 10,000 แผ่น และที่ตั้งตระหง่านอยู่กลางร้านคือถังคั่วกาแฟทองเหลืองขนาด 40 ตัน สูงเท่าตึก 2 ชั้น ประดับประดาด้วยแผ่นตราประทับแบบจีนโบราณมากกว่า 1,000 แผ่น ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของสตาร์บัคส์ กาแฟที่คั่วในถังทองเหลืองนี้จะถูกส่งผ่านไปตามท่อทองเหลืองด้านบน ซึ่งจะทำให้เกิดเสียงราวกับเสียงดนตรี มีเคาน์เตอร์ที่ยาวที่สุด ซึ่งมีความยาวถึง 26.9 เมตร ครองตำแหน่งเคาน์เตอร์ของสตาร์บัคส์ที่มีความยาวที่สุดในโลก มีเครื่องดื่มหลากหลายมากกว่า 100 ชนิด รวมทั้งเครื่องดื่มที่มีเฉพาะสาขานี้เพียงแห่งเดียว


จากนั้นนำท่านสู่ ตลาดเฉินหวังเมี่ยว หรือตลาดร้อยปี เซี่ยงไฮ้ เป็นตลาดเก่าของผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้อาคารบ้านเรือนบริเวณนี้เป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศ์หมิงและชิง แต่ทำเป็นร้านขายของมีทั้งของพื้นเมืองโบราณ ของที่ระลึก และสินค้าสมัยใหม่อย่างรองเท้ากีฬา กระเป๋า อีกทั้งยังมีร้านขายขนมและอาหารพื้นเมืองอีกมากมาย  ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

เลือกซื้อ OPTION TOUR เสริม : สวนสนุก DISNEYLAND พร้อมรถรับส่ง สวนสนุกแห่งที่ 6 แห่งอาณาจักรดิสนีย์ซึ่งมีขนาดใหญ่อันดับ 2 ของโลกรองจากดิสนีย์แลนด์ในออร์แลนโด รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา และเป็นสวนสนุกดิสนีย์แลนด์แห่งที่ 3 ในเอเชีย ตั้งอยู่ในเขตฉวนซาใกล้กับแม่น้ำหวงผู่และสนามบินผู่ตง สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์มีขนาดใหญ่กว่าฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ถึง 3 เท่า เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2016  ซึ่งใช้เวลาร่วม 5 ปีในการก่อสร้าง โดยใช้งบทั้งสิ้นราว 5.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือราว 180,000 ล้าน (ราคาวันธรรมดาราคาท่านละ 800 หยวน / วันเสาร์,อาทิตย์และวันเทศกาลของจีน ราคาท่านละ 1,000 หยวน)

หมายเหตุ : บริษัทขอสงวนสิทธิ์ต้องมีผู้เดินทาง 5 ท่านขึ้นไป หากมีผู้เดินทางไม่ถึงจำนวนขอยกเลิก OPTION ดังกล่าว และหากท่านใดเลือกซื้อ OPTION สวนสนุก DISNEYLAND นี้แล้วจะไม่ได้ท่องเที่ยวตามรายการข้างต้นของโปรแกรมทัวร์วันที่ห้า

 

 

 


เที่ยงและค่ำ     อิสระอาหารทั้ง 2 มื้อ เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว

นำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก VIENNA INTERNATIONAL HOTEL SHANGHAI ระดับ 4 ดาวท้องถิ่นหรือเทียบเท่า

 

DAY6  หาดไว่ทาน –  ถนนนานจิง – ร้านชา – OUTLETS – ท่าอากาศยานเซียงไฮ้– กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)   (B/L/–)

เช้า       รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม


นำท่านเดินทางสู่ หาดไว่ทาน เดอะบันด์ THE BUND หาดไว่ทานเป็นย่านถนนเลียบแม่น้ำหวงผู่ที่มีความยาว 1.5 กิโลเมตร เต็มไปด้วยตึกอาคารสถาปัตยกรรมสไตล์ตะวันตกโบราณอายุเก่าแก่กว่า 100 ปี ที่ ซึ่งอาคารสไตล์ยุโรปเหล่านี้ ถูกเรียกว่า เดอะ บันด์ (THE BUND) ที่ถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนต์สุดโด่งดังอย่าง "เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้" จึงทำให้ที่นี่มีอีกชื่อหนึ่งว่า "หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้"


นำท่านเดินทางสู่ ถนนนานจิง หรือ นานจิงลู่ เป็นย่านช้อปปิ้งเก่าแก่ที่สุดของเซี่ยงไฮ้ เป็นตลาดซื้อขายของกันคึกคักตั้งแต่ทศวรรษ 1920 ตั้งอยู่ฝั่งผู่ซีกินพื้นที่ยาวตั้งแต่ฝั่งตะวันตกของ “เดอะ บันด์” ถึง “พีเพิลส์ สแควร์” เป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วโลกและยังเป็นศูนย์ร้วมร้านค้าและร้านอาหารอีกมากมาย และถนนเส้นนี้ยังเป็น POP MART STORE แฟลกชิปสโตร์สาขาที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลเซี่ยงไฮ้อีกด้วย

เที่ยง    รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

นำท่านเลือกชมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่ ร้านชา เครื่องดื่มที่นิยมกันอย่างแพร่หลายตามความเชื่อของคนชาวจีนซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ OUTLETS ให้อิสระท่านเลือกซื้อสินค้าแบรนด์ชั้นนำกว่า 600 แบรนด์ เช่น HUGOBOSS, ERMENEGILDO ZEGNA, MAXMARA, DUNHILL, KENZO, ST.JOHN, CANALI, SWAROVSKI, GANT, TIMBERLAND เป็นต้น นอกจากนี้ภายในยังมีร้านอาหารและเครื่องดื่มจำหน่ายอีกด้วย

ได้เวลาอันสมควรเดินทางไปยัง ท่าอากาศยานเซียงไฮ้ ประเทศจีน

23.15  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย AIR CHINA (CA) เที่ยวบินที่ CA805

**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กับสายการบิน**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

** รวมน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องไม่เกิน 23 ก.ก. และถือขึ้นเครื่องบินได้ไม่เกิน 7 ก.ก.  **

02.25  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ