Top

เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ตูเจียงเอี้ยน

ชื่อทัวร์ : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ตูเจียงเอี้ยน
สายการบิน : Vietjet Air
ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น : 22,999 บาท
วันที่เดินทาง

25 – 30 มิถุนายน 2567

10 – 15 กรกฎาคม 2567

17 – 22 กรกฎาคม 2567

24 – 29 กรกฎาคม 2567

07 – 12 สิงหาคม 2567

21 – 26 สิงหาคม 2567

04 – 09 กันยายน 2567

17 – 22 กันยายน 2567

รายละเอียดทัวร์

ทัวร์จีน ไปจีน ฟรีวีซ่าจีน

เฉินตู เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ตูเจียงเอี้ยน6 วัน 5 คืน

 

วันแรก                สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่

(-/-/-)

15.30 น.         พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D ประตู 2-3 นำคณะเชคอิน ณ เคาน์เตอร์ สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ (VZ) โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวก

18.25 น.         ออกเดินทางสู่ เมืองเฉิงตู ประเทศจีน โดยเที่ยวบินที่ VZ3680 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)เรื่อ

22.30 น.         เดินทางถึง สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ สาธารณรัฐประชาชนจีน (เวลาท้องถิ่นที่จีน เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง กรุณาปรับเวลาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย)

จากนั้น                พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือระดับเทียบเท่า êêêê

วันที่สอง               เมืองเฉิงตู • สถานีรถไฟความเร็วสูง • เมืองเจิ้นเจียงกวน • อุทยานแห่งชาติหวงหลง • เขตอุทยานจิ่วจ้ายโกว

 (เช้า/กลางวัน/เย็น)

เช้า                    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

จากนั้น                เดินทางไปยัง สถานีรถไฟสายตะวันออกเฉิงตู นั่งรถไฟความเร็วสูงมุ่งหน้าสู่ เมืองเจิ้งเจียนกวน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)

(หมายเหตุ: กระเป๋าเดินทางและสัมภาระทุกชิ้น ท่านต้องเป็นผู้จัดการและดูแลด้วยตนเอง เพื่อความสะดวกในการเดินทาง)

กลางวัน               บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น                นั่งขึ้นกระเช้าขึ้นสู่ อุทยานแห่งชาติหวงหลง ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งต้นกำเนิดตำนานแห่งมังกรเหลือง สัตว์ศักดิ์สิทธิ์ที่มีความเกี่ยวพันกับชนชาติจีนมาแต่ครั้งโบราณ หวงหลงมีภูมิทัศน์เป็นแนวหินลดหลั่นเป็นชั้นๆ ที่สวยที่สุดเป็นอันดับต้นๆ ของโลก เมื่อมองจากมุมสูงจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับพญามังกรที่หลับไหลอยู่ในหุบเขา มีความสวยงามเปรียบดั่งสรวงสวรรค์บนโลกมนุษย์ ในช่วงฤดูหนาวจะมีหิมะโปรยปรายลงมาปกคลุมภูเขาทั่วบริเวณ มองดูขาวสะอาดตาสวยงาม (ไม่รวมค่ากระเช้าขึ้น-ลง และรถแบตเตอรี่)

            ซึ่งในอุทยานแห่งชาติหวงหลงนี้จะมีบ่อน้ำตื้นๆ ที่มีประกายเฉดสีที่สวยงามตามธรรมชาติ เมื่อกระทบกับแสงแดดจะส่องแสงประกายดูคล้ายเกร็ดมังกร ซึ่งล้อมรอบไปด้วยความเขียวขจีของป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ ชมความงามมหัศจรรย์ของแอ่งน้ำมีมากกว่า 4,300 แอ่ง มีรูปร่างแตกต่างกันไปตามธรรมชาติสรรค์สร้าง อาทิ รูปสัตว์ต่างๆ รูปไข่มุกพระจันทร์ครึ่งเสี้ยว เป็นต้น

หมายเหตุ : หากสถานที่ท่องเที่ยวปิด เนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ภัยธรรมชาติ รัฐบาลสั่งปิด หรือเกิดเหตุขัดข้องต่างๆ ทำให้ไม่สามารถท่องเที่ยวภายในอุทยานได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปรับรายการเป็น “เล่นสกีซีหลิงซาน” หรือสถานที่อื่นๆ ทดแทนโดยไม่มีการหักคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ออกเดินทางสู่ เขตอุทยานจิ่วจ้ายโกว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)

เย็น                    บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

จากนั้น                พักที่ JIUZHAI RESORT HOTEL หรือระดับเทียบเท่า êêêê

วันที่สาม              อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว  (เช้า/กลางวัน/เย็น)                                                     

เช้า                     บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

จากนั้น                นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (โดยรถของอุทยาน) เพื่อชมมรดกโลกอุทยานแห่งชาติธารสวรรค์ “จิ่วจ้ายโกว” หนึ่งในมรดกโลกทางธรรมชาติของประเทศจีนที่ขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามของภูเขา ลำธาร น้ำตก และทะเลสาบ ตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 2,500 เมตร ภายในอาณาบริเวณอุทยานจิ่วจ้ายโกวประกอบด้วยภูเขาและหุบเขาอันสลับซับซ้อน เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่มีระดับพื้นดินที่ลดหลั่นจึงทำให้เกิดแอ่งน้ำน้อยใหญ่มากมาย ทั้งกลุ่มน้ำตกใหญ่น้อยและแม่น้ำ ซึ่งไหลมาจากหุบเขารวม 5 สาย ในยามฤดูใบไม้เปลี่ยนสีนั้น สีสันของทะเลสาบแห่งนี้จะเต็มไปด้วย สีแดง สีส้ม สีเหลือง ของใบไม้ที่ปลิดปลิวร่วงหล่นลงไปในทะเลสาบ หากเป็นช่วงฤดูหนาวก็จะถูกปกคลุมไปด้วยหิมะให้บรรยากาศที่สวยงามไปในอีกรูปแบบหนึ่ง จนได้รับฉายาว่า “ดินแดนแห่งเทพนิยาย” (หมายเหตุ: ราคารวมรถอุยานแล้ว (รถเวียน) หากต้องการเหมารถแบบส่วนตัวทั้งกรุ๊ป ต้องชำระเพิ่มกับทางไกด์ท้องถิ่นหรือหัวหน้าทัวร์)

สถานที่ท่องเที่ยวที่ภายในอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว

Ü ทะเลสาบกระจก (MIRROR LAKE) ถือเป็นทะเลสาบที่ความสวยงามอย่างมาก โดยเฉพาะในยามที่ผืนน้ำนิ่งสงบไม่ไหวสั่น และลมไม่แรง ผืนน้ำจะนิ่งสนิทสะท้อนความสวยงามของทัศนียภาพโดยรอบราวกับกระจกบานยักษ์

Ü ทะเลสาบนกยูง (PEACOCK LAKE) รูปร่างลักษณะคล้ายนกยูง มีน้ำสีฟ้าอมน้ำเงินในบริเวณร่องน้ำลึก และสีเขียวมรกตในบริเวณร่องน้ำตื้น ทอประกายสีทองยามสะท้อนกับแสงแดด ตัวทะเลสาบนั้นตั้งอยู่ภายในหุบเขาที่เต็มไปด้วยด้วยต้นไม้นานาชนิด

Ü ทะเลสาบไผ่ลูกศร (ARROW BAMBOO LAKE) เป็นทะเลที่มีน้ำเขียว และลายล้อมไปด้วยวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม

Ü ทะเลสาบแพนด้า (PANDA LAKE) หนึ่งในสองทะเลสาบของจิ่วจ้ายโกวที่มีความลึกมากจนผิวน้ำจับตัวเป็นน้ำแข็งในช่วงฤดูหนาว

Ü ทะเลสาบดอกไม้ห้าสี (FIVE FLOWER LAKE) ทะเลสาบสีฟ้าที่ปกคลุมไปด้วยต้นไม้หลากสี ได้รับการยกย่องว่าเป็นทะเลสาบที่สวยที่สุดในอุทยานแห่งนี้ แม้จะเป็นเพียงทะเลสาบเล็กๆ แต่กลับมีความงดงามจนน่าอัศจรรย์ เมื่อยามแสงอาทิตยต์กกระทบผืนน้ำจะเปล่งประกายเป็นสีรุ้งดูงดงามมากๆ

กลางวัน                บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 

จากนั้น                ชมความงดงามอีกด้านของอุทยานจิ่วจ้ายโกว น้ำตกธารไข่มุก เป็นน้ำตกที่ไหลผ่านถ้ำ และลำธารใหญ่ที่สลับซับซ้อนดุจดังวังบาดาล มีสายน้ำที่ทอดธารลดหลั่นยาวเป็นระยะทางยาวอย่างไม่ขาดสาย ส่องประกายระยิบระยับงดงามราวกับเส้นไข่มุก และชมความงดงามของ ทะเลสาบแรด (RHINOCEROS LAKE) เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากทะเลสาบยาว เสน่ห์อันน่าประทับใจของทะเลสาบแห่งนี้คือ หมู่เมฆและสายหมอกที่สะท้อนทะเลสาบแรดจนแยกไม่ออกว่า ส่วนไหนที่เป็นท้องฟ้าหรือส่วนไหนที่เป็นผืนน้ำ ความเปลี่ยนแปลงของทั้งเมฆและหมอกในทุกๆ เช้านั้น ทำให้ความงดงามของทะเลสาบแตกต่างกันไปในแต่ละวัน

ชมความยิ่งใหญ่ของ ทะเลสาบยาว (LONG LAKE) เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในอุทยานจิ่วจ้ายโกว ซึ่งเกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขา มีต้นสนซีดาร์ทั่วภูเขาล้อมรอบทะเลสาบ เมื่อมองจากระยะไกลสะท้อนเป็นทิวทัศน์อันงดงามเปรียบได้กับพระราชวังหยกในชั้นฟ้า ด้านข้างของทะเลสาบมีต้นไม้เก่าที่เชื่อว่าเป็นเทพผู้พิทักษ์ทะเลสาบยาว

หมายเหตุ : หากสถานที่ท่องเที่ยวปิด เนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ภัยธรรมชาติ รัฐบาลสั่งปิด หรือเกิดเหตุขัดข้องต่างๆ ทำให้ไม่สามารถท่องเที่ยวภายในอุทยานได้  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปรับรายการทดแทนเป็น อุทยานแห่งชาติซงผิงโกว หรือสถานที่อื่นๆ ทดแทน

 เย็น                    บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

จากนั้น                พักที่ JIUZHAI RESORT HOTEL หรือระดับเทียบเท่า êêêê

วันที่สี่               ทะเลสาบเต๋อซี • เมืองโบราณซงพาน • เมืองตูเจียงเอี้ยน • สะพานใต้ตูเจียงเอี้ยน (น้ำตาสีฟ้า) (เช้า/กลางวัน/เย็น)                                                                                               

เช้า                    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

จากนั้น                ออกเดินทางสู่ เมืองตูเจียงเอี้ยน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6-7 ชั่วโมง) ระหว่างทางผ่านชม ทะเลสาบเต๋อซี ทะเลสาบน้ำสีเขียวดังมรกต บนที่ราบสูงรายล้อมไปด้วยภูเขา เกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในมณฑลเสฉวน ผลพวงของความสวยงามนั้นทำให้แผ่นดินทรุดจนเกิดรอยแยก และกลายเป็นมาเป็นทะเลสาบสีเขียวเทอร์ควอยซ์ที่ไหลไปตามแอ่งหุบเขา

กลางวัน               บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น                นำท่านแวะชม เมืองโบราณซงพาน เมืองชายแดนจีน-ทิเบต ซึ่งในสมัยโบราณเป็นเมืองที่ใช้แลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างชาวฮั่นและชาวทิเบต ชมกำแพงเมืองโบราณที่ทำจากอิฐ และหินที่ใช้แรงงานคนสร้างมากกว่าหนึ่งแสนคน ด้านหน้ามีรูปปั้นของเจ้าเหวินเฉินกับกษัตริย์ซงเซนกัมโปแห่งทิเบต เมืองโบราณที่มีกำแพงรายล้อมรอบด้านนอก ส่วนด้านในจะมีสินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึก และอาหาร มีทั้งอาหารเนื้อวัว (อาหารอิสลาม เนื่องจากชาวกุยอาศัยอยู่จำนวนมาก) และยังมีอาหารของชาวจีนทิเบตที่สามารถลองชิมได้ ซึ่งการเดินทางในเมืองโบราณซงพาน หากนั่งสามล้อก็สามารถเที่ยวได้ทั่วเมืองแล้ว

                        ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรม สะพานใต้ตูเจียงเอี้ยน สะพานโบราณอันโดดเด่น ตั้งอยู่ในบริเวณจุดชมวิวตูเจียงเอี้ยน ที่นี่ไม่เพียงแต่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ต้องมาเยือนเท่านั้น แต่ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่คนท้องถิ่นเองชื่นชอบในตอนกลางคืนอีกด้วย

ในช่วงกลางคืนบริเวณโดยรอบสะพานแห่งนี้ ถูกประดับประดาไปด้วยแสงไฟสีฟ้าใต้ผืนน้ำ ทำให้น้ำในแม่น้ำดูเหมือน “น้ำตาสีฟ้า” ที่สวยงาม

เย็น                    บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ที่พัก                               พักที่ ZHONGYAN INTERNATIONAL HOTEL หรือระดับเทียบเท่า êêêê

วันที่ห้า           จัตุรัสหย่างเทียนวู่ • รูปปั้นแพนด้าเซลฟี่ • เมืองเฉิงตู • ถนนซอยกว้างซอยแคบ

 (เช้า/กลางวัน/เย็น)

เช้า                    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

จากนั้น                นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสหย่างเทียนวู่ สัญลักษณ์ของเมืองเฉิงตูที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง จัตุรัสแห่งนี้ถูกล้อมรอบไปด้วยตึกระฟ้า ว่ากันว่าใครที่ไม่มาเยี่ยมชมจัตุรัสเทียนฟูจะไม่ได้ไปเฉิงตูด้วยซ้ำ และถ่ายรูปคู่กับ รูปปั้นแพนด้าเซลฟี่ เจ้าแพนด้ายักษ์ที่กำลังนอนหงายท้องเซลฟี่อย่างน่ารัก กลายเป็นจุดไฮไลท์อีกที่ๆ ไม่ควรพลาด

กลางวัน               ä บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น                ออกเดินทางสู่ เมืองเฉิงตู (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) นำท่านเดินเที่ยว ถนนซอยกว้างซอยแคบ เป็นถนนที่แสดงถึงวิถีชีวิตของคนจีนเฉิงตูในสมัยโบราณ ผสมความเป็นทันสมัยเข้าไปอย่างลงตัว ถนนคนเดินมี 3 ซอย แต่ละซอยมีความยาวประมาณ 400 เมตร มีร้านค้าเล็กๆ ตั้งเรียงรายอยู่ในแต่ละซอยและตรอกให้เดินช้อปกันเพลิน ทั้งร้านหนังสือ ร้านชา-กาแฟ บาร์ เสื้อผ้า ไปจนถึงร้านอาหารนานาชนิด

เย็น                     บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ที่พัก                   พักที่ HANGCHEN INT HOTEL หรือระดับเทียบเท่า êêêê

วันที่หก                เมืองเฉิงตู • ถนนไท่กู๋หลี • วัดต้าฉือ • ถนนคนเดินชุนซี่ลู่ • หมีแพนด้ายักษ์ปีนตึก IFS • สนามบินสุวรรณภูมิ (เช้า/กลางวัน/-)

เช้า                    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

จากนั้น                เดินทางสู่ ถนนไท่กู๋หลี นำท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดต้าฉือ วัดเก่าแก่ที่มีอายุยาวนานกว่า 1,600 ปี ตั้งอยู่ใจกลางเมืองในย่านที่คึกคักที่สุดของเฉิงตู รอบๆ วัดเป็นตึกสูง และมีห้างสรรพสินค้ารายล้อมมากมาย แต่ภายในวัดบรรยากาศดีให้ความรู้สึกสงบร่มรื่น

กลางวัน               บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น                นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินซุนซีลู่ แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของเมืองเฉิงตู อิสระช้อปปิ้งแบรนด์เนม สินค้าพื้นเมือง และขนมท้องถิ่น ฯลฯ ตามอัธยาศัย นอกจากนี้ยังมี หมีแพนด้ายักษ์ปีนตึก เจ้าแพนด้าอ้วนน่ารักกำลังป่ายปีนตึก IFS BUILDING เป็นประติมากรรมแพนด้ายักษ์ที่แขวนอยู่บนอาคารใจกลางเมือง

ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

22.30 น.         ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ VZ3681 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)

01.40 น.         เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม