Top

พม่า พินอูลวิน เมืองสุดโรแมนติกกลางหุบเขา

ชื่อทัวร์ : พม่า พินอูลวิน เมืองสุดโรแมนติกกลางหุบเขา
สายการบิน : Bangkok Airways
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น : 11,900 บาท
วันที่เดินทาง

07-09 มี.ค. 63
28-30 มี.ค. 63
03-05 เม.ย 63
04-06 เม.ย 63
13-15 เม.ย 63

รายละเอียดทัวร์

 

 ทัวร์พม่า ไปพม่า ไหว้พระพม่า เที่ยวพม่า

พม่า 

พม่า พินอูลวิน เมืองสุดโรแมนติกกลางหุบเขา 3 วัน 2 คืน

ราคาสุดคุ้ม

วันแรก          กรุงเทพฯ – มัณฑะเลย์ - พินอูลวิน - นั่งรถม้าชมเมือง  (-/-/เย็น)                                                                                                                          

10.00 น.            พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 4 เคาท์เตอร์ F สายการบินบางกอกแอร์เวย์  Bangkok Airway (PG)

12.15 น.            ออกเดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์ โดยเที่ยวบิน PG 709  ** บริการอาหารบนเครื่อง**

13.40 น.             เดินทางถึง สนามบินมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นำท่าน              เดินทางเข้าสู่เมืองพินอูลวิน (Pyin Oo Lwin) รถวิ่งไปบนถนนสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง หรือที่เรียกกันในยุคสงครามว่า Burma Road มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือราว 60 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาฯ 2.30 ชั่วโมงก็มาถึงเมืองพินอูลวินหรือมีอีกชื่อหนึ่งว่า “เมเมี๊ยว” (Maymyo) เมืองพักตากอากาศที่มีชื่อเสียงของประเทศพม่ามาตั้งแต่สมัยอาณานิคมอังกฤษ และที่แห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับอากาศที่บริสุทธิ์ เย็นสบายตลอดทั้งปี จากนั้นนำท่าน นั่งรถม้า ชมเมืองพินอูลวิน เพื่อเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึก ย่านหอนาฬิกา Purcell Tower สัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมืองพินอูลวิน

ค่ำ                      บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

*นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว **Royal Parkview หรือเทียบเท่า

วันที่สอง          ตลาดเช้าพินอูลวิน - วัดพระมหาอันตูกานตาร์ - ชมสวนพฤกษศาสตร์กันดอว์จี - มัณฑะเลย์ –อมรปุระ- สะพานไม้อูเบ็ง              (เช้า/กลางวัน/เย็น)                                                                                                                          

07.00 น.             รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม   

นำท่านเดินเที่ยวชมตลาดเช้าที่ เมืองพินอูลวิน ให้ท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตที่หลากหลายวัฒนธรรมที่รวมกันอยู่ในเมืองนี้ และเลือกซื้อและชมสินค้าซึ่งจำหน่ายทั้งของที่ระลึก งานฝีมือท้องถิ่น และสินค้าต่างๆ สำหรับนักท่องเที่ยว รวมถึงจำหน่ายพืชผักผลไม้ และของกิน ของใช้สำหรับชาวพม่าในท้องถิ่น

จากนั้น              นำท่านนมัสการ วัดพระมหาอันตูกานตาร์ (Maha Ant Htoo Kan Thar Pagoda) ซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปที่คนไทยเรียกว่า “พระทันใจ” ซึ่งแกะสลักจากหินอ่อนทั้งองค์ ตามประวัติกล่าวว่า มีชาวจีนได้มาบูชาองค์พระทันใจไปไว้ที่ประเทศจีน ระหว่างการเดินทาง รถเกิดอุบัติเหตุ องค์พระตกจากรถ ไม่สามารถยกขึ้นรถไปได้อีกไม่ว่าจะใช้เครนช่วยยกก็ตาม สุดท้ายจึงต้องสร้างวัดบริเวณนี้เพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปหยกขาวองค์นี้ พร้อมกับตั้งชื่อว่า “มหาอันตูกานตาร์” ซึ่งแปลเป็นไทยได้ว่า “เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มหัศจรรย์ที่ให้ความร่ำรวย โชคดีแก่ผู้กราบไหว้” และเชื่อกันว่าเป็นพระรักชาติอีกด้วย

นำท่าน              ชมความงดงามของพืชเมืองหนาวที่ สวนพฤกษศาสตร์กันดอว์จี (National Kandawkyi Botanical Garden) สวนแห่งนี้ตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1915 ออกแบบให้เหมือนกับ สวนพฤกษศาสตร์หลวงเมืองคิว (Royal Botan Gardens) หรือสวนคิว (Kew Garden) ในประเทศอังกฤษ ภายในสวนแห่งนี้ประกอบด้วยสนามหญ้าสวนหย่อม สระน้ำขนาดใหญ่ และมีป่าธรรมชาติ เป็นองค์ประกอบภายในสวน นอกจากจะตกแต่งสวยงามแล้วยังมีการให้ความรู้ด้านพรรณพืชและการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีพื้นที่กว้างขวางถึง 2,700 ไร่ ภายในสวนพฤษศาสตร์มีการปลูกพืชพันธุ์พื้นเมืองกว่า 514 สายพันธุ์ ต้นไม้จากต่างประเทศ 74 สายพันธุ์ มีการปลูกไผ่กว่า 75 ชนิด กล้วยไม้พันธุ์พื้นเมืองกว่า 300 ชนิด นอกจากนั้นยังมีการปลูกดอกไม้อีกจำนวนหลากหลายสายพันธุ์ โดยเฉพาะดอกกุหลาบที่ถูกมาปลูกในสวนแห่งนี้กว่า 25 สายพันธุ์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของผู้ที่ชื่นชอบธรรมชาติและต้นไม้อย่างแท้จริง

จากนั้น              ระหว่างทางกลับมัณฑะเลย์ แวะชมสวนกาแฟท้องถิ่นและชิมไวน์ท้องถิ่นได้ที่ทำจาก

Strawberry,Grape,Pineapple,Cherry และ Jam** ให้ท่านได้เลือกเป็นของฝาก

12.00 น.            ä บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น              นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง อมรปุระ (Amrapura) เมืองแห่งผู้เป็นอมตะซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองมัณฑะเลย์ซึ่งเป็นราชธานีเพียง 76 ปี ท่านจะได้ชมทัศนียภาพของเมืองสกาย ลุ่มแม่นํ้าอิระวดี เจดีย์จำนวนมากมายที่ตั้งเรียงรายอยู่บนภูเขา และริมฝั่งแม่นํ้า ชมสะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลกโดยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ชื่อว่าเสาอู เสาของสะพานใช้ไม้สักถึง1,208 ต้นซึ่งมีอายุกว่า 200 ปีทอดข้าม ทะเลสาบคองตามัน (Toungthamon) ไปสู่วัดจอกตอจีซึ่งมีเจดีย์ที่สร้างตามแบบวัดอนันดาแห่งพุกาม

 

ค่ำ                       บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  **เมนูพิเศษ!! กุ้งแม่น้ำเผา

*นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว **HOTEL YI LINK MANDALAY หรือเทียบเท่า

 

วันที่สาม       เข้าร่วมพิธีล้างหน้าพระมหามัยมุนี - พระราชวังมัณฑะเลย์ – พระราชวังไม้สักชเวนานจอง – วัดกุโสดอ – สกายน์ - เจดีย์นมนาง - ขึ้นเขาสกายน์ – เจดีย์เจดีย์เสวยอูปงยะฉิ่น – เจดีย์อูมินทงแส่ - กรุงเทพฯ          (เช้า/กลางวัน/ - )                                                                                                                           

07.00 น.             รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม   

นำท่าน              นมัสการ พระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า ถือเป็นต้นแบบพระพุทธรูปทองคำขนาดใหญ่ทรงเครื่องกษัตริย์ที่ได้รับการขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองคำเนื้อนิ่ม” ที่พระเจ้ากรุงยะไข่ทรงหล่อขึ้นที่เมืองธรรมวดี เมื่อปี พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 นิ้ว หุ้มด้วยทองคำเปลวหนา 2 นิ้ว ทรงเครื่องประดับทองปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 9 ฟุต ในปี พ.ศ. 2327 พระเจ้าปดุงได้สร้างวัดมหามุนี หรือวัดยะไข่ (วัดอาระกัน หรือวัดพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระมหามัยมุนี และในปี พ.ศ.2422 สมัยพระเจ้า สีปอ ก่อนจะเสียเมืองพม่าให้อังกฤษได้เกิดไฟไหม้วัด ทองคำ จึงทำให้ทองคำเปลวที่ปิดพระละลายเก็บเนื้อทองได้นํ้าหนักถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ.2426 ชาวพม่าได้เรี่ยไรเงินเพื่อบูรณะวัดขึ้นใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมโดยสายการออกแบบของช่างชาวอิตาลีจึงนับได้ว่าเป็นวัดที่สร้างใหม่ที่สุดแต่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ที่สุดในเมืองพม่า โดยรอบ ๆ ระเบียงเจดีย์ยังมีโบราณวัตถุที่นำไปจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งกรุงแตกครั้งที่ 1 พร้อมทั้ง เชิญทุกท่านร่วมทำบุญบูรณวัดกุสินารา ซึ่งมีอายุหลายร้อยปีประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ สวยงามมากจากนั้นกลับโรงแรม

 

จากนั้น              นำท่านเข้าชม พระราชวังมัณฑะเลย์ (Mandalay Palace) พระราชวังที่ส่วนใหญ่ก่อสร้างด้วยไม้สักที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชียในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา หรือ สงครามโลกครั้งที่ 2 วันที่ 20 มีนาคม 2488 เครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตรโดยกองทัพอังกฤษได้ทิ้งระเบิดจำนวนมากมายถล่มพระราชวังมัณฑะเลย์ของพม่าด้วยเหตุผลว่าพระราชวังนี้เป็นแหล่งซ่องสุมกำลังของกองทัพญี่ปุ่น ระราชวังมัณฑะเลย์ซึ่งเป็นพระราชวังไม้สักก็ถูกไฟไหม้เผาราบเป็นหน้ากลองหลงเหลือก็แต่ป้อมปราการและคูนํ้ารอบพระราชวังที่ยังเป็นของดั่งเดิมอยู่ปัจจุปันพระราชวังที่เห็นอยู่เป็นพระราชวังที่รัฐบาลพม่าได้จำลองรูปแบบของพระราชวังของเก่าขึ้นมา

จากนั้น              นำท่านไป พระราชวังไม้สักชเวนานจอง Golden Palace Monastry วังที่สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง งดงามตามแบบศิลปะพม่าแท้ๆ วิจิตรตระการด้วยลวดลายแกะสลักประณีตอ่อนช้อย ทั้งหลังคา บานประตูและหน้าต่าง โดยเน้นรายละเอียดเกี่ยวกับพุทธประวัติและทศชาติของพระพุทธเจ้า สร้างโดยพระเจ้ามินดงในปี พ.ศ. 2400 ซึ่งเป็นปีที่พระองค์ย้ายราชธานีจากอมรปุระมาอยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์เพื่อเป็นตำหนักยามแปรพระราชฐาน แต่หลังจากที่พระองค์สิ้นพระชนม์ พระเจ้าธีบอ หรือ สีป่อ พระโอรสก็ทรงยกวังนี้ถวายเป็นวัดถือได้ว่าเป็นงานฝีมือที่ประณีตของช่างหลวงชาวมัณฑะเลย์อย่างแท้จริง นำท่านชม วัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda) ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่ทำการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 5 มีแผ่นศิลาจารึกพระไตรปิฎกทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์ และหนังสือกินเนสบุ๊คได้บันทึกไว้ว่า “หนังสือที่ใหญ่ที่สุดในโลก”

12.00 น.             บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น              เดินทางสู่เมืองสกายน์   ศูนย์กลางแห่งพระพุทธศาสนาที่สำคัญ ท่านจะได้ชมทัศนียภาพของเมืองสกายน์ ลุ่มแม่น้ำอิระวดี เจดีย์จำนวนมากมายที่ตั้งเรียงรายอยู่บนภูเขา และริมฝั่งแม่น้ำ สกายน์เป็นราชธานีได้เพียง 59 ปี ภายหลังเกิดการชิงอำนาจกัน สุดท้ายพระเจ้าโดะมินพญา ได้รับชัยชนะจึงย้ายเมืองหลวงใหม่มาตั้งที่ปากแม่น้ำมิดแง ตรงที่บรรจบกับแม่น้ำอิรวดี จนเป็นที่ตั้งของเมืองอังวะในเวลาต่อมา

จากนั้น              ชม เจดีย์กวงมูดอร์หรือวัดเจดีย์นมนาง สร้างโดยพระเจ้าต้าหลู่ เมื่อปี ค.ศ.1636 ใช้เป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วหรือพระทันตธาตุที่ได้มาจากลังกา เจดีย์นี้เป็นเจดีย์ทรงโอคว่ำแบบสิงหล หรือเจดีย์ทรงลังกา มีตำนานเล่าว่าองค์ระฆังทรงกลมผ่าครึ่งซีกนี้ ได้ต้นแบบมาจากถัน พระชายาคนโปรดของพระเจ้าต้าหลู่ องค์เจดีย์มีความสูง 46 เมตร เส้นรอบวงวัดได้ 274 เมตร และใช้อิฐในการก่อสร้างมากถึง 10,126,552 ก้อน จากนั้น ขึ้นเขาสกายน์ เป็นภูเขาขนาดกลาง เข้าชม จุดที่ 1  Umin Thonse` Pagoda or 30 Caves Pagoda เจดีย์อูมินทงแส่ ภายในมีพระพุทธรูป 45 องค์ประดิษฐานเรียงกันเป็นครึ่งวงกลม จุดที่ 2 นำท่านไปยัง เจดีย์เสวยอูปงยะฉิ่น หรือ ซูนอูพอนยาชิน  (Sone Oo Pone Nya Shin Pagoda) บ้างก็เขียนว่า (Soon U Ponya Shin Pagoda) หากแปลกันตามภาษาพม่าแปลว่า เป็นวัดที่พระพุทธเจ้ามารับเสวยฉันภัตตาหารที่นี่ ซึ่งอยู่บนยอดเขา Nga-pha ของเขตสะกายที่มีความสูง 240 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ณ จุดนี้ มีจุดชมวิวที่คุณสามารถมองเห็นเจดีย์ต่างๆ ที่วางตัวอยู่ตามไหล่เขา มองเรื่อยไปจนสุด ถึงแม่น้ำอิระวดี เชิญถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก ตามอัธยาศัย  

สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินมัณฑะเลย์

19.15 น.            ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดย สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG 714

** บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง **

21.40 น.            เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

...............................................................................

หมายเหตุ : สำหรับลูกค้าที่จองทัวร์พม่าเดินทางช่วงวันหยุดสงกรานต์ตั้งแต่ 12-21 เมษายน 2563

ภัตตาคารชาบูชิ/เป็ดปักกิ่ง+กุ้งมังกร/พระราชวังบุเรงนอง/ตลาดสก๊อตจะปิดให้บริการค่ะ

พระราชวังมัณฑะเลย์/พระราชวังไม้สักชเวนานจอง จะปิดให้บริการ

โดยทางผู้จัดทัวร์จะเปลี่ยนเป็นร้านอาหารอื่นและสถานที่เที่ยวอื่นที่เปิดให้แทนค่ะ