Top

มัลดีฟส์ EASY LUXURY MALDIVES

ชื่อทัวร์ : มัลดีฟส์ EASY LUXURY MALDIVES
สายการบิน : Bangkok Airways
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น : 49,900 บาท
วันที่เดินทาง
ออกเดินทางทุกวัน เริ่มเดินทาง 
 01 พ.ค. - 30 ก.ย. 62
รายละเอียดทัวร์

 PACKAGE MALDIVES

ทัวร์มัลดีฟส์ แพคเกจมัลดีฟส์ จองมัลดีฟส์ มัลดีฟส์ราคาถูก

EASY LUXURY PACKAGE MALDIVES
"AMAYA RESORT"
บินบางกอกแอร์เวย์ (PG) 
แพ็คเกจมัลดีฟส์สุดหรู 4วัน 3คืน
พักบนเกาะฮูลูมาเล่ 1 คืน 3ดาว
พักโรงแรมกลางน้ำ 2 คืน 5ดาว
 ดาวน์โหลดโปรแกรม
 
ราคาเริ่มต้น 49,900.- 
ออกเดินทางทุกวัน เริ่มเดินทาง 
 01 พ.ค. - 30 ก.ย. 62
 

                 นำทุกท่านท่องเที่ยวครึ่งวัน โดยเลือกกิจกรรม ดำน้ำ หรือ ล่องเรือชมวิว (บริการอุปกรณ์ดำน้ำโดยทางรีสอร์ท)

 

 

เดินทางโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์

 พักบนเกาะ HULHUMALE  1 คืน WATER VILLA 5 ดาว 2 คืน

 

สายการบินบางกอกแอร์เวย์ BANGKOK AIRWAYS (PG)

ขาไป

PG711

BKK - MLE

09.20 – 11.55 น.

สายการบินบางกอกแอร์เวย์ BANGKOK AIRWAYS (PG)

ขากลับ

PG712

MLE - BKK

12.45 – 19.25 น.

 

หากท่านต้องซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ แต่ละกรุ๊ปนั้นจะคอนเฟิร์มก่อนประมาณ 10 วันก่อนเดินทาง

หากท่านต้องการจองตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาสอบถามเที่ยวบินคอนเฟิร์มกับเจ้าหน้าที่ก่อน กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาในการเดินทางได้และหากกรณีเกิดความผิดพลาดจากสายการบิน เช่น

ความล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจาก

สายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัย

เป็นต้น เหตุผลต่างๆที่อยู่เหนือความควบคุมของบริษัท ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆได้ในทุกกรณี

 

 

อัตราค่าบริการ

กำหนดวันเดินทางแพ็คเกจมัลดีฟส์ 4วัน 3คืน

ผู้ใหญ่ 1 ท่าน

(พักห้องละ 2 ท่าน)

 

ออกเดินทางทุกวัน

เริ่มเดินทาง 01 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2562

**กรุณาเช็คระบุวันเดินทางทุกครั้งก่อนทำการจอง**

 

 

ราคาเริ่มต้น 49,900.- บาท

(ราคานี้เป็นเพียงราคาเริ่มต้น ราคาขึ้นอยู่กับวันเดินทาง)

:: ราคาโปรโมชั่น ไม่มีราคาเด็ก ::

 

วันที่ 1

       กรุงเทพฯ – เมืองมาเล่ – ซิตี้ทัวร์เมืองมาเล่                                                              ( - / L / D )

 

06.30 น.    ลูกค้าเช็คอินด้วยตัวเอง ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)

09.20 น.     ออกเดินทางสู่เมืองมาเล่ สาธารณรัฐมัลดีฟส์ ท่าอากาศยานนานาชาติเวลาน่า VELANA AIRPORT โดยเที่ยวบินที่ PG711 สายการบิน BANGKOK AIRWAYS  

**บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง และสามารถใช้เลาจ์ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ได้ฟรี

12.50 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเวลาน่า VELANA AIRPORT หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว ติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท เดินทางสู่ หาดฮูลูมาเล่ (Hulhumale) โดยห่างจากสนามบินประมาณ 15 นาทีโดยรถยนต์ หาดฮุลุมาเล่เป็นเมืองชายหาดที่มีทัศนียภาพที่สวยงาม ไม่แพ้กับเกาะต่างๆ ท่านสามารถดื่มด่ำกับบรรยากาศชายหาดที่สวยงามที่อยู่ตรงข้ามโรงแรม และสามารถเดินเล่นในเมืองมาเล่ได้ด้วยในเวลากลางคืน โดยโรงแรมที่ท่านจะเข้าพักนั้น สามารถเดินไปเที่ยวเล่นที่ชายหาดได้ จากนั้นนำท่านเข้าเช็คอินที่โรงแรมใกล้ชายหาดฮุลุมาเล่ 

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม บริการแบบเซ็ทเมนู บริการหลากหลายเมนู  ให้ท่านสามารถเลือกได้ (1)

หลังอาหารกลางวันให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

16.00 น.     ถึงเวลาสมควรนำท่านเที่ยวชม เมืองมาเล่ เมืองมาเล่เป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐมัลดีฟส์ เมืองหลวงนี้ขึ้น

                     ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงที่เล็กที่สุดในโลก เพราะมีพื้นที่เพียง 5.8 ตารางกิโลเมตร มีประชากรเพียง 1 แสนกว่าคน และเป็นศูนกลางเศรษฐกิจและการคมนาคมของประเทศ ให้ท่านได้เดินชมวิถีชีวิตของชาวเมือง สถาปัตยกรรมต่างๆ และยังมีร้านขายของที่ระลึก ที่เต็มไปด้วยของฝากที่หลากหลาย ทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องประดับจากท้องทะเลต่างๆ และยังได้เดินชมตลาดสด ขายของทะเลอย่างคึกคัก (ในเมืองหลวงมาเล่ จะไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์จำหน่าย สามารถซื้อได้ที่สนามบิน)

เย็น               รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม บริการแบบเซ็ทเมนู บริการหลายหลายเมนู  ท่านสามารถเลือกได้ (2) 

พักที่ UI INN HOTEL /THE AQUZZ/ TURQUOISE RESIDENCE HOTEL  ระดับ 3 ดาว  หรือเทียบเท่า  เกาะฮูลูมาเล่

 


วันที่ 2

 เกาะฮูลูมาเล่ – สนามบิน ขึ้นเครื่องบินน้ำ (Seaplane) เพื่อเข้าสู่ AMAYA RESORT        ( B / L / D )

เช้า               รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ณ ภัตตาคารในรีสอร์ท (3)

                 นำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางต่อโดยเครื่องบินน้ำ (Seaplane) เพื่อเข้าสู่ อะมายา รีสอร์ท

                 ถึงที่พัก พร้อมรับเครื่องดื่มต้อนรับ และ ทำการ Check-in เข้าพักในห้องพักกลางน้ำ จากนั้นให้ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

12.30 น.      รับประทานอาหารกลางวันบุฟเฟต์นานาชาติ ณ ภัตตาคารในรีสอร์ท (4)

                                           พักผ่อนตามอัธยาศัย ทางรีสอร์ทมีบริการเครื่องดื่มริมสระตลอดทั้งวัน จนถึงเที่ยงคืน สามารถใช้บริการได้ฟรี

19.30 น.      รับประทานอาหารเย็นบุฟเฟต์นานาชาติ ณ ภัตตาคารในรีสอร์ท (5)

พักที่ AMAYA RESORT ระดับ 5 ดาว  

วันที่ 3

AMAYA RESORT (กิจกรรมครึ่งวัน เลือกดำน้ำ หรือ ล่องเรือ )                                       ( B / L / D )

เช้า               รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์นานาชาติ ณ ภัตตาคารในรีสอร์ท (6)

12.30 น.      รับประทานอาหารกลางวันบุฟเฟต์นานาชาติ ณ ภัตตาคารในรีสอร์ท  (7)

                 อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย สามารถใช้บริการฟิตเนส สระว่ายน้ำ และรับเครื่องดื่มของว่าง จากบาร์ริมสระน้ำได้ตั้งแต่เวลา 10.00-24.00 น.

19.00 น.      รับประทานอาหารเย็นบุฟเฟต์นานาชาติ ณ ภัตตาคารในรีสอร์ท (8)

พักที่ AMAYA RESORT ระดับ 5 ดาว  

 

วันที่ 4

AMAYA RESORT – สนามบิน -  กรุงเทพฯ          ( B / - / - )

 07.00 น.         รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ณ ภัตตาคารในรีสอร์ท (9)

                 หลังอาหารเช้าให้ลูกค้า Check-out ทางรีสอร์ทจะแจ้งเวลานัดหมายการเดินทางไปสนามบินให้ทราบ

                 สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางโดยเครื่องบินน้ำ (Seaplane) ไปยัง ท่าอากาศยานนานาชาติเวลาน่า VELANA AIRPORT

12.45 น.       ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ PG712 สายการบิน BANGKOK AIRWAYS **บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

19.25 น.       เดินทางถึง ท่าอากาศสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาเข้า  โดยสวัสดิภาพและประทับใจ