Top

ทัวร์อเมริกา แคนาดา EVA AIR

ชื่อทัวร์ : ทัวร์อเมริกา แคนาดา EVA AIR
สายการบิน : China Eastern Airlines
ระยะเวลา : 10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น : 87,900 บาท
วันที่เดินทาง

วันที่ 15 -24 มี.ค. 63
วันที่ 9-18 เม.ย. 63
วันที่ 30 เม.ย. – 9 พ.ค. 63
วันที่ 7-16 มิ.ย. 63

รายละเอียดทัวร์
สัมผัสมหานครเอกของโลก 
ทัวร์อเมริกา เที่ยวอเมริกาตะวันตก

อเมริกา แคนาดา

นิวยอร์ก วอชิงตัน ดี.ซี.  ไนแอการ่า โตรอนโต

10 DAYS 7 NIGHTS

นิวยอร์ก | วอชิงตัน ดี.ซี.| น้ำตกไนแองการ่า | อาหารค่ำบน Skylon Tower | โตรอนโต

วันที่ 1

กรุงเทพฯ – ไต้หวัน – นิวยอร์ก

08.30 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน อี.วี.เอ.แอร์ ประตู 8 แถว Q พบเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก

12.00 น.

ออกเดินทางสู่มหานครนิวยอร์ก โดยเที่ยวบินที่ BR 062

สำหรับคณะที่ออกเดินทาง 15 มีนาคม จะออกเดินทางเวลา 12.10 น. และไปถึงไต้หวันเวลา 16.45 น. เที่ยวบินที่ BR212

สำหรับคณะที่ออกเดินทาง 9 เม.ย. และ 30 เม.ย. จะออกเดินทางเวลา 11.40 น.และไปถึงไต้หวันเวลา16.30 น. เที่ยวบินที่ BR212

สำหรับคณะที่ออกเดินทาง 7 มิ.ย. จะออกเดินทางเวลา 12.20 น. และไปถึงไต้หวันเวลา 17.10 น. เที่ยวบินที่ BR212

16.35 น.

ถึงสนามบินไต้หวัน รอเปลี่ยนเครื่อง

19.30 น.

ออกเดินทางต่อสู่มหานครนิวยอร์ก โดยเที่ยวบินที่ BR 032

สำหรับคณะที่ออกเดินทางตั้งแต่ 9 เม.ย. จะออกเดินทางเวลา 19.10 น.และไปถึงนิวยอร์คเวลา 22.05 น. .

22.10 น.

เดินทางถึงสนามบินนานาชาติจอห์น เอฟ เคนเนดี (JFK) มหานครนิวยอร์ก (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 11 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านเดินทางสู่ มหานครนิวยอร์ก (New York) ที่มีชื่อเล่นว่า Big Apple เมืองใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา และที่เจริญที่สุดในโลก

ที่พัก

เดินทางเข้าสู่ที่พัก THE WATSON HOTEL NEW YORK หรือเทียบเท่า

วันที่ 2

นิวยอร์ก –  เทพีเสรีภาพ – ขึ้นตึก วัน เวิลด์เทรด เซ็นเตอร์

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 

พาท่านลงเรือเฟอร์รี่ เพื่อชมอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ (Statue of Liberty) ชมความสง่างามของเทพีเสรีภาพ สัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของชาวอเมริกันที่แสดงให้เห็นถึงว่าเป็นดินแดนที่ทุกคนมีสิทธิ และ เสรีภาพเท่าเทียมกัน ซึ่งเทพีเสรีภาพนี้ประเทศฝรั่งเศสได้มอบให้เป็นของขวัญเนื่องในโอกาสที่อเมริกาก่อตั้งประเทศครบรอบ 100 ปี

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารญี่ปุ่น

 

จากนั้นนำท่านขึ้นชมทิวทัศน์มหานครนิวยอร์กบนตึกระฟ้าแห่งใหม่ของนครนิวยอร์ก ตึก วัน เวิลด์เทรด เซ็นเตอร์ (One World Trade Center) ที่ถูกจัดอันดับให้เป็นตึกที่สูงเป็นอันดับที่ 3 ของโลก สร้างแทนที่ตึกแฝดเวิล์ดเทรดเซ็นเตอร์ที่เกิดเหตุการณ์ 9/11 ในปี 2001 จากนั้นอิสระให้ท่านได้เดินช้อปปิ้งบนถนน 5th Avenue ถนนชื่อดังที่สุดใจกลางกรุงยอร์ก


ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

ที่พัก

เดินทางเข้าสู่ที่พัก THE WATSON HOTEL NEW YORK หรือเทียบเท่า

วันที่ 3

นิวยอร์ก –  WOODBURY OUTLET – นิวยอร์ก – ไทม์ สแควร์

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 

เดินทางสู่เมืองวู๊ดบูรี่ (Woodbury) เพื่อให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ Woodbury Common Premium Outlets ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยที่ โดยมีร้านค้ามากกว่า 220 ร้านค้า อาทิ เช่น 7 For All Mankind, A|X Armani Exchange, Adidas, Balenciaga, Banana Republic Factory Store, Burberry, Calvin Klein, Chloe, Diesel, Dior, DKNY, Gap Outlet, Giorgio Armani, Guess Factory Store, Hugo Boss Factory Store, Levi′s Outlet Store, Prada, Ralph Lauren, Salvatore Ferragamo, Superdry, True Religion Brand Jeans, Versace, Saint Laurent ฯลฯ

กลางวัน

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

บ่าย

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่นิวยอร์ก  ให้ท่านได้อิสระเดินเล่นย่าน ไทม์ สแควร์ (Time Square) ย่านการค้าในกลางมหานคร ที่ประชันป้ายโฆษณานับร้อยป้ายและย่านโรงละครเพลง ณ ถนนบรอดเวย์ (Broadway Avenues) ต้นกำเนิดของละครบรอดเวย์ศิลปะการแสดงที่ทั่วโลกยอมรับ 

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารไทย

ที่พัก

เดินทางเข้าสู่ที่พัก THE WATSON HOTEL NEW YORK หรือเทียบเท่า

วันที่ 4

ฟิลาเดลเฟีย – วอชิงตัน ดี.ซี.

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 

จากนั้นเดินทางสู่เมืองฟิลาเดลเฟีย (Philadelphia) มลรัฐเพนซิลวาเนียซึ่งเป็นเมืองที่ริเริ่มการประกาศอิสรภาพในสมัยก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกา โดยประกาศแยกเอกราชในปี ค.ศ. 1776 คำประกาศเขียนโดยโธมัส เจฟเฟอร์สัน เริ่มจากจุดกำเนิดเสรีภาพ อิสรภาพที่ อินดีเพน เด้นซ์ ฮอลล์ (Independence Hall) และระฆังแห่งอิสรภาพ (Liberty Bell) ที่ได้ลั่นเมื่อวันประกาศ

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย

 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. (Washington, D.C.) นครหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่ระหว่างมลรัฐเวอร์จิเนียกับแมรี่แลนด์ สร้างในสมัยประธานาธิบดี จอร์จ วอชิงตัน ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกา ถูกสร้างขึ้นเพื่อทดแทนฟิลาเดเฟียที่เคยเป็นเมืองหลวงของสหรัฐสมัยเป็นดินแดนโพ้นทะเลของอังกฤษ นำท่านชมสถานที่สำคัญต่างๆ ถ่ายรูปคู่กับทำเนียบขาว (White House) สถานที่ทำงานของประธานาธิบดีสหรัฐ อนุสาวรีย์วอชิงตัน (Washington Monument) แท่งหินโอเบลิสก์ที่สร้างเพื่อเป็นเกียรติแก่   จอร์จ วอชิงตัน ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกา ผู้นำอิสรภาพมาสู่สหรัฐอเมริกา อนุสรณ์สถานลินคอล์น (Lincoln Memorial) อาคารหินอ่อนที่สร้างตามศิลปะแบบกรีก เพื่อเป็นเกียรติแด่ อับราฮัม ลินคอล์น ประธานาธิบดีคนที่ 16 ของสหรัฐอเมริกา อนุสรณ์สถานเจฟเฟอร์สัน (Jafferson Memorial) อาคารศิลปะนีโอคลาสสิค อุทิศให้กับ โธมัส เจฟเฟอร์สัน ประธานาธิบดีคนที่สามของสหรัฐอเมริกา เจ้าของหลักการเรื่องการประกาศอิสรภาพ โดยออกแบบเป็นลักษณะ Pantheon ในกรุงโรม ตึกรัฐสภา ศูนย์กลางทางกฎหมายและการเมืองของอเมริกามากว่า 200 ปี สถานที่ทำงานของสมาชิกสภา Congress ของสหรัฐอเมริกา


ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง

ที่พัก

เดินทางเข้าสู่ที่พัก HOLIDAY INN CHANTILLY หรือเทียบเท่า

วันที่ 5

วอชิงตัน ดี.ซี. – สถาบันสมิธโซเนียน – แฮริสเบิร์ก – HERSHEY’S CHOCOLATE WORLD

เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 

นำท่านชมสถาบันสมิธโซเนียน (The Smithsonian Institute) เป็นสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา และพิพิธภัณฑ์หน่วยงานส่วนใหญ่ของสถาบันตั้งอยู่ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. มีพิพิธภัณฑ์อีกกว่า 19 แห่ง สวนสัตว์ ศูนย์วิจัย มีวัตถุสิ่งของต่างๆ ในความดูแลของพิพิธภัณฑ์มากกว่า 136 ล้านชิ้น ก่อตั้งในปี ค.ศ.1846 โดยเงินทุนรัฐบาลร่วมกับเงินกองทุนจากพินัยกรรมของ James Smithson นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ  เข้าชมพิพิธภัณฑ์เครื่องบินและยานอวกาศ (National Air and Space Museum) พิพิธภัณฑ์อากาศยานและยานอวกาศ ที่มีผู้เข้าชมสูงที่สุดในโลก แสดงประวัติศาสตร์การบินมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย เครื่องร่อน เครื่องบิน จรวดและยานอวกาศ ซึ่งเป็นของจริงตั้งแสดงอยู่ มีโรงภาพยนตร์จอยักษ์ (Imax) ที่ฉายภาพยนตร์เกี่ยวกับการบิน อวกาศ นอกจากนี้ยังมีท้องฟ้าจำลอง หินจากดวงจันทร์ และเครื่องบินลำแรกของโลกโดกย 2 พี่น้องตระกูล Wright นำชมพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจ เช่น เข้าชม National museum of Natural History ซึ่งสะสมและแสดงตัวอย่างของพันธ์ไม้ สัตว์ ฟอสซิล แร่ธาติ หิน อุกกาบาต และวัตถุที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ด้านการวิวัฒนาการของมนุษย์ ยังมีห้องแสดงกระดูกไดโนเสาร์ หุ่นช้างแอฟริกาโบราณที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลก และเพชรขนาด 45.5 กะรัต ที่เคยเป็นสมบัติของพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ของฝรั่งเศส

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองแฮริสเบิร์ก (Harrisburg) เมืองหลวงของรัฐเพนซิลเวเนีย (Pennsylvania) ริมฝั่งแม่น้ำซัวควิฮานน่า นำท่านเข้าชม HERSHEYS CHOCOLATE WORLD อาณาจักรช๊อคโกแลตที่เป็นเหมือนกับ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ คอมเพล็กซ์ (Entertainment Complex)  มีทั้งส่วนพิพิธภัณฑ์   ช๊อคโกแลต กระบวนการผลิต ภาพยนตร์ 3 มิติ มีเวลาให้ท่านได้เลือกซื้อช็อคโกแลตนานาชนิดเพื่อเป็นของฝากของที่ระลึก

**ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดคริสมาสต์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เดินทาง**

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

ที่พัก

เดินทางเข้าสู่ที่พัก RADISSON HARRISBURG  หรือเทียบเท่า

วันที่ 6

แฮริสเบิร์ก – แคนาดา – น้ำตกไนแองการ่า –  อาหารค่ำบน Skylon Tower

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 

จากนั้นนำท่านเดินสู่น้ำตกยักษ์ไนแองการ่า โดยน้ำตกไนแอการ่า ถ้าฝั่งอเมริกาจะตั้ง อยู่ในบริเวณของเมืองบัฟฟาโร่ (Buffalo) ได้รับการคัดเลือกจากหนังสือ Reader’s Digest ให้เป็นเมืองที่มีความสะอาดเป็นอันดับ 3 ของอเมริกา และเป็นเมืองติดพรมแดนระหว่างอเมริกาและแคนาดา โดยมีแม่น้ำไนแอการ่าขวางกั้น ซึ่งเป็นจุดกำเนิดของน้ำตกยักษ์ไนแอการ่า

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย

นำท่านข้ามพรมแดนอเมริกา – แคนาดา เพื่อเข้าสู่อุทยานแห่งชาติน้ำตกไนแองการ่าฝั่งแคนาดา (Niagara Falls, Canada Side) เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกทางธรรมชาติ พบกับความยิ่งใหญ่ของน้ำตกที่มีปริมาณน้ำมากมายมหาศาลก่อให้เกิดเสียงสนั่นหวั่นไหวและละอองไอน้ำที่ทำให้เกิดสายรุ่งเมื่อกระทบกับแสงแดดในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส

***หมายเหตุ : บริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศแคนนาดา จะมีการตรวจพาสปอร์ตและวีซ่าเข้าประเทศแคนนาดาอีกครั้ง และทางประเทศแคนนาดา ไม่อนุญาตให้นำอาหารทุกชนิด รวมถึงผลไม้ ถั่ว ขนมต่างๆ เข้าประเทศอย่างเด็ดขาด***

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ บนหอคอย SKYLON TOWER เพื่อชมวิวอัน

สวยงามของนำตกไนแอการ่าจากมุมสูง

ที่พัก

เดินทางเข้าสู่ที่พัก SHERATON ON THE FALL หรือเทียบเท่า

วันที่ 7

ล่องเรือไนแองการ่า – เมืองโตรอนโต

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 

นำท่านล่องเรือชมน้ำตกไนแองการ่า (Niagara Falls) ตั้งอยู่บนแม่น้ำไนแอการ่าทางตะวันออกของทวีปอเมริกาเหนือ บนพรมแดนระหว่างประเทศแคนาดากับสหรัฐอเมริกา น้ำตกไนแอการ่าประกอบด้วยน้ำตกสามแห่ง คือ น้ำตกเกือกม้า (Horseshoe Falls) สูง 158 ฟุต, น้ำตกอเมริกาสูง 167 ฟุต, และน้ำตกขนาดเล็กกว่าที่อยู่ติดกัน คือน้ำตก Bridal Veil. มีจุดชมวิวที่สวยงามและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของทั้ง 2 ประเทศ  (หมายเหตุ : การล่องเรือน้ำตกไนแอการ่า Hornblower Niagara Cruises เปิดให้บริการ วันที่ 18 พฤษภาคม- 30 พฤศจิกายน 2562 และอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ หากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ทางบริษัทนำท่านลงสู่ “JOURNEY BEHIND THE FALLS” ชมฉากหลังน้ำตก เพื่อชมความงามของน้ำตกไนแอการ่าอย่างใกล้ชิดเป็นการทดแทน) 


กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

บ่าย

นำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองโตรอนโต (Toronto)  เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแคนาดา และเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับที่ 4 ในทวีปอเมริกาเหนือ และโตรอนโตเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐออนตาโอ ของแคนาดา มีประชากรประมาณ 2.6 ล้านคน และเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ ศิลปะ วัฒนธรรม มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เช่น หอคอย CN Tower,ทะเลสาป Ontario,พิพิธภัณฑ์ Royal Ontario

ค่ำ

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย

ที่พัก

เดินทางเข้าสู่ที่พัก TORONTO DON VALLEY หรือเทียบเท่า

วันที่ 8

โตรอนโต –  CN Tower – ช้อปปิ้ง – สนามบิน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 

 

 

 

 

จากนั้นนำท่านขึ้นหอคอยซีเอ็น (CN Tower) ที่มีความสูงถึง 520 เมตรเป็นหอคอยที่สูงที่สุดในโลก ท่านจะได้ชมทัศนียภาพของเมืองโตรอนโตอย่างทั่วถึง รวมทั้งทะเลสาบออนตาริโอ (Lake Ontario), เกาะโตรอนโต (Toronto Islands) ซึ่งยังเป็นที่สนามบิน ของ Billy Bishop Toronto City Airport ที่ท่านสามารถมองเห็นได้จากบนหอคอยนี้ นำท่านชมเมืองโตรอนโต ชมมหาวิทยาลัยโตรอนโต (University of Toronto) ศูนย์กลางการศึกษาของโตรอนโต จากนั้นนำท่านถ่ายรูปคู่กับอาคารรัฐสภา ของรัฐออนตาริโอ ซึ่งมีพระบรมรูปของพระนางวิคตอเรีย พระราชินีแห่งอังกฤษเจ้าอาณานิคมในสมัยก่อนตั้งอยู่ด้านหน้า, ศาลาว่าการเมือง (Toronto City Hall), สวนควีนพาร์ค (Queen’s Park) เป็นต้น


กลางวัน

บ่าย

 

 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ห้างสแควร์วัน (Square One Shopping Centre) ซึ่งเป็นห้างขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยก่อนกลับ มีร้านค้ามากกว่า 300 ร้าน อาทิ เช่น Aldo, American Eagle, Armani, Ben Sherman, Browns, Bentley, Champ, Cleo, Coach, Diesel, Forever 21, Foot Locker, Gap, Gucci, Guess, Geox, H&M, Hugo Boss,  Jack & Jones, Lacoste, Massimo Dutti, Muji, Nike Root, Sephora, Showcase, Swarovski, Topshop, Topman, The Body Shop, Pandora , Uniqlo , Victoria’s Secret, Walmart, Zara ฯลฯ

ค่ำ

อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย

 

นำท่านเดินทางสู่สนามบินโตรอนโต

วันที่ 9

***เครื่องบินบินผ่านเส้นเวลาสากล***

00.45 น.

ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ BR 035

 

สำหรับคณะที่ออกเดินทาง 15 มีนาคม จะออกเดินทางเวลา 01.20  น. และไปถึงไต้หวันเวลา 05.10 น.

สำหรับคณะที่ออกเดินทางตั้งแต่ 9 เม.ย. เป็นต้นไปจะออกเดินทางเวลา 01.45 น.และไปถึงไต้หวันเวลา05.15 น

 

***เครื่องบินบินผ่านเส้นเวลาสากล***

วันที่ 10

ไต้หวัน – กรุงเทพฯ 

05.25 น.

ถึงสนามบินไต้หวัน เพื่อรอการเปลี่ยนเครื่อง

09.40 น.

ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ด้วยเที่ยวบินที่ BR 067

สำหรับคณะที่ออกเดินทาง 15 มีนาคม จะออกเดินทางเวลา 07.45 น. และไปถึงกรุงเทพเวลา 10.40 น. เที่ยวบินที่ BR 211

สำหรับคณะที่ออกเดินทาง 9 เม.ย. และ 30 เม.ย. จะออกเดินทางเวลา 08.30 น.และไปถึงกรุงเทพเวลา 11.15 น. เที่ยวบินที่ BR 211

สำหรับคณะที่ออกเดินทาง 7 มิ.ย. จะออกเดินทางเวลา 09.00 น. และไปถึงกรุงเทพเวลา 11.35 น. เที่ยวบินที่ BR 211

12.35 น.

ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ด้วยความสวัสดิภาพ