Top

ทัวร์ฮ่องกง ฮ่ อ ง ก ง เ ซิ น เ จิ้ น ช้ อ ป ปิ้ ง 3 วัน

ชื่อทัวร์ : ทัวร์ฮ่องกง ฮ่ อ ง ก ง เ ซิ น เ จิ้ น ช้ อ ป ปิ้ ง 3 วัน
สายการบิน : Egypt Air
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น : 3,993 บาท
วันที่เดินทาง

ออกเดินทางทุกวัน ตลอดเดือนตุลาคม62

เช็คที่ว่างติดต่อ Line id : tourjaidee

รายละเอียดทัวร์

 ฮ่องกงราคาถูก ตั๋วไปฮ่องกง ที่เที่ยวฮ่องกง

ฮ่องกง Hongkong

ฮ่ อ ง ก ง  เ ซิ น เ จิ้ น  ช้ อ ป ปิ้ ง  3 วัน 

  • ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดชื่อดังของเกาะฮ่องกง
  • วัดหวังต้าเซียน(ขอความรัก) l เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ(ขอเงิน) l วัดแชกงหมิว(ขอโชคลาภ)
  • สวรรค์ของนักช๊อป  . . .  ช้อปปิ้งแบรนด์เนมเต็มอิ่มจุใจ
  • เดินทางโดยสายการบินอียิปต์แอร์ (MS) นั่งสบายๆ มีจอส่วนตัวพร้อมเสริฟอาหารบนเครื่อง
  • หมายเหตุ : ไม่รวมค่าวีซ่า 1,650 บาท,ไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับรถ 2,000 บาท/ท่าน/ทริป

วันแรก          สนามบินสุวรรณภูมิ – ฮ่องกง – เซินเจิ้น                                        

11.00 น.    คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตูทางเข้าที่ 7 เคาน์เตอร์ N  สายการบินอียิปต์แอร์ (MS) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก 

14.25 น.     ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยสายการบินอียิปต์แอร์ เที่ยวบินที่ MS960 (บริการอาหารบนเครื่อง)

18.00 น.     ถึงสนามบิน เช็กลัปก๊อก ฮ่องกง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว  พบไกด์ท้องถิ่น ที่ทางออก B   นำท่านเดินทางสู่ เมืองเซินเจิ้น โดยรถไฟ (ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.)

                            นำคณะเข้าสู่ที่พัก HIGGERT  HOTEL  หรือเทียบเท่า

 

วันที่สอง       เซินเจิ้น พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น ร้านบัวหิมะ,ร้านหยก,ร้านยางพารา เมืองจำลองฮอลแลนด์ ช้อปปิ้งหลอหวู่เซ็นเตอร์ – โชว์น้ำพุเต้นระบำ

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางเข้าชม พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น (SHENZHEN MUSEUM)  พิพิธภัณฑ์นี้ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ภายในมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเมืองเซินเจิ้น มีทั้งโบราณวัตถุ ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วัฒนธรรมและศิลปะ เปิดให้เข้าชมมาตั้งแต่ปี 1988 ให้ท่านได้ชมตามอัธยาศัย จนถึงเวลาอันสมควร 

จากนั้นนำท่านไปผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการนวดฝ่าเท้าโดยการแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีนและซื้อยาครอบจักวาล “บัวหิมะ” ของแท้ 100% ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียงและมีสรรพคุณมากมาย ช่วยรักษาแผลจากการโดนความร้อนเช่น น้ำร้อนลวก หรือ น้ำมัน ช่วยลดการอักเสบและเกิดหนองพองแผลที่โดนลวกได้ดี หรือจะทาเพื่อป้องกันผิว   นำท่านชม ร้านหยก มีสินค้ามากมายเกี่ยวกับหยกให้ท่านได้เลือกชื้อเป็นของฝาก หรือเป็นของที่ระลึกแด่ตัวท่านเองไหม้เสียจากการตากแดดเป็นเวลานานและช่วยแก้ปัญหาสิว ฝ้า จุดด่างดำบนใบหน้าให้หน้าเนียนใส

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านสู่ ร้านยางพารา ให้ท่านได้ฟังบรรยายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางพารา รู้จักคุณสมบัติและเลือกชมเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย  

นำคณะเข้าชม เมืองจำลองฮอลแลนด์ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้เหมือนประเทศฮอลแลนด์ ให้ท่านได้ชมดอกไม้จำลอง และสถานที่ตกแต่งให้เหมือนฮอลแลนด์ ให้ท่านได้ถ่ายภาพที่มีวิวสวย ชมดอกทิวลิปจำลองประจำชาติ  

จากนั้นนำท่าน อิสระช้อปปิ้งจุใจกันที่ ห้างหลอหวู่เซ็นเตอร์ หรือที่นักท่องเที่ยวชาวไทยเรียกกันว่า “มาบุญครองเซินเจิ้น”อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งเลือกซื้อของใช้ของฝากสินค้าแบรนด์ดัง C-O-P-Y  มากมายหลายยี่ห้อซึ่งราคาสินค้าขึ้นอยู่กับความสามารถในการเจรจา

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (เสริฟ ! ไวน์แดง+เป็ดปักกิ่ง)

                 นำท่าน ชมโชว์น้ำพุเต้นระบำ การแสดงโชว์น้ำพุประกอบด้วยแสง สี เสียงดนตรีที่หนักเบา พร้อมความอ่อนช้อยของสายน้ำประกอบเอฟเฟคเฉพาะตัว ให้ท่านได้ชมการแสดงชุดต่างๆ อาทิ เหินหาวสู่สวรรค์ ฯลฯ ตามอัธยาศัย (หมายเหตุ กรณีโชว์ปิดการแสดง ทางบ.ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายหรือจัดรายการอื่นทดแทน เนื่องจากเป็นรายการที่แถมฟรี)

                     นำคณะเข้าสู่ที่พัก HIGGERT  HOTEL  หรือเทียบเท่า

 

วันที่สาม       เซินเจิ้น – ฮ่องกง – วัดหวังต้าเซียน – เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ – โรงงานจิวเวอร์รี่ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งฮ่องกง – สนามบินฮ่องกง – สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เกาะฮ่องกง โดยรถไฟ (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชม.)

นำท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้าเซียน ขอพรเพื่อเป็นศิริมงคล วัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี ท่านเทพเจ้าหว่องซ้อเผ่ง เป็นนักพรตมีความรู้ทางด้านการแพทย์และได้ช่วยคนอย่างมากมายทำให้คนเหล่านี้ยกย่องในตัวท่านและได้ตั้งศาลเพื่อสักการะ ให้ท่านเป็นเทพว่องไทซิน คนในสมัยนี้มีความเขื่อเรื่องสุขภาพว่าเมื่อท่านรวยแค่ไหน ก็ต้องมีที่ทุกคนต้องเจ็บป่วยก็เลยมีคนมาขอด้านสุขภาพอย่างมากมายที่นี่ อีกสิ่งหนึ่งที่ผู้คนศรัทธาและนิยมทำเมื่อมาถึงวัดหวังต้าเซียนได้แก่ การเสี่ยงเซียมซีในวิหารเทพเจ้าหวังต้าเซียน โดยมีกระบอกเซียมซีมากถึง 50 ชุด ชาวฮ่องกงมีความเชื่อถือศรัทธาว่าเซียมซีวัดหวังต้าเซียนมีความแม่นยำเป็นอย่างยิ่ง 

นำท่านไปไหว้ เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ (Kun Im Temple Hung Hom) เป็นวัดเจ้าแม่กวนอิมที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในฮ่องกง ขอพรเจ้าแม่กวนอิมพระโพธิสัตว์แห่งความเมตตา ช่วยคุ้มครองและปกปักรักษาวัดเจ้าแม่กวนอิมที่ Hung Hom หรือ ′Hung Hom Kwun Yum Temple′ เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกงสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1873 ถึงแม้จะเป็นวัดขนาดเล็กที่ไม่ได้สวยงามมากมาย แต่เป็นวัดเจ้าแม่กวนอิมที่ชาวฮ่องกงนับถือมาก แทบทุกวันจะมีคนมาบูชาขอพรกันแน่นวัด ถ้าใครที่ชอบเสี่ยงเซียมซีเขาบอกว่าที่นี่แม่นมากที่พิเศษกว่านั้น นอกจากสักการะขอพรแล้วยังมีพิธีขอซองอั่งเปาจากเจ้าแม่กวนอิมอีกด้วย อิสระท่านขอพรตามอัธยาศัย   นำท่านเยี่ยมชม โรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยม และใช้ในการเสริมดวงเรื่องฮวง 

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านขอพร  วัดแชกงหมิวหรือวัดกังหันนำโชค วัดนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลซ่าถิ่นซึ่งถือเป็นชานเมืองของฮ่องกงเป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกงสร้างขึ้นเมื่อ400กว่าปีผ่านมาแล้วในสมัยราชวงศ์ชิงขึ้นชื่อลือชาในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ในด้านของโชคลาภทรัพย์สินเงินทองโดยมีรูปปั้นเจ้าพ่อแช้ก๊งและดาบไร้พ่ายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์ประจำวัดตำนานเล่าว่าในช่วงปลายขอราชวงศ์ชิงแผ่นดินจีนเกิดกลียุคมีการก่อจลาจลแข็งเมืองขึ้นทั่วประเทศและเหตุการณ์นี้ได้ก่อเกิดบุรุษชาตินักรบที่ชื่อว่าขุนพลแช้ก๊งที่ได้ยกทัพไปปราบปรามความวุ่นวายที่เกิดขึ้นแทบทุกสารทิศและท่านเองก็ได้ชื่อว่าเป็นนักรบที่ได้ชื่อว่าไม่เคยแพ้ใครเพราะไม่ว่าจะยกทัพไปปราบกบฏที่ไหนก็จะได้รับชัยชนะเสมอและดาบคู่กายของท่านก็ได้ชื่อว่าเป็นดาบไร้พ่ายเช่นกันดาบไร้พ่ายของท่านคนจีนถือว่ามีความเป็นมงคลในด้านของศาสตร์ฮวงจุ้ยในเชิงของการต่อสู้เป็นอย่างสูงธนาคารแบงค์ออฟไชน่าของฮ่องกงถึงกับจำลองดาบของท่านไปก่อสร้างตึกสำนักงานใหญ่ของธนาคารที่มีชื่อว่าตึกใบมีดซึ่งเป็นตึกที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของเกาะฮ่องกงเลยทีเดียว และวัดแชกงยังเป็นที่มาของจี้กังหันนำโชคที่มีชื่อเสียงของวงการการท่องเที่ยวฮ่องกงที่ไม่ว่าทัวร์ไหนที่มาฮ่องกง เป็นต้องเลือกเช่าเลือกซื้อสินค้ามงคลชิ้นนี้ เพื่อเสริมสร้างบารมีและศิริมงคลให้กับชีวิต

จากนั้นนำท่าน อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ถนนนาธาน ย่านช้อปปิ้งสินค้าอันมีชื่อเสียงที่ ย่านจิมซาจุ่ย ซึ่งถือได้ว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งชั้นนำของฮ่องกงและของโลก กับสินค้าหลากหลายชนิด อาทิ Louis Vuitton, Gucci, Polo Raugh Laurence, Mark&Spensor, Toy’R Us, Giordano, Armani,  Feragamo, Bally, G2000 เป็นต้น ให้ท่านช้อปปิ้งอย่างเต็มอิ่มจุใจตามอัธยาศัย (อิสระอาหารเย็นเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง) สมควรแก่เวลานัดหมาย  นำท่านเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง

หมายเหตุ        คณะควรเดินทางไปถึงสนามบินเพื่อทำการเช็คอินก่อนขึ้นเครื่องประมาณ 2-3 ชม.เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น เช่น สภาพการจราจรที่คับคั่ง,สภาพอากาศและอื่นๆ โดยมีตัวแทนบริษัท(มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถ)เป็นผู้พิจารณาและบริหารเวลาอย่างเหมาะสม บริษัทขอสงวนสิทธิ์คืนเงินทุกกรณีหากลูกค้าไม่สามารถขึ้นเครื่องกลับตามวันและเวลาเที่ยวบินที่ระบุในรายการทัวร์.    

22.00 น.    ออกเดินทางกลับกรุงเทพ โดยสายการบินอียิปต์แอร์ เที่ยวบินที่ MS961 (บริการอาหารบนเครื่อง)

23.50 น.    ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ................................

.

ข้อมูลทัวร์เพิ่มเติม | ทำวีซ่า โทร. 087-3297622, 087-0868527, 02-1912698

Line Id : tourjaidee