Top

MACAU

ชื่อทัวร์ : MACAU
สายการบิน : AIR MACAU
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น : 3,993 บาท
วันที่เดินทาง

13 - 15 กุมภาพันธ์ 2563
20 - 22 กุมภาพันธ์ 2563
25 - 27 กุมภาพันธ์ 2563
27 - 29 กุมภาพันธ์ 2563
04 - 06 มีนาคม 2563
05 - 07 มีนาคม 2563
12 - 14 มีนาคม 2563
19 - 21 มีนาคม 2563
25 - 27 มีนาคม 2563
26 - 28 มีนาคม 2563
2 - 4 เมษายน 2563
6 - 8 เมษายน 2563 (วันจักรี)
23 - 25 เมษายน 2563
30 เม.ย. - 2 พ.ค. 2563
7 - 9 พฤษภาคม 2563
14 - 16 พฤษภาคม 2563
21 - 23 พฤษภาคม 2563
28 - 30 พฤษภาคม 2563

รายละเอียดทัวร์

 ทัวร์มาเก๊า...จูไห่...เวเนเชี่ยน 3 วัน 2 คืน

  • มาเก๊า...จูไห่...เวเนเชี่ยน 3 วัน 2 คืน
  • สักการะเจ้าแม่กวนอิม l ชมความงามโบสถ์เซ็นปอล
  • ชมเมืองจำลองปารีส ‘PARISIAN’ และเมืองเวนิสเอเชีย ‘THE VENETIAN’
  • เดินทางโดยสายการบินแอร์มาเก๊า Air Macau  (NX)
  • หมายเหตุ  ราคานี้ไม่รวมค่าวีซ่า 1,650 บาท ไม่รวมทิปไกด์และคนขับรถ 2,000 บาท/ท่าน/ทริป

วันแรก          สนามบินสุวรรณภูมิ – มาเก๊า – จูไห่

08.00 น.    คณะพร้อมกัน  ณ  สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 7 เคาน์เตอร์ P สายการบินแอร์มาเก๊า โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวก 

10.35 น.     ออกเดินทางสู่ มาเก๊า สายการบินแอร์มาเก๊า  เที่ยวบินที่ NX885 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

14.20 น.    ถึง สนามบินมาเก๊า ตั้งอยู่ในเขตมณฑลกวางตุ้ง บนชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเพิร์ล มีอาณาเขตติดกับตำบลก๊งเป๋ยของจีน เขตปกครองพิเศษมาเก๊า มีเนื้อที่ทั้งหมด 25.8 ตร.กม. ประกอบไปด้วยคาบสมุทรมาเก๊า, เกาะไทปา, เกาะโคโลอาน และโคไท ระหว่างคาบสมุทรมาเก๊ากับเกาะไทปาจะเชื่อมถึงกันด้วยสะพาน 2 สะพาน คือสะพานมาเก๊า-ไทปา ระยะทาง 2.5 กม. และสะพานมิตรภาพที่มีระยะทาง 4.5 กม.หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำคณะเดินทางต่อสู่ เมืองจูไห่ โดยรถบัสปรับอากาศ เดินทางข้ามด่านกงเป่ย สู่เมืองจูไห่

                      นำท่านเข้าสู่ที่พัก 365 ART HOTELหรือเทียบเท่า

 

วันที่สอง       จูไห่ – จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล – ถนนคู่รัก – วัดดอกบัวขาว – ร้านผ้าไหม – ร้านบัวหิมะ – ร้านหยก – พระราชวังหยวนหมิง

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นําท่านเดินทางแวะถ่ายรูปกับสัญลักษณ์อันสวยงามโดดเด่นของเมืองจูไห่บริเวณอ่าวเซียงหู จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล หรือที่มีชื่อเรียกว่า “หวีหนี” เป็นรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร ถือไข่มุกอยู่ริมทะเล  ผ่านชม ถนนคู่รัก (The Lover Road) ซึ่งเป็นถนนเลียบชายหาดที่รัฐบาลเมืองจูไห่ได้ทําไว้เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดไป่หลินหรือวัดดอกบัวขาว ตั้งอยู่ที่เมืองจูไห่ วัดไป่หลิน เป็นวัดเล็กๆที่มีวิวทิวทัศน์สวยงามมาก ภายในบริเวณวัดจะมีบันไดเดินขึ้นไปกราบนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวจูไห่ให้ความนับถือ ได้แก่ เทพเจ้าแห่งโชคลาภ,เทพเจ้ากวนอู,เจ้าแม่กวนอิม ตามทางขึ้นบันใดทั้งสองข้างมีต้นสนปลูกไว้ตลอดสองข้างทาง บรรยากาศร่มรื่นมากเมื่อท่านได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดครบหมดแล้ว บริเวณด้านนอกก็จะมีระฆังไว้ให้คนที่ไปตีขอพร เพื่อให้พรที่ขอสมดั่งที่ปารถนา ตี 3 ครั้งแล้วพรที่ขอก็จะสัมฤทธิ์ผล อิสระขอพรตามอัธยาศัย  นำท่านแวะชมสินค้าที่ ร้านผ้าไหม ร้านขายของที่ระลึก (สินค้าโอท๊อป)ให้ท่านได้เลือกชื้อเป็นของฝาก หรือเป็นของที่ระลึกแด่ตัวท่านเองให้ท่านชมผลิตภัณฑ์ผ้าไหมขึ้นชื่อ ท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของ ฝากได้ตามอัธยาศัย ชม ร้านหยก มีสินค้ามากมายเกี่ยวกับหยกให้ท่านได้เลือกชื้อเป็นของฝาก หรือเป็นของที่ระลึกแด่ตัวท่านเอง นำท่านไปผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการนวดฝ่าเท้าโดยการแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีนและซื้อยาครอบจักวาล “บัวหิมะ” ของแท้ 100% ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียงและมีสรรพคุณมากมาย ช่วยรักษาแผลจากการโดนความร้อนเช่น น้ำร้อนลวก หรือ น้ำมัน ช่วยลดการอักเสบและเกิดหนองพองแผลที่โดนลวกได้ดี หรือจะทาเพื่อป้องกันผิวไหม้เสียจากการตากแดดเป็นเวลานานและช่วยแก้ปัญหาสิว ฝ้า จุดด่างดำบนใบหน้าให้หน้าเนียนใส

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

                 นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังหยวนหมิง พระราชวังแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นแทนพระราชวังเก่าหยวนหมิง ณ กรุงปักกิ่ง พระราชวังแห่งนี้ ถูกสร้างขึ้นใหม่อีกครั้ง ณ ใจกลางของ ภูเขาชิลิน ในเมือง จูไห่ ทำให้สวนแห่งนี้โอบล้อมด้วย ขุนเขาที่เขียวชอุ่ม และ มีพื้นที่ครอบคลุมทะเลสาบขนาดมหึมา 80,000 ตารางเมตร ซึ่งมีขนาดเท่ากับสวนเดิมในกรุงปักกิ่ง สิ่งที่ทำให้สวนหยวนหมิงแห่งใหม่ มีความแตกต่างกับสวนเก่าที่ปักกิ่ง คือการเพิ่มเติมและตกแตกสวนที่เป็นศิลปะ แบบตะวันตกผสมกับศิลปะจีน สวนหยวนหมิงใหม่ จึงถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งจำลองมาจากสถานที่ ในประวัติศาสตร์ มีคุณค่าทั้งในแง่วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และธุรกิจการท่องเที่ยว

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  (เมนูพิเศษ! เสริฟเป่าฮื้อ+ไวน์แดง)

                   นำท่านเข้าสู่ที่พัก 365 ART HOTELหรือเทียบเท่า

 

วันที่สาม       จูไห่ – มาเก๊า – วัดเจ้าแม่กวนอิม – ร้านขนม – โบสถ์เซ็นปอล –  ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – The Parisian – The Venetian – สนามบินมาเก๊า – กรุงเทพฯ

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                 นำคณะเดินทางสู่ เมืองมาเก๊า โดยรถบัสปรับอากาศ เดินทางข้ามด่านก๋งเป่ย สู่เมืองมาเก๊า ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง  นําท่านมาไหว้ วัดเจ้าแม่กวนอิม เป็นวัดใหญ่และเก่าแก่มาก ที่สุดในมาเก๊า สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 13 ภายในวัดสัมผัสได้ถึงความศักดิสิทธิ และมนต์ขลังอันเก่าแก่ของสถาปัตยกรรมของ ชาวจีนที่ดูมีเสน่ห์ในแบบฉบับของชาวจีน และองค์ที่โดดเด่นเป็นพิเศษเห็นจะเป็นองค์เจ้าแม่กวนอิม ที่แต่งองค์ทรงเครื่องด้วยชุดเจ้าสาวของจีนที่ตัดเย็บด้วยผ้าไหมอย่างงดงาม จากนั้นนำทุกท่าน แวะชิมขนม ณ ร้านขายของฝากขึ้นชื่อ ต้นตำรับของเมืองมาเก๊า

                 จากนั้นพาท่านเที่ยวรอบเกาะมาเก๊าชม วิหารเซนต์พอล ซากโบสถ์ที่มีชื่อออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ด้านหลังของโบสถ์มีพิพิธภัณฑ์จัดแสดงประวัติของโบสถ์ ซึ่งโบสถ์เซนต์พอลนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นอนุสาวรีย์แห่งศาสนาคริสต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในดินแดนตะวันออกไกล ผ่านชม องค์เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล เป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทองสัมฤทธิ์ประทับยืนบนโคมทรงดอกบัว มีความสูง 18 เมตร หนักกว่า 1.8 ตัน เป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมลูกครึ่งผสมผสานระหว่างจีนกับโปรตุเกส ซึ่งพระพักตร์เป็นพระแม่มารีโปรตุเกส สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊าในโอกาสส่งมอบเกาะมาก๊าคืนให้กับจีน เพื่อคนให้รุ่นหลังได้ระลึกถึง

                 นำท่านแวะถ่ายรูปคู่หอไอเฟล ณ The Parisian ท่านได้สัมผัสกับเมืองจำลองของฝรั่งเศส เมืองปารีส และให้ทุกท่านเปิดประสบการณ์ใหม่กับหอไอเฟล ไม่รวมค่าขึ้นกระเช้าสู่ชั้น7 ขอหอไอเฟล (หากท่านมีประสงค์ที่จะขึ้นหอไอเฟล กรุณาแจ้งกับทางหัวหน้าทัวร์ โดยค่าลิฟท์ประมาณ HKG150 หรือบางท่านต้องการอยากจะเที่ยว Parisian (หากมีเวลามากพอ)

                 นำท่านเข้าสู่  The Venetian ให้ท่านได้สัมผัสกับเมืองจำลองของอิตาลี เมืองเวเนเชี่ยน ให้ท่านได้สัมผัสกับแหล่งช้อปปิ้งอันลือชื่อมีของแบรนด์เนมนานาชนิด หรือบางท่านต้องการเสี่ยงโชคกับ Casino ก็พอมีเวลา และให้ทุกท่านเปิดประสบการณ์ใหม่กับการล่องเรือ Venetian ในคลอง (ค่าบริการล่องเรือคอนโดล่า  HKD120 ติดต่อหัวหน้าทัวร์ค่าใช้จ่าย) อิสระท่านจนถึงเวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินมาเก๊า

 หมายเหตุ       คณะควรเดินทางไปถึงสนามบินเพื่อทำการเช็คอินก่อนขึ้นเครื่องประมาณ 2-3 ชม.เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น เช่น สภาพการจราจรที่คับคั่ง,สภาพอากาศและอื่นๆ โดยมีตัวแทนบริษัท(มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถ)เป็นผู้พิจารณาและบริหารเวลาอย่างเหมาะสม บริษัทขอสงวนสิทธิ์คืนเงินทุกกรณีหากลูกค้าไม่สามารถขึ้นเครื่องกลับตามวันและเวลาเที่ยวบินที่ระบุในรายการทัวร์.

19.00 น.     เหินฟ้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินแอร์มาเก๊า เที่ยวบินที่  NX 882                  

21.00 น.     ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ..........................

 

ข้อมูลทัวร์เพิ่มเติม | ทำวีซ่า โทร. 087-3297622, 087-0868527, 02-1912698

Line Id : tourjaidee