Top

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต

ชื่อทัวร์ : ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต
สายการบิน : Air Asia X
ระยะเวลา : 5 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น : 16,989 บาท
วันที่เดินทาง

16 – 19 เมษายน 2562/17 – 20 เมษายน 2562/18 – 21 เมษายน 2562
19 – 22 เมษายน 2562/20 – 23 เมษายน 2562/21 – 24 เมษายน 2562
22 – 25 เมษายน 2562/23 – 26 เมษายน 2562

06 – 09 พฤษภาคม 2562/07 – 10 พฤษภาคม 2562/09 – 12 พฤษภาคม 2562
10 – 13 พฤษภาคม 2562/11 – 14 พฤษภาคม 2562/12 – 15 พฤษภาคม 2562
13 – 16 พฤษภาคม 2562/14 – 17 พฤษภาคม 2562/17 – 20 พฤษภาคม 2562
18 – 21 พฤษภาคม 2562/20 – 23 พฤษภาคม 2562/21 – 24 พฤษภาคม 2562
23 – 26 พฤษภาคม 2562/24 – 27 พฤษภาคม 2562/25 – 28 พฤษภาคม 2562
26 – 29 พฤษภาคม 2562/27 – 30 พฤษภาคม 2562
30 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2562/31 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2562

รายละเอียดทัวร์

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ญี่ปุ่น ไปญี่ปุ่น

โอซาก้า เกียวโต

ทัวร์ OSAKA KYOTO FREE DAY (5D2N)

“KIX01 OSAKA สุดติ่งกระดิ่งแมว ”

สายการบิน AIR ASIA X (XJ) ถึงเช้า กลับดึกเที่ยวสุดคุ้ม

บินด้วยสายการบิน แอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ) : ขึ้นเครื่องที่สนามบินดอนเมือง (DMK)

XJ612

DMK(กรุงเทพ) - KIX(โอซาก้า )

01.15-08.40

XJ611

KIX(โอซาก้า) - DMK(กรุงเทพ)

23.55-04.00+1

**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน้ำหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. **

 

วันที่ 1

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)                                               (-/-/-)

22.00        คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชั้น 3 เคาน์เตอร์เช็คอิน หมายเลข 3-4 สายการบิน Air Asia X โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง

** ท่านสามารถโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบินโดยมีน้ำหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จำกัดจำนวนชิ้น แต่ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) กรณีต้องการซื้อน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระโหลดลงใต้ท้องเครื่องบินเพิ่ม จำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม **

 

วันที่ 2

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – สนามบินคันไซ (โอซาก้า) – วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – อิออน มอลล์                                  (-/L/-)

01.15        นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน Air Asia X เที่ยวบินที่ XJ612    ไม่มีบริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่องใช้เวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง

08.40        เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

  ** ตามเวลาท้องถิ่น เร็วกว่าเมืองไทยประมาณ 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา ** ทุกท่านผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย

              นำท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต เมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่นมานานกว่า 1,000 ปี ถูกขนานนามให้ว่าเป็น “เมืองมรดกโลกสุดยิ่งใหญ่” จากการที่ภายในเมืองมีสิ่งปลูกสร้างตามวัฒนธรรมที่เก่าแก่แสนล้ำค่าจนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกของยูเนสโก้มากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก  ที่สำคัญเมืองนี้ในอดีตยังเคยเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่นก่อนจะถูกย้ายไปยังเมืองโตเกียว สิ่งเหล่านี้นี้เองเลยทำให้มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมมากมาย รวมถึงจุดชมซากุระที่สวยงามมากด้วยเช่นกัน

กลางวัน    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูนาเบะ บุฟเฟ่ต์

นำท่านเดินทางสู่เมืองเกียวโต นำชมวัดคิโยมิสึ หรือวัดน้ำใส ที่ติดรอบสุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า และมีท่อนซุงวางเรียงซ้อนกันตามแนวนอนตั้งจากพื้นดินขึ้นมารองรับระเบียงของตัววิหารใหญ่ ซึ่งไม่ใช้ตะปูสักตัว ใช้วิธีการเข้าลิ่ม เหมือนเรือนไทย วัดนี้มีอายุเก่าแก่ยิ่งกว่ากรุงเกียวโต กว่า 1,200 ปี มาแล้ว เป็นที่ประดิษฐานของเทพเอปิสึ เทพเจ้าแห่งความร่ำรวย มั่งคั่ง , นมัสการพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร, จากระเบียงแห่งนี้สามารถถ่ายภาพ ณ จุดที่สวยที่สุดในกรุงเกียวโต มองเห็นวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองเกียวโตได้งดงาม พร้อมกับวิหารของวัดคิโยมิสึ และเชิญดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์สามสายอันเกิดขึ้นจากธรรมชาติที่ไหลมาจากเทือกเขา โดยเชื่อว่า สายแรก รวย  สายสอง สวย-หล่อ สายสาม แข็งแรง 

        นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ เป็นศาลเจ้าในศาสนาชินโต ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกียวโต ศาลเจ้าแห่งนี้มี

        ชื่อเสียงจากเสาโทริอิ (Torii gate) สีแดงจำนวนนับพัน ซึ่งตั้งเรียงกันเป็นอุโมงค์เส้นทางเดินอยู่บริเวณหลังอาคาร

        หลัก เส้นทางนี้จะตรงไปยังป่าในหุบเขาอินาริ (Mount Inari) อันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีความสูง 233 เมตร และเป็นอาณา

        บริเวณส่วนหนึ่งของศาลเจ้าศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริเป็นศาลเจ้าที่สำคัญที่สุดในหมู่ศาลเจ้าจำนวนนับพันที่สักการะเทพอิ

        นาริ (Inari) ซึ่งเป็นเทพผู้รักษาข้าว ตามความเชื่อของศาสนาชินโต เชื่อกันว่าสุนัขจิ้งจอกนั้นเป็นผู้นำสารของอินาริ

        ดังนั้นคุณจะสามารถพบเห็นรูปปั้นสุนัขจิ้งจอกได้ทั่วไปในอาณาบริเวณศาสนสถานแห่งนี้ ศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริ มีมา

        ตั้งแต่สมัยโบราณ ก่อนการก่อตั้งเกียวโตเป็นเมืองหลวงในปี 794

นำท่านเดินทางเข้าสู่ อิออน มอลล์ เพื่อให้ท่านได้จับจ่ายใช้ส่อย ซื้อของใช้และอาหารก่อนเข้าที่พัก โดยภายในเป็นห้างสรรพสินค้าที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัยสไตล์ญี่ปุ่น มีร้านค้าที่หลากหลายมากกว่า 150 ร้านจำหน่ายสินค้าแฟชั่น อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้าน นอกจากนี้ยังมีร้านเสื้อผ้าแฟชั่นมากมาย เช่น MUJI , 100 yen shop , Sanrio store , Capcom games arcade และซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ เป็นต้น

ค่ำ              อิสระอาหารค่ำ เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว        

                   เดินทางกลับสู่เมืองโอซาก้า

พักที่           BLOEMEN HOTEL , OSAKA หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 3

อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย                                      (B/-/-)

 

เช้า           บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหาร อิสระตามอัธยาศัยให้ท่านเลือกช้อปปิ้งตามย่านดังของมหานครโอซาก้า โดยการนั่งรถไฟ (ไม่รวมค่ารถไฟ) ท่านสามารถนั่งรถไฟ JR เพื่อเดินทางเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง อาทิ

ชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของนครโอซาก้า ภายในย่านนี้มีร้านค้าเก่าแก่ปะปนไปกับร้านค้าอันทันสมัย และสินค้าหลากหลายรูปแบบทั้งสำหรับเด็ก และผู้ใหญ่ ซึ่งย่านนี้ถือว่าเป็นย่านแสงสี และบันเทิงชั้นนำแห่งหนึ่งของนครโอซาก้า อีกทั้งยังมีร้านอาหารทะเลขึ้นชื่อมากมาย ซึ่งเสน่ห์อย่างหนึ่งคือ ทุกร้านจะประดับประดาร้านของตนด้วยแสงไฟนีออนซึ่งดัดทำให้เป็นรูปปู กุ้ง และปลาหมึก ซึ่งนักท่องเที่ยวให้ความสนใจและแวะถ่ายรูปกันเป็นที่ระลึกอย่างมาก และร้านค้าทุกแห่ง จะพยายามสร้างจุดเด่นให้แก่ร้านของตนให้ได้มากที่สุด เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการ สัญลักษณ์เด่นของย่านนี้คือ ตึกรูปเครื่องหมายการค้าของ กูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจากญี่ปุ่นนั่นเอง

โอซาก้า อะควอเรี่ยม เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำในร่มที่ใหญ่ที่สุดในโลก ท่านจะได้พบกับปลาฉลามวาฬที่มีขนาดใหญ่ที่หาชมได้ยาก, แล้วเฮฮากับหน้าตาของปลาแสงอาทิตย์ ที่มีขนาดตัวใหญ่ราคาประเมินมิได้และเพลินตากับสัตว์มีชีวิตใต้น้ำนานาชนิดจากทั่วทุกมุมโลก อาทิเช่น ปลาโลมา, ปูแมงมุม, นาคทะเล, นกเพนกวิน เป็นต้น

วัดชิเท็นโนจิ วัดที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดของเมืองโอซาก้าประมาณ 1,400 ปี และเป็นพุทธสถานแห่งแรกในญี่ปุ่น โดยมีจุดเด่นอยู่ที่ เจดีย์ 5 ชั้นอันวิจิตร สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมสมัย อาซุกะ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปหลายองค์

หรือท่านที่สนใจเดินทางสู่ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (ไม่รวมในรายการทัวร์) ร่วมสนุกท้าทายกับเครื่องเล่นหลากหลายชนิดตื่นเต้นระทึกใจจากหนังดังที่ท่านชื่นชอบ เช่น ฉากเพลิงไหม้จากเรื่อง “แบ็คดราฟท์”ล่องเรือผจญภัยกับไดโนเสาร์จากเรื่อง“จูราสสิคพาร์ค” นั่งเรือเพื่อพบกับความน่าสะพรึงกลัวเหมือนอยู่ ในเหตุการณ์จริงกับ “จอว์” ใช้ทุนสร้างมหาศาลกว่า 1,500 ล้านเยน (เฉพาะจอว์)  และสนุกสนานไปกับเครื่องเล่นภาคใหม่ของ “สไปเดอร์แมน” ที่รอให้ท่านพิสูจน์ความมันส์ พร้อมทั้งพบกับโซนใหม่ “วันเดอร์แลนด์” เป็นโซนสวนสนุกสไตล์ครอบครัวให้ท่านได้เพลิดเพลินกับตัวการ์ตูนสุดน่ารักชื่อดังของญี่ปุ่น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street หรือสนุกสนานกับโซนใหม่ The Wizarding World of Harry Potter ที่สร้างเพื่อเอาใจเหล่าสาวกของแฮร์รี่พอตเตอร์ ให้ท่านได้เข้าไปสัมผัสบรรยากาศของ โลกเวทมนตร์ในฉากต่างๆ จากภาพยนตร์ อาทิ ปราสาทฮอกวอต เพลิดเพลินกับการสำรวจห้องเรียนเวทมนตร์คาถา ย่านฮอกมีท ร้านขายของแปลกประหลาดของเหล่าพ่อมดและแม่มดทั้งหลาย และที่ไม่ควรพลาดชิมคือ บัตเตอร์เบียร์ เครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมในโลกของพ่อมดและแม่มดแห่งนี้ [ไม่มีแอลกฮอล์] และที่พลาดไม่ได้คือในโซนนี้ที่ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดของโลก คือโซน Harry Potter and the Forbidden Journey ที่มีการสร้างด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการถ่ายภาพ 4K ที่จะสร้างความตื่นเต้นเร้าใจให้ท่านเสมือนท่านได้เดินทางท่องโลกเวทมนตร์ไปกับแฮร์รี่พอตเตอร์เลยทีเดียว ให้ท่านได้สนุกสนานต่อกับเครื่องเล่นนานาชนิดอย่างจุใจ

             เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน อิสระอาหารเที่ยง และอาหารค่ำตามอัธยาศัย

พักที่           BLOEMEN HOTEL , OSAKA หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 4

ปราสาทโอซาก้า – ตลาดคุโรมง – ชินไชบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท – สนามบินโอซาก้า       (B/L/-)                                                              

 

เช้า             บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม

              นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า (ไม่รวมค่าเข้าปราสาท) ซึ่งถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมือง สัมผัสความยิ่งใหญ่และชมนิทรรศการที่จัดแสดงอยู่ภายใน ซึ่งเล่าถึงความเป็นมาของปราสาท รวมทั้งประวัติและข้าวของเครื่องใช้ ต่างๆของโชกุน ฮิเดโยชิโตโยโตมิ ผู้มีคำสั่งให้ก่อสร้างปราสาทแห่งนี้

                        ออกเดินทางสู่ ตลาดคุโรมง เป็นตลาดที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองโอซาก้า จนได้รับสมญานามว่าเป็น ครัวของโอซาก้า(Osaka’s Kitchen) กันเลยทีเดียว มีบรรยากาศภายในเป็นทา  งเดิน Arcade เล็กๆทอดยาวประมาณ 600 เมตร 2 ข้างทางจะเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆกว่า 160 ร้านค้า ขายทั้งของสด และแบบพร้อมทาน มีของกินเล่นและอาหารพื้นเมืองมากมายหลายชนิดให้ได้ชิมกัน

เที่ยง          บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ ร้านค้าปลอดภาษีดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งสินค้าเครื่องสำอางค์ อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดี

นำท่านเดินทางสู่ ย่านชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของนคร โอซาก้า ภายในย่านนี้มีร้านค้าเก่าแก่ปะปนไปกับร้านค้าอันทันสมัย และสินค้าหลากหลายรูปแบบทั้งสำหรับเด็ก และผู้ใหญ่ ซึ่งย่านนี้ถือว่าเป็นย่านแสงสี และบันเทิงชั้นนำแห่งหนึ่งของนครโอซาก้า อีกทั้งยังมีร้านอาหารทะเลขึ้นชื่อมากมาย ซึ่งเสน่ห์อย่างหนึ่งคือ ทุกร้านจะประดับประดาร้านของตนด้วยแสงไฟนีออนซึ่งดัดทำให้เป็นรูปปู กุ้ง และปลาหมึก ซึ่งนักท่องเที่ยวให้ความสนใจและแวะถ่ายรูปกันเป็นที่ระลึกอย่างมาก และร้านค้าทุกแห่ง จะพยายามสร้างจุดเด่นให้แก่ร้านของตนให้ได้มากที่สุด เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการ สัญลักษณ์เด่นของย่านนี้คือ ตึกรูปเครื่องหมายการค้าของ  กูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจากญี่ปุ่นนั่นเอง

นำท่านเดินทางสู่ ริงกุ เอาท์เล็ต (Rinku Outlet) แหล่งช้อปปิ้งใหญ่ใกล้กับสนามบินคันไซ ให้ท่านเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้า “แบรนด์เนม” ชื่อดังหลากหลายและสินค้าดีราคาพิเศษ อาทิ เครื่องสำอาง, เครื่องประดับ, เสื้อผ้า, กระเป๋า, รองเท้าอุปกรณ์กีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้า และยังเป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นโกอินเตอร์มากมายกับคอลเลคชั่นเสื้อผ้าล่าสุด อาทิ  MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley,  Diffusione Tessile ฯลฯ พร้อมทั้งเลือกซื้อกระเป๋าไฮไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, Armani ฯลฯ หรือจะเลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง Tag Heuer, Agete, S.T.Dupont, Tasaki ฯลฯ รวมไปถึงรองเท้าแฟชั่น Hush Puppies, Scotch Grain, Skechers, Hogan ฯลฯ หรือเลือกซื้อสินค้าสำหรับคุณหนู  Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids, Miki House และสินค้าอื่นๆอีกมากมาย ให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

อิสระอาหารค่ำ เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว

ได้เวลาอันสมควรนำท่านสู่ สนามบินคันไซ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

23.55        นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Air Asia X เที่ยวบินที่ XJ611 ไม่มีบริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่องใช้เวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง

 

วันที่ 5

 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)            (-/-/-)                                                                                                                 

 

04.00       เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม | ทำวีซ่า โทร. 087-3297622, 087-0868527, 02-1912698

Line Id : tourjaidee